×

Επικοινωνία

×

Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων αγροτικού μετά την έναρξη της χρήσης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις

Ερώτηση 1519
04.07.19
Σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν 4308/2014) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2 (γ) του άρθρου 1 του ως άνω νόμου, εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων απλογραφικών με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 (κύκλος εργασιών έως 1.500.000 ευρώ). Ερωτώ εάν μπορώ να υποβάλλω σήμερα τον Ιούνιο του 2019 στο τμήμα μητρώου της ΔΟΥ εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολών ενός συνεταιρισμού για αλλαγή βιβλίων από διπλογραφικά που τηρεί μέχρι σήμερα σε απλογραφικά, από την 1/1/2019, δεδομένου ότι εμπίπτει στις διατάξεις που προαναφέρονται και δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές.

Κατηγορία: 

Λογιστικός χειρισμός επιχορήγησης ν. 3299/2004 σε απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1515
04.07.19
Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και αντικείμενο εργασιών "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" πραγματοποίησε επένδυση ύψους 300.000,00 ευρώ η οποία υπήχθη στις διατάξεις του Ν.3299/2004 και επιχορηγήθηκε σε ποσοστό 40% λαμβάνοντας ως επιχορήγηση το ποσό των 120.000,00 ευρώ. Η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα αναφέρει πως το ποσό της επιχορήγησης εμφανίζεται ως αφορολόγητο αποθεματικό.
Η επιχείρηση μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε συντελεστή απόσβεσης για τα φωτοβολταϊκά συστήματα 10% τον οποίο εφάρμοζε μόνο στην αξία των παγίων που δεν είχε επιχορηγηθεί. (180.000,00 ευρώ)
Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τον τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων στα παραπάνω πάγια των 300.000,00 ευρώ τα οποία αφορούν εξοπλισμό φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισης της επιχορήγησης στο θέμα της φορολογίας εισοδήματος.
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Απαλλαγή ΦΤΜ

Ερώτηση 1494
18.06.19
Υπάρχει υποχρέωση ΑΠΥ ή χρήσης ΦΤΜ από ατομική επιχείρηση, ενοικίασης θαλάσσιων ποδηλάτων, σκαφών ή ξαπλωστρών;
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1002 31/12/2014 β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου δεν υποχρεούται σε χρήση ΦΤΜ.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση μισθώνει το χώρο της ακτής από το Δήμο.

Κατηγορία: 

Έσοδα παροχής υπηρεσιών καμπινγκ

Ερώτηση 1488
20.05.19
Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία πώλησης ενός camping, το συντελεστή ΦΠΑ και τα δημοτικά τέλη. Π.χ. έσοδα διαμονής ποια θεωρούνται (άτομα, οχήματα,...); η παροχή ρεύματος, το πλυντήριο ρούχων -ή- λοιπές υπηρεσίες τί ΦΠΑ έχουν και αν έχουν δημοτικά τέλη.

Κατηγορία: 

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, από επιχείρηση που εμπορεύεται (λιανικώς) μεταχειρισμένα Ι.Χ.

Ερώτηση 1483
16.05.19
ΙΚΕ που έχει αντικείμενο εργασιών έως τώρα την υπηρεσία αποστολής εμπορευμάτων για επιχειρήσεις (logistics) ,ξεκινά την εισαγωγή και πώληση μεταχειρισμένων (ειδικό καθεστώς άρθρου 45) Ι.Χ. αυτοκινήτων σε ιδιώτες (λιανική). Το ερώτημα μου είναι: Απαλλάσσεται του φορολογικού μηχανισμού ως οντότητα με διπλογραφικό σύστημα τήρησης των βιβλίων της. (ΠΟΛ.1002/2014) ή όχι.

Κατηγορία: 

Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός αποζημίωσης επαγγελματικής ευθύνης

Ερώτηση 1482
16.04.19
Σας παρακαλώ τη γνώμη σας για το χειρισμό, φορολογικό και λογιστικό, των συμβαλλομένων, για την αποζημίωση που λάβαμε ως γραφείο, για την αποκατάσταση της απώλειας του επιστρεπτέου ΦΠΑ πελάτη μας, που από αμέλεια μας δεν αιτηθήκαμε την επιστροφή του από τη ΔΟΥ. Δηλαδή για το γραφείο μας όλο το ποσό της αποζημίωσης δόθηκε στον πελάτη μας. Και ο πελάτης μας το πλήρωσε στη ΔΟΥ, που του το καταλόγισε.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Κατηγορία: 

