• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
  • ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  • υπολογισμός τεκμηρίων
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • facebook
  • youtube
  • εισοδος


 

Πρακτικός οδηγός Ανωνύμων Εταιρειών. 13η έκδοση. 2 τόμοι

€100,00
SKU: FE1
ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΣ Δ., Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελίδα 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΩΝ 1 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 α. Εταιρική Επωνυμία Α.Ε 2 β. Έδρα Αν. Εταιρείας 2 γ. Σκοπός Αν. Εταιρείας 3 δ. Διάρκεια ζωής Αν. Εταιρείας 3 ε. Μετοχικό Κεφάλαιο Α.Ε. και αυξήσεις αυτού 3 ε. 1. Μετοχικό Κεφάλαιο και τρόπος καταβολής του 3 ε.2. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. με μειωμένη απαρτία και πλειο¬ψηφία μέσω καταστατικής διάταξης 4 ε.3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. και δικαίωμα των μετόχων συμμε¬τοχής σε αυτή 7 ε.4. Εισφορά χρήσης ακινήτου σε Αν. Εταιρεία για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου και φορολογική αντιμετώπιση της αξίας της εισφοράς αυτής 11 ε. 5. Παραχώρηση χρήσης ακινήτου. (Χρησιδάνειον) άνευ ανταλλάγμα¬τος σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο για ορισμένο χρόνο και η σχε¬τική φορολογική υποχρέωση 12 ε.6. Κτίρια και τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων και λογιστική εμφάνιση της αξίας αυτών στα βιβλία των επιχειρήσεων που τα πραγματο¬ποιούν 14 ε. 7. Αποτίμηση εταιρικών εισφορών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου Αν. Εταιρείας 15 στ. Μετοχές Αν. Εταιρειών, είδη μετοχών και τρόπος μεταβίβασης αυτών 17 στ. 7. Ονομαστική αξία μετοχής Αν. Εταιρειών 21 στ.2. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας σε Α.Ε. σε περίπτωση μη έκδοσης μετοχικών τίτλων 22 στ.3. Μεταβίβαση μετοχικών τίτλων Α.Ε 22 στ.4. Προνομιούχες μετοχές Α.Ε. και δικαιώματα αυτών 23 στ.5. Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου και απόκτηση ιδίων μετοχών από Αν. Εταιρεία 24 στ.6. Καταβολή μετρητών για κάλυψη αρχικού κεφαλαίου και αυξή¬σεων αυτού ή μη, με δυνατότητα ανάληψης αυτών προ της ολοκλή¬ρωσης της καταβολής τους 28 στ. 7. Μερική κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε 28 ζ. Διοικητικό Συμβούλιο Α.Ε. εκλογή και θητεία αυτού 29 ζ. 7. Εκλογή και αρμοδιότητα μελών Δ.Σ. μέσω καταστατικών ρητρών ... 29 ϋ ι_ ζ.2. Διοικητικό Συμβούλιο Α.Ε. συγκρότηση σε σώμα και δημοσίευση των μελών αυτού στο Μ.Α.Ε. και Φ.Ε.Κ. 32 η. Συμμετοχή ανηλίκου ή ανικάνου για δικαιοπραξία προσώπου σε Α.Σ. Αν. Εταιρείας 34 θ. Εταιρική χρήση Αν. Εταιρείας 34 ι. Ελεγκτές 38 ι.1. Εκλογή ελεγκτών Αν. Εταιρειών 38 ι.2. Αμοιβές ελεγκτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ή μη Α.Ε 44 ι.3. Αντικατάσταση εκλεγμένων ελεγκτών και ανώτατα όρια θητείας τους 45 ι.4. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές. Ασυμβίβαστο και περιορισμοί στην εκλογή τους 47 ι.5. Εξουσιοδότηση για τη δημοσίευση του Καταστατικού Α.Ε 49 ι.6. Συμμετοχή ανηλίκου σε υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία 49 ι.7. Ευθύνη ιδρυτών Αν. Εταιρείας 49 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡ¬ΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3853/2010 ΠΕΡΙ (ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) 49 α. Αμοιβές Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων για σύσταση Α.Ε 50 α.1. Αμοιβές Δικηγόρων για παράσταση κατά την υπογραφή καταστατι¬κών Α.