×

Επικοινωνία

×

Αγορά τροχόσπιτου

Ερώτηση 1514
04.07.19
Θα ήθελα αν μπορείτε να με ενημερώσετε σχετικά με την φορολογία απόκτησης και χρήσης ενός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου από ιδιώτη φυσικό πρόσωπο (Υπολογισμός τεκμηρίων χρήσης, τέλη κυκλοφορίας, φόρος πολυτελείας, φόροι και τέλη μεταβίβασης κ.λπ.)

Κατηγορία: 

Υποβολή Ε1 και Ε2 από κάτοικο εξωτερικού που παραχωρεί δωρεάν κατοικία στους γονείς του

Ερώτηση 1511
04.07.19
Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού ο οποίος έχει στην κατοχή του 1/2 κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα στην οποία διαμένουν οι γονείς έχει την υποχρέωση υποβολής Ε1 και Ε2 για το έτος 2018, αφού η δωρεάν παραχώρηση χρήσης είναι δεδομένη εκ της καταστάσεως;

Κατηγορία: 

Αποζημίωση από ασφαλιστική

Ερώτηση 1509
19.06.19
Μισθωτός λόγω εργατικού ατυχήματος έλαβε από ασφαλιστική εταιρεία αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη από μισθούς λόγω ανικανότητας να εργαστεί. Οι μισθοί που επιδικάστηκαν αφορούν τα έτη 2012-2014. Εισπράχθηκαν εντός του 2018 βάσει δικαστικής απόφασης έτους 2017.
• Το εισόδημα αυτό κατά την γνώμη σας θεωρείται αφορολόγητη αποζημίωση και θα καταχωρηθεί στον κωδικό 781 ή εισόδημα από μισθωτή εργασία που θα πρέπει να επιμεριστεί στις αντίστοιχες χρονιές που αφορά;
• Οι τόκοι από την δικαστική απόφαση και ο φόρος τους θα καταχωρηθούν στους κωδικούς 667 και 675;
Για τους τόκους και τον φόρο τους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση στο έντυπο Ε1 ενώ για την αποζημίωση όχι.

Κατηγορία: 

Παροχή σε είδος

Ερώτηση 1508
19.06.19
ΙΚΕ διαθέτει στον μισθωτό διευθυντή της ένα ΕΙΧ ιδιοκτησία της.
Όλες οι δαπάνες χρήσης, κίνησης, λειτουργίας, συντήρησης και αποσβέσεων (Α) του αυτοκινήτου καταχωρούνται στα βιβλία της εταιρείας. Η εταιρεία κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης αναμορφώνει τις δαπάνες αυτές κατά 2/7 (δεν αναγνωρίζει δλδ την αναλογία των σαββατοκύριακων).
Παράλληλα, δηλώνει ότι υπάρχει παροχή σε είδος (Β) προς τον διευθυντή, για την χρήση του ΕΙΧ, που αντιστοιχεί σε ετήσια αξία πχ 5.000€.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/15 η δαπάνη των 5.000€, της παροχής σε είδος, εκπίπτει ως δαπάνη της εταιρείας. Δηλαδή θα εκπέσουν και οι δαπάνες Α και η δαπάνη Β;
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113, η δαπάνη Β πρέπει να αναγράφεται στα βιβλία για να εκπέσει. Ποιον λογαριασμό θα χρησιμοποιήσουμε για την εγγραφή στα βιβλία της ΙΚΕ αυτής της τεκμαρτής δαπάνης;

Κατηγορία: 

Αμοιβή διαχείρισης σε Ε.Ε.

Ερώτηση 1500
19.06.19
Σε ετερόρρυθμη εταιρία μπορούμε να δώσουμε αμοιβή διαχειριστή στον ομόρρυθμο εταίρο που συμμετέχει κατά 99%; Μπορεί να έχει επιπτώσεις στον ΕΦΚΑ (να μην αναγνωρίζει τα ένσημα ο ΕΦΚΑ-ΙΚΑ λόγω μεγάλης συμμετοχής στο κεφάλαιο για παράδειγμα). Τι ενέργειες απαιτούνται να γίνουν πρώτα για να οριστούν αμοιβές διαχείρισης; (τροποποίηση καταστατικού). Όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος αυτές οι αμοιβές θα εκπίπτουν από τα έσοδα; Τι ισχύει σχετικά με τα ποσοστά ασφάλισης στον ΕΦΚΑ;

Κατηγορία: 

Φορολογία Οικοδομικών επιχειρήσεων

Ερώτηση 1507
18.06.19
ΑΕ (οικοδομική επιχείρηση) πωλεί ακίνητο με οικοδομική άδεια εκ δοθείσα προ του 2006. Φορολογείται τεκμαρτά με συντελεστή 20% ή λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα);

Κατηγορία: 