Χρόνος ενημέρωσης βιβλίων με παραστατικά που δεν λήφθηκαν στην επόμενη χρήση και πριν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών κατστάσεων

Ερώτηση 1477
08.04.19
Τα τιμολόγια που βρίσκουμε από τις αποκλίσεις των ΜΥΦ και αφορούν την προηγούμενη χρήση και συγκεκριμένα στα 3 πρώτα τρίμηνα της προηγούμενης χρήσης, θα πρέπει να τα καταχωρίσουμε στα τρίμηνα που έχουν εκδοθεί κάνοντας τις ανάλογες τροποποιητικές ΦΠΑ ή μπορούμε να τα καταχωρίσουμε στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς κάνοντας έτσι μια μόνο Τροποποιητική ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση διενέργειας απογραφής πολύ μικρής οντότητας με απλογραφικά που εμπορεύεται λιανικώς, ψιλικά και τσιγάρα

Ερώτηση 1476
08.04.19
Επιχείρηση με άδεια λειτουργίας «πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.τ.λ. σε εμπορικό κατάστημα (ψιλικά ειδή)» {έτσι ακριβώς αναφέρει η άδεια λειτουργίας από τον δήμο} τηρεί απογραφικά βιβλία και έχει ετήσιο τζίρο έτους 2018 282.083,99 ευρώ, με την εξής ανάλυση:

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ: 62.591,93 ευρώ
ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ: 54.008,24 ευρώ
ΤΣΙΓΑΡΑ: 165.483,82 ευρώ
-----------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ 282.083,99 ευρώ
-----------------------------------
Είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση σε σύνταξη φυσικής απογραφής αποθεμάτων δεδομένου ότι ο ετήσιος τζίρος έτους 2018 ανέρχεται στις 282.077,71;
Προβληματισμοί:
- Αν οι πωλήσεις τσιγάρων συμπεριλαμβάνονται στην δραστηριότητα των ψιλικών ειδών τότε βάσει της ΠΟΛ.1019/16.1.2015 η επιχείρηση εξαιρείται της απογραφής λόγω αντικείμενου δραστηριότητας (δλδ τα ψιλικά)
Στην περίπτωση όμως που πρέπει να τα εξετάζουμε ανεξάρτητα δλδ:
- τρόφιμα-ποτά–απορ. 22,19% του ετήσιου τζίρου
- τηλεκάρτες 19,15% του ετήσιου τζίρου
- τσιγάρα 58,66% του ετήσιου τζίρου.
Εξαιτίας των πωλήσεων τσιγάρων προκύπτει υποχρέωση σύνταξης φυσικής απογραφής αφού βάσει πάλι της ΠΟΛ.1019/2015 εξαιρεί τις πωλήσεις των τσιγάρων χονδρικώς.

Κατηγορία: 

Κλείσιμο λογαριασμών εσόδων/εξόδων σε διπλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1470
05.04.19
Αν ακολουθώ το λογιστικό σχέδιο του ΕΓΛΣ, ποιες εγγραφές κατ’ ελάχιστο πρέπει να κάνω για να κλείσω την χρήση; Έχω κάνει τις εγγραφές απογραφής λήξης, αποσβέσεων, τακτοποίησης εσόδων και εξόδων (πχ ΔΕΗ κ.λπ.).
Πρέπει υποχρεωτικά να γίνει ολόκληρη η «χορογραφία» που εφαρμόζονταν επί ΕΓΛΣ στην ομάδα 8 ή μπορώ να μεταφέρω μόνο τις ομάδες 2, 6 & 7 σε ένα λογαριασμό αποτελεσμάτων (αφού τα υπόλοιπα των λογαριασμών των ομάδων 1,3,4,5 έχει δυνατότητα το λογιστικό πρόγραμμα να τα παρακολουθεί και στην επόμενη χρήση);

Κατηγορία: 

Πιστωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας η οποία παρασχέθηκε σε προηγούμενη χρήση

Ερώτηση 1422 (διευκρίνηση)
05.04.19
Σχετικά με την ερώτηση 1422 θα ήθελα να επιβεβαιώσω τα εξής:
- Δεν καταχωρώ το πιστωτικό την 13/12/18 που έχει εκδοθεί
- Το καταχωρώ το 2016 (την ημ/νια εκδοσης του αρχικού τιμολογίου) και κάνω τροποποιητική ΦΕ
- Υποβάλλω τροποποιητική ΦΠΑ το 2016
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

Σελίδες