Ε. και συμβάσεων γενικότερα 50 α.2. Αμοιβές Συμβολαιογράφων για σύνταξη και αντίγραφα καταστατι¬κού ως και για παράσταση σε Γεν. Συνέλευση Αν. Εταιρείας 52 α.3. Ρήτρες καταστατικού Αν. Εταιρείας 55 β. Υποδείγματα καταστατικών Αν. Εταιρειών προσαρμοσμένα στις ισχύου¬σες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 μετά την 81812007 55 β.1. Σύμβαση σύστασης (καταστατικό) Ανώνυμης Εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο 2.000.000 ευρώ (Υπόδειγμα) 55 β.2. Σύμβαση σύστασης (καταστατικό) Ανώνυμης Εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο άνω των 3.000.000 ευρώ (Υπόδειγμα) 79 β.3. Συμβάσεις σύστασης (καταστατικά) Ανωνύμων Εταιρειών (Υποδείγ¬ματα) 101 γ. Διαδικασίες προέγκρισης επωνυμίας από το Επιμελητήριο και καταχώ¬ριση του καταστατικού Α.Ε. στο Μ.Α.Ε 101 γ.1. Προέγκριση του δικαιώματος χρήσης επωνυμίας και διακριτικού τίτ¬λου από Επιμελητήριο 101 γ.2. Οριστική κααταχώριση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου Α.Ε. στο Επιμελητήριο 102 γ.3. Αίτηση προσωρινής καταχώρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της υπό σύσταση Α.Ε. στο Επιμελητήριο (Υπόδειγμα) 104 γ.4. Καταχώριση στοιχείων Αν. Εταιρειών στο Μ.Α. Εταιρειών 105 γ.5. Τροποποιήσεις καταστατικών Α.Ε. λόγω αύξησης κεφαλαίου, αλλα¬γής επωνυμίας και καταχωρίσεις αυτών, στο Μ.Α.Ε 108 γ.6. Αίτηση θεώρησης Τροποποιητικού καταστατικού Α.Ε. προς το Επι¬μελητήριο (Υπόδειγμα) 110 δ. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων (Φ.Σ.Κ), και προθεσμίες υποβολής της Δήλωσης 111 ε. Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων (Υπόδειγμα) και Συγκεντρωτι¬κός Πίνακας πράξεων υποκειμένων σε Φ.Σ.Κ. 112 στ. Καταχώριση του Καταστατικού στο Μ.Α.Ε. Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ (Υπόδειγμα) 115 ζ. Ανακοινώσεις περίληψης καταστατικών Αν. Εταιρειών με τις νέες διατά¬ξεις του ΚΝ. 2190/20 όπως αυτές ίσχυαν μετά την 8/8/07 116 ζ. 1. Ανακοίνωση Περίληψης Καταστατικού Α.Ε. στο Φ.Ε.Κ. με μετοχικό κεφάλαιο άνω των τριών εκατομμ. (3.000.000) ευρώ (Υπόδειγμα) .. 116 ζ.2. Ανακοίνωση περίληψης καταχώρισης Καταστατικού Α.Ε. στο Φ.Ε.Κ. με μετοχικό κεφάλαιο έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ (Υπό¬δειγμα) 118 ζ.3. Αντίγραφα Καταστατικού Α.Ε 120 ζ.4. Αδεια ίδρυσης και τροποποίηση του καταστατικού Α.Ε 120 ζ. 5. Ακυρότητα Αν. Εταιρείας 121 ζ.6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της λόγω μη κάλυψης της αύξησης αυτού και κατάργηση έκθεσης ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη μεί¬ωση αυτή 122 ζ. 7. Άσκηση διοικητικής εποπτίας επί των ημεδαπών ή αλλοδαπών Α.Ε. εγκατεστημένων στην Ελλάδα 123 η. Δήλωση έναρξης εργασιώνΑ.Ε. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 123 η. 1. Δήλωση μεταβολής εργασιών στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. 128 η.2. Δήλωση διακοπής εργασιών στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. 129 η.3. Αυτοψία για τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργα¬σιών από τη Δ.Ο.Υ. 129 η.4. Δήλωση έναρξης εργασιών στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. ημεδαπών και εγκατεστημένων στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών σύμφωνα με τον Α.Ν. 89/1967 όπως αυτός τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3427/2005 ως και των ναυτιλιακών του Α.Ν. 378/1968 και του Ν. 27/1975 132 η.5. Έκθεση Ειδικής Αυτοψίας από τη Δ.Ο.Υ. της επαγγελματικής εγκα¬τάστασης της επιχείρησης (Υπόδειγμα) 133 θ. Αντίγραφα εγγράφων επικυρωμένα από Συμβολαιογράφους ή Δικηγό¬ρους και νομική ισχύ αυτών 134 ι. θεώρηση βιβλίων, στοιχείων και ασφάλιση μελών Δ.Σ. που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο Αν. Εταιρείας 136 ι.1. Δικαιολογητικά για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 136 ι.2. Ασφάλιση μελών Δ.Σ. στον Ο.Α.Ε.Ε 137 4. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 141 α. Πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ. σε Σώμα (Υπόδειγμα) 141 β. Δημοσίευση της Νομιμοποίησης και Διεύθυνσης των Γοαφείων Αν. Εται¬ρείας 143 ϋ ι_ γ. Ανακοίνωση νομιμοποίησης και διεύθυνσης γραφείων Α.