×

Επικοινωνία

×

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Συνεχής υπερεργασία

Ερώτηση 1469
29.03.19
Το ερώτημα αφορά ειδική περίπτωση υπερεργασίας: Είναι νόμιμη η συνεχής υπερεργασία μιας ώρας ανά εργάσιμη ημέρα για ορισμένο διάστημα π.χ. 3 ή 4 μηνών λόγω φόρτου εργασίας της επιχείρησης τη συγκεκριμένη περίοδο?
Αν ναι, δηλώνεται μέσω του εντύπου Ε8, ή απαιτείται να υποβληθεί παράλληλα και το Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου)? Αν απαιτείται και το Ε4, τι ωράριο αναγράφεται?

Κατηγορία: 

Τεκμαρτά ημερομίσθια κομμωτών

Ερώτηση 1466
27.03.19
α) Με ποιο τρόπο υπολογίζουμε μισθοδοσία σε κομμωτήρια ? Είναι σωστός ο τύπος του υπουργείου?
«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»
Β) Ποια ασφαλιστική κλάση τεκμαρτών χρησιμοποιούμε για α) κομμωτές και Β) βοηθούς κομμωτές?
γ) Μετά την αύξηση κατώτερου ημερομίσθιου και δεδομένου ότι η μισθοδοσία υπολογίζεται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτερο ημερομίσθιο πχ 29,04 ή 31,94 σε περίπτωση τριετιών και εφόσον ο μηνιαίος μισθός ξεπερνά την τεκμαρτή ασφαλιστική κλάση που μας δίνει το ΙΚΑ πχ 7η 9η κλπ. είναι σωστό να χρησιμοποιούμε ανώτερη πχ 8η 11η κλπ.?
δ) Εάν είναι δυνατό δώστε μας ένα παράδειγμα ? πχ 22 ή 23 εργάσιμες με 31,94 ημερομίσθιο και βοηθός κομμωτή για ασφαλιστική κλάση.
Το ΙΚΑ υποστηρίζει ότι ασφαλίζουμε πάντα με 25 τεκμαρτά ημερομίσθια και όχι με 26 ή 27 όπως υπολογίζουμε σε άλλους ημερομίσθιους . Είναι σωστό αυτό ?

Κατηγορία: 

Δώρο Χριστουγέννων

Ερώτηση 1418
04.02.19
ΔΧ όταν έχουμε άτακτο ωράριο ωρομισθίου
Πώς υπολογίζουμε το ΔΧ στις περιπτώσεις ωρομισθίων μερικής απασχόλησης (πχ υπαλλήλων φροντιστηρίων με σύμβαση αμοιβής ανά ώρα) όταν έχουμε σύμβαση αορίστου, όπου στο διάστημα από 1/5-31/12 έχουμε ένα ωράριο εντελώς αλλοπρόσαλλο (καμία τακτικότητα, συνεχείς αυξομειώσεις στις ώρες και ημέρες απασχόλησης από εβδομάδα σε εβδομάδα).
Αν βρούμε τις συνολικές αποδοχές της περιόδου και τις διαιρέσουμε με τις ημερολογιακές ημέρες εργασίας θα έχουμε το μέσο ημερομίσθιο. Αν αυτό το μέσο ημερομίσθιο εν συνεχεία το πολλαπλασιάσουμε με τον αριθμό (25/200), θα έχουμε σωστό αποτέλεσμα;
Το ίδιο και στις περιπτώσεις ωρομισθίων μερικής απασχόλησης (πχ ΕΡΓΑΤΩΝ στα εστιατόρια, πάλι με σύμβαση αμοιβής ανά ώρα) όταν και εδώ έχουμε σύμβαση αορίστου χρόνου. Μπορούμε και στην περίπτωση αυτή να χρησιμοποιήσουμε τον συντελεστή 25/200=0,125;
Τον συντελεστή «2 ημέρες ΔΧ για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης» τον χρησιμοποιούμε μόνο όταν έχουμε σταθερότητα και τακτικότητα στο ωράριο και μάλιστα στο σύνολο της περιόδου που λαμβάνουμε για τον υπολογισμό του ΔΧ;
Αν η απασχόληση είναι πλήρης ή μερική, επηρεάζει ποιον συντελεστή θα λάβουμε;
Αν, πάλι, η απασχόληση είναι όλες τις ημέρες ή όχι όλες τις ημέρες της εβδομάδος, επηρεάζει ποιον συντελεστή θα λάβουμε;
Αν έχουμε τακτική ή άτακτη απασχόληση; Αν είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστέες αποδοχές στη μερική απασχόληση