Ε1 Τεκμήριο αγοράς μετοχών

Ερώτηση 1506
18.06.19
Ατομική επιχείρηση αποτιμάται από εκτιμητή και εισφέρεται σε ΑΕ στην αξία του 1.000.000€ με την σύμφωνη γνώμη και των μετόχων της ΑΕ ως προς την αξία, με σκοπό την αύξηση κεφαλαίου της ΑΕ.
Ο ατομικός επιχειρηματίας θα λάβει τις μετοχές που του αναλογούν από την αύξηση κεφαλαίου.
Ερωτάται: το ποσό του 1.000.000 αποτελεί τεκμήριο για τον ατομικό επιχειρηματία και πρέπει να δηλωθεί στον κωδικό 743 του εντύπου Ε1 της φορολογικής του δήλωσης ?

Κατηγορία: 

Αγρότες

Ερώτηση 1502
18.06.19
Αγρότης του κανονικού καθεστώτος επιθυμεί να προχωρήσει σε ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την τυποποίηση και παρασκευή μελιού και οινοποίησης -εμφιάλωσης κρασιού με την δημιουργία οινοποιείου.
Σχετικά θα ήθελα να με ενημερώσετε στα εξής:
1. Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ των δαπανών ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων (παρ.4 αρ.33 του κώδικα ΦΠΑ) και με ποια πρακτική διαδικασία; Πρέπει πριν τις εργασίες ανέγερσης να δηλωθεί ο ΚΑΔ: 41202001;
2. Επίσης σχετικά με το ΦΠΑ των λοιπών επενδυτικών αγαθών (μηχανήματα, εξοπλισμός κλπ.) υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής του ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.34 του κώδικα ΦΠΑ; Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ όπως παραπάνω (παρ.4 αρ.33 του κώδικα ΦΠΑ); Υπάρχει κάποιος περιορισμός σε περίπτωση που έχει ληφθεί παλαιότερα τέτοια απαλλαγή για αγροτικά μηχανήματα;
3. Η επιλογή ένταξης των επενδύσεων αυτών σε πρόγραμμα LEADER επηρεάζει την δυνατότητα επιστροφής – απαλλαγής ;
4. Ως προς την φορολογία των νέων δραστηριοτήτων, αυτές θα αντιμετωπίζονται πλέον διαφορετικά ως εμπορικές και παραγωγικές, ξεχωριστά από την αγροτική δραστηριότητα που ως τώρα αφορά μόνο την πώληση προϊόντων παραγωγής του που τα διαθέτει απευθείας μέσω λαϊκών αγορών ή σε τρίτους εμπόρους επιτηδευματίες;
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα

Ερώτηση 1496
18.06.19
ΑΕ μίσθωσε ακίνητο το 2008 με διάρκεια μίσθωσης 12 έτη (από το 2008 ως το 2020). Πραγματοποίησε βελτιώσεις στο μισθωμένο ακίνητο ύψους 200.000,00. Το ύψος της δαπάνης το παρακολουθούσε στον λογαριασμό 11.07 του ΕΓΛΣ και δημιουργούσε σ΄ αυτό αποσβέσεις ανάλογα με το χρόνια μίσθωσης του ακινήτου.
Τον Δεκέμβριο 2018 καταγγέλλει την μίσθωση και μετακομίζει σε άλλη έδρα και συγκεκριμένα σε ιδιόκτητο ακίνητο. Την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης η αναπόσβεστη αξία μεταφέρεται στον λογαριασμό 81 ως έκτακτη δαπάνη. Το ερώτημα είναι αν η αναπόσβεστη αξία, κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης, των βελτιώσεων του μισθωμένου ακινήτου είναι φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.

Κατηγορία: 

Αμοιβές διαχειριστή ΕΠΕ- Απεικόνιση

Ερώτηση 1495
18.06.19
ΕΠΕ που βάση απόφασης κατέβαλε στους διαχειριστές της 2000,00 ευρώ μικτά όλο το 2018 και βάση απόφασης οφείλει τώρα να υποβάλλει ΑΠΔ και να αποδώσει τις αντίστοιχες εισφορές, οφείλει να το απεικονίσει στον ισολογισμό του 2018 ή βάση απόφασης καταχωρεί την υποχρέωση προς το ΙΚΑ το 2019;
Επίσης αν καταχωρηθούν τα νέα δεδομένα το 2018 τα μέλη φαίνεται να έχουν εισπράξει περισσότερα χρήματα από αυτά που προκύπτουν τώρα μετά την αφαίρεση των κρατήσεων ασφαλισμένου, θα πρέπει αυτή η διαφορά να απεικονιστεί ως υποχρέωση προς την εταιρεία και θα πρέπει να στείλουμε εκ νέου βεβαιώσεις αποδοχών;
Σας ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Σελίδες