Ε. (Υπόδειγμα) 143 5. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ Α.Ε. 145 α. Σύγκληση αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ιδρυτών - Μετόχων για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου 145 β. Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ιδρυτών - Μετόχων Α.Ε. για καταβολή υπολοίπου τμήματος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου από ενα¬πομείναντες μετόχους (Υπόδειγμα) 145 6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε 148 α. Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου Αν. Εταιρείας κατά τη σύστασή της και σχετικές λογιστικές εγγραφές 148 β. Χρόνος καταβολής αρχικού ως και των αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου Α.Ε. και σχετική πιστοποίηση αυτού από το Α.Σ 149 γ Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποίησης καταβολής αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου (Υπόδειγμα) 150 δ. Ανακοίνωση πιστοποίησης καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου (Υπό¬δειγμα) 151 ε. Υποβολή πρακτικού Δ.Σ. πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. στη Νομαρχία (Υπόδειγμα) 151 στ. Έλεγχος πιστοποίησης καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου Α.Ε. από την εποπτεύουσα αρχή 152 ζ. Χορήγηση της έκθεσης ελέγχου πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου σε μετόχους της εταιρείας από την εποπτεύουσα αρχή .... 153 η. Ευθύνη μελών Δ.Σ. Αν. Εταιρείας για μη πιστοποίηση καταβολής μετοχι¬κού κεφαλαίου 153 7. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ή ΜΗ 153 α. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου έκδοσης Προσωρινών Τίτλων Α.Ε. (Υπόδειγμα) 154 β. Προσωρινός τίτλος ονομαστικών μετοχών Α.Ε. (Υπόδειγμα) 155 γ. Προσωρινός τίτλος ανωνύμων μετοχών Α.Ε. (Υπόδειγμα) 156 δ. Προσωρινός τίτλος Προνομιούχων χωρίς ψήφο ανωνύμων μετοχών (Υπόδειγμα) 157 ε. Πρακτικό Δ.Σ. έκδοσης οριστικών τίτλων μετοχών Α.Ε. (Υπόδειγμα) .... 158 στ. Οριστικός Τίτλος Ανωνύμων Μετοχών Α.Ε. (Υπόδειγμα) 159 8. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ 160 α. Πράξεις και στοιχεία Αν. Εταιρειών που υποβάλλονται σε δημοσιότητα και για τα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά κάθε ενδιαφερόμε¬νος μέτοχος ή μη 160 β. Δημοσιότητα των Πράξεων και Στοιχείων Αν. Εταιρειών και πραγματο¬ποίηση αυτών 163 ^ ι γ. Ακύρωση απόφασης καταχώρισης στοιχείων Α.Ε. στο Μ.Α.Ε. από την εποπτεύουσα αρχή 165 9. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ.Ε.ΜΗ.) 165 α. Εγγραφή προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ., διάρθρωση και αρμοδιότητες αυτού 166 α. 1. Πρόσωπα που εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ 166 α.2. Πρόσωπα που εγγράφονται προαιρετικά στο Γ.Ε.Μ.Η 166 α.3. Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αρμοδιότητες αυτών 167 β. Διαδικασίες καταχώρισης επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ 169 γ. Διόρθωση - Μεταβολή και διαγραφή των καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. .. 171 δ. Δημοσίευση των καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. των Αν. Εταιρειών και Ε.Π.Ε. στο τεύχος Αν. Εταιρειών και Ε.Π.Ε. και μετονομασία αυτού σε «Τεύχος Αν. Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου» 172 ε. Αποτελέσματα της καταχώρισης των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ 173 στ. Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 173 ζ. Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις του Νόμου περί Γ.Ε.ΜΗ 175 η. Διάρθρωση Γ.Ε.ΜΗ. και καταχωρίσεις σε αυτό 175 θ. Έναρξη εφαρμογής του Γ.Ε.ΜΗ 176 10. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ Ή ΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕ¬ΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ Α.