Ερώτηση 1411
01.02.19
Σύμφωνα με την απόφαση 41815/Δ.10.199 στις 16.09.2016 το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφέρει ότι στην αναβάθμιση του ΠΣ Εργάνη και συγκεκριμένα των εντύπων Ε4 και Ε3, θα γίνεται έλεγχος ορθής συμπλήρωσης των πεδίων «Μικτές αποδοχές», «Εβδομαδιαίες ώρες» και «Ωρομίσθιο» των εντύπων Ε4 και Ε3 σύμφωνα με τα παρακάτω.
1. Υπάλληλος:
«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,166 x «Ωρομίσθιο»,
2. Εργατοτεχνίτης:
«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»
Παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΚΑ (οι οποίες είναι στο εγχειρίδιο του κάθε ελεγκτή) θεωρείται πιο ακριβής μέθοδος υπολογισμού των αποδοχών μερικής καθημερινής απασχόλησης το Ωρομίσθιο βάσει ασφαλιστικών, δηλαδή ωρομίσθιο X επί ώρες εργασίας ανά ημέρα X ημέρες εργασίας μήνα (περιόδου).
Σε βιβλιογραφία και σεμινάρια μισθοδοσίας, οι απόψεις για τις αποδοχές (επί των οποίων υπολογίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) για υπαλλήλους μερικής απασχόλησης, (όχι ημερομίσθιοι) είναι οι πιο κάτω:
Α) Σε εξαήμερη απασχόληση:
1η περίπτωση : Σταθερές μικτές Αποδοχές = «Εβδομαδιαίες ώρες» X 4,166 X «Ωρομίσθιο». Ημέρες ασφάλισης = 25 ημέρες .
2η περίπτωση : Αποδοχές = Ωρομίσθιο X Ώρες εργασίας ανά ημέρα X Ημέρες εργασίας μήνα (περιόδου). Ημέρες ασφάλισης = 25 ημέρες
Β) Σε πενθήμερη απασχόληση:
1η περίπτωση : Σταθερές μικτές Αποδοχές = «Εβδομαδιαίες ώρες» X 4,166 x «Ωρομίσθιο». Ημέρες ασφάλισης = 21 ή 22 ή 23 ανάλογα με τις ημέρες εργασίας του μήνα.
2η περίπτωση : Αποδοχές = Ωρομίσθιο χ Ώρες εργασίας ανά ημέρα X Ημέρες εργασίας μήνα (περιόδου). Ημέρες ασφάλισης= 21 ή 22 ή 23.
Ποιος είναι ο ορθός τρόπος υπολογισμού των αποδοχών ασφάλισης, αφού η απόφαση του Υπ. Εργασίας έρχεται σε αντίθεση με τις «επιταγές» του ΙΚΑ αλλά και τον τρόπο ελέγχου που εφαρμόζεται από τους ελεγκτές του ΙΚΑ;
Σε ποια δεδομένα (αποφάσεις, εγκύκλιοι, νομολογία κ.λπ.) μπορεί να στηριχθεί ο ορθός τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστέων αποδοχών για υπαλλήλους μερικής απασχόλησης;

Κατηγορία: 

Αλλαγή εβδομαδιαίων ημερών ανάπαυσης (ρεπό)

Ερώτηση 1405
01.02.19
Εστιατόριο (επιχείρηση που λειτουργεί Κυριακές και αργίες), δηλώνει στο ΕΡΓΑΝΗ ένα αρχικό πρόγραμμα απασχόλησης αλλά όποτε απαιτείται το αλλάζει υποβάλλοντας συμπληρωματικά-ατομικά Ε4. Στην σύμβαση πρόσληψης ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης υπάρχει ο όρος ότι η αυξομείωση των εβδομαδιαίων ωρών και ημερών απασχόλησης, κατόπιν προφορικής συνεννόησης, δεν είναι βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης και ότι μπορεί να γίνει μόνο με την υποβολή Ε4 χωρίς να απαιτείται Ε9.
1. Μπορεί μία ημέρα που είχε δηλωθεί εργάσιμη, να δηλωθεί ΡΕΠΟ;
2. Μπορεί μία ΑΡΓΙΑ (πχ 25 ή 26/12) που είχε δηλωθεί εργάσιμη, να δηλωθεί ΡΕΠΟ;
3. Ή πρέπει μία ημέρα που είχε δηλωθεί εργάσιμη, ΑΝ αυτή δηλωθεί σαν ΡΕΠΟ θα πρέπει να δηλωθεί το επόμενο ΡΕΠΟ σαν εργάσιμο;
Βέβαια για το ΡΕΠΟ αυτό δεν θα καταβληθούν αποδοχές ούτε ασφαλιστικές εισφορές.

Κατηγορία: 

Σ.Σ.Ε.

Ερώτηση 1382
19.12.18
Δ.Α. (Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 7/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας.
Έχει εφαρμογή η παρούσα ή έχει ανασταλεί;
Έχει κατατεθεί ένσταση στην δ/βάθμια από την μια κ από την άλλη έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση. Τι κάνουμε την εφαρμόζουμε ή όχι;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός δώρου Χριστουγέννων μετά την κήρυξη υποχρεωτικής Κ.Σ.Σ.Ε.

Ερώτηση 1371
05.12.18
Καλημέρα, σχετικά με την νέα σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
1) Η σύμβαση είναι υποχρεωτική από 01/10 ή από 04/10;
2) Για τους εργαζόμενους που η εργασιακή τους σχέση έληξε από 05-10/10, πώς θα υπολογιστούν τα επιδόματα αδείας, οι αποζημιώσεις αδείας και τα δώρα Χριστουγέννων; Με βάση τον τελευταίο μισθό τους ή αναλογικά με το μέσο ημερομίσθιο; Δηλαδή, π.χ. κάποιος που αμειβόταν με μικτά 586,08€ και με βάση την νέα σύμβαση ο μισθός είναι 851,06€ τι επίδομα, αποζημίωση και Δ.Χ. θα λάβει;

Κατηγορία: 

Πολλαπλή απασχόληση – Εργαζόμενος που απασχολείται σε δύο εργοδότες και σε έναν εξ’ αυτών με πλήρη απασχόληση – Εργατικά

Ερώτηση 1356
21.11.18
Ασφαλισμένος με πρώτη σύμβαση πλήρους απασχόλησης και ωράριο καταστημάτων, προσλαμβάνεται με μερική από δεύτερο εργοδότη με τετράωρη απασχόληση Σάββατο και Κυριακή. Ο δεύτερος εργοδότης εκ των υστέρων πληροφορήθηκε ότι είναι με πλήρης απασχόληση ο υπάλληλος στον πρώτο εργοδότη.
1) Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση συνεχίζει την εργασία κανονικά;
2) Τι κυρώσεις μπορεί να έχει ο δεύτερος εργοδότης; (πρόστιμο, κ.λπ.)


Υποχρεώσεις πρατηρίων καυσίμων σε θέματα τεχνικού ασφαλείας

Ερώτηση Τ.8
31.10.18
Πρατήριο υγρών καυσίμων με υποκατάστημα απασχολεί πέντε (5) υπαλλήλους. Τι υποχρεώσεις έχει ως προς το θέμα τεχνικού ασφαλείας; ήλους σύμφωνα με την ΣΣΕ Ξενοδ. όλης της χώρα/ ΣΣΕ Ξενοδ. Χανίων(για τα Χανιά) αντίστοιχα, που πρόσφατα θεσπίστηκαν ως υποχρεωτικές;

Κατηγορία: 

Υποχρεωτική εφαρμογή κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων έναντι του κατώτατου νομοθετημένου μισθού από την ΕΓΣΣΕ

Ερώτηση 1349
30.10.18
Σχετικά με τους όρους αμοιβής των εργαζομένων κάτω των 25 ετών σε ξενοδοχειακές μονάδες ακολουθούμε την Εθνική Συλλογική Συμβάση ή ότι ισχύει για τους Ξενοδοχουπαλλήλους σύμφωνα με την ΣΣΕ Ξενοδ. όλης της χώρα/ ΣΣΕ Ξενοδ. Χανίων(για τα Χανιά) αντίστοιχα, που πρόσφατα θεσπίστηκαν ως υποχρεωτικές;

Κατηγορία: 

Σελίδες