Ε. 177 α. Καταθέσεις χρημάτων έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφα¬λαίου Α.Ε. από φορολογικής πλευράς 177 β. Τέλη χαρτοσήμου καταθέσεων και αναλήψεων χρημάτων από και προς τις επιχειρήσεις 178 γ Τεκμήριο θεωρείται η χορήγηση δανείων από εταίρους, μέλη ή μετό¬χους στις εταιρείες που συμμετέχουν 179 11. ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 179 α. Υπηρεσίες Μιας Στάσης και αρμοδιότητες αυτών 181 β. Γοαμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας 182 γ Έκδοση Α.Φ.Μ. Αν. Εταιρείας από την Υπηρεσία Μιας Στάσης 182 δ. Αμοιβές Δικηγόρων για σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστα¬σης Α.Ε 183 ε. Προτυποποιημένα Καταστατικά Ανωνύμων Εταιρειών 183 στ. Έλεγχος νομιμότητας σύστασης της Α.Ε. από τη Διοίκηση 183 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.Δ. 1297/72, Ν. 2166/93, 2992/2002, ΤΟΥ ΑΡΘ. 18 ΤΟΥ Ν. 329612004, Κ.Ν. 2190/20 ΚΑΙ Ν. 3190/55 I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 184 1. Μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων βάσει αναπτυξιακών νόμων .. 184 ϋ ι_ α. Προϋποθέσεις εφαρμογής του Ν.Δ. 1297/72 184 β. Προϋποθέσεις εφαρμογής του Ν. 2166/93 187 γ. Συγχώνευση ή απορρόφηση επιχειρήσεων βάσει του άρθ. 9 του Ν. 2992/2002. Παρεχόμενα φορολογικά κίνητρα 188 δ. Υπεραξία προερχόμενη από μετατροπή ή συγχώνευση επιχείρησης βάσει του Ν.Δ. 1297/72 υποκείμενη ή μη σε φορολογία 191 2. Μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων βάσει των Κ.Ν. 2190/20, 3190/55 του άρθ. 367 του Α.Κ. και οι σχετικές φορολογικές τους υπο¬χρεώσεις 193 3. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων βάσει του Ν.Δ. 1297/72 197 4. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων βάσει του Ν. 2166/93 201 5. Πίνακας με τους ισχύοντας Αναπτυξιακούς νόμους για μετατροπές ή συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 202 6. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μετατρεπομένων επιχειρήσεων βάσει διάφορων αναπτυξιακών Νόμων 203 α. Πλεονεκτήματα μετατροπής ή συγχώνευσης ατομικών επιχειρήσεων, Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών σε Αν. Εταιρεία βάσει των Αναπτ. Νόμων 1297/72 ή 2166/93 203 β. Μειονεκτήματα μετατροπών ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. βάσει Αναπτυξιακών Νόμων 1297/72 ή 2166/93 204 II. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.Δ. 1297/72, ΚΑΙ Ν. 2166/93 209 III. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.Δ. 1297/72, ΚΑΙ Ν. 2166/93 210 IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.Δ. 1297/72 213 α. Επιτροπή του άρθ. 9 Κ.Ν. 2190/20 για την εκτίμηση περιουσιακών στοι¬χείων μετατρεπόμενης επιχείρησης 213 α.1. Αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα μελών επιτροπής εμπεριρογνω- μόνων του άρθ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 214 α.2. Σύσταση Επιτροπής του άρθ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 - Αίτηση (Υπό¬δειγμα) 215 β. Υποβαλλόμενα στην επιτροπή του άρθ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 δικαιολογη¬τικά για την σύνταξη της έκθεσης εκτίμησης 216 γ Έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 και δημο¬σιότητα αυτής 217 V. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩ¬ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.Δ. 1297/72 ΚΑΙ Ν. 2166/93 218 α. Πρόσθετα Στοιχεία Καταστατικού της προερχόμενης από μετατροπή Α.Ε 218 β. Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου μετατρεπόμενης επιχείρησης . . 218 γ Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τη σύνταξη της πράξης μετατρο¬πής ή συγχώνευσης επιχείρησης σε Α.Ε 219 ^ ι δ. Σύμβαση μετατροπής Ομόρρυθμης Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία (Υπόδειγμα) 219 VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ Α.Ε. ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.Δ. 1297/72 227 α. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων (Φ.Σ.Κ.) Α.Ε. προερχόμενης από μετα¬τροπή λειτουργούσας επιχείρησης 227 β. Ανακοίνωση περίληψης Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας προερχόμε¬νης από μετατροπή Ο.Ε. (Υπόδειγμα) 230 γ. Υπεραξία προερχόμενη από μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων, λογιστικός χειρισμός - φορολογία αυτής 232 δ. Υπεραξία επιχείρησης προερχόμενη, από απορρόφηση θυγατρικής της εταιρείας και λογιστικός χειρισμός αυτής 232 ε. Ζημία λόγω ακύρωσης μετοχών μητρικής εταιρείας από θυγατρική βάσει του Ν. 2166/92 233 VII. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.Δ. 1297/72 233 α. Επιχειρήσεις με Βιβλία Γ' κατηγορίας λογιστικές εγγραφές μετατρεπό¬μενης επιχείρησης 233 β. Επιχειρήσεις με Βιβλία Α' και Β' κατηγορίας και λογιστικές εγγραφές μετασχηματισμού βάσει του Ν.Δ. 1297/72 235 VIII. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.Δ. 1297/72 235 IX. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ Α.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2166/93 238 α Μετατροπή επιχείρησης σε Α.Ε. του Ν. 2166/93 - Προϋποθέσεις 238 β. Διαδικασίες μετασχηματισμού επιχειρήσεων βάσει του Ν. 2166/93 .... 240 γ Μετασχηματισμός Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. βάσει του Ν. 2166/93 (Υποδείγματα) . . 241 γ 7. Υπόδειγμα πρακτικού Γ.Σ. Εταίρων Ε.Π.Ε. για μετατροπή της σε Α.Ε 241 γ.2. Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών αποτίμησης στοιχείων μετατρεπόμε¬νης Ε.Π.Ε 242 γ.3. Σύμβαση μετασχηματισμού Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. βάσει του Ν. 2166/93 (Υπόδειγμα) 247 γ.4. Ανακοίνωση Περίληψης Καταστατικού Α.Ε. προερχομένη από μετα¬σχηματισμό ΕΠΕ βάσει του Ν. 2166/93 (Υπόδειγμα) 253 Χ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ Ν.Δ. 1297/72, Ν. 2166/93 ΚΑΙ ΑΡΘ. 18 ΤΟΥ Ν. 3296/2004) 254 α Μετατροπή Ε.Π.Ε. σεΑ,Ε. βάσει της παραγρ. 1 του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20 257 β. Μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Αν. Εταιρεία βάσει της παραγρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20 258 ϋ ι_ γ. Μετατροπή Αν. Εταιρείας σε Ε.Π.Ε. βάσει του άρθρου 66 του Κ.Ν. 2190/20, ολοκληρωμένες διαδικασίες με σχετικά υποδείγματα 263 γ.1. Διαδικασίες μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. βάσει του άρθρου 66 του Κ.Ν. 2190/20 264 γ.1.α. Πρακτικό Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. (Υπόδειγμα) 265 γ.1.β. Σύμβαση μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. βάσει του άρθ. 66 του Κ.Ν. 2190/20 (Υπόδειγμα) 267 γ.1.γ. Ανακοίνωση διαγραφής στο Φ.Ε.Κ. από το Μητρώο Αν. Εται¬ρειών Α.Ε. λόγω μετατροπής της Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. βάσει του άρθ. 66 του Κ.Ν. 2190/20 (Υπόδειγμα) 267 γ.1.δ. Στοιχεία υποβαλλόμενα στη Νομαρχία για τη μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. βάσει του άρθ. 66 του Κ.Ν. 2190/20 (Υπό¬δειγμα) 268 γ.1.ε. Απόφαση Νομάρχη διαγραφής Α.Ε. από το Μ.Α.Ε. λόγω μετατροπής της σε Ε.Π.Ε. βάσει του άρθ. 66 του Κ.Ν. 2190/20 269 γ.2. Αλλαγή επωνυμίας της μετατραπείσας σε Ε.Π.Ε. Αν. Εταιρείας στο Επιμελητήριο της έδρας της 270 γ.2.α. Καταχώρηση καταστατικού Ε.Π.Ε. προερχόμενης από μετα¬τροπή Α.Ε. βάσει του άρθ. 66 του Κ.Ν. 2190/20 στο Πρωτο¬δικείο της έδρας της 270 γ.2.β. Ανακοίνωση περίληψης καταχώρησης καταστατικού Ε.Π.Ε. προερχόμενης από μετατροπή Α.Ε. βάσει του άρθ. 66 του Κ.Ν. 2190/20, στο Φ.Ε.Κ. (Υπόδειγμα) 271 δ. Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Συγκεντρωτικών καταστάσεων και Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ., των μετατρεπομέ¬νων εταιρειών βάσει του Κ.Ν. 2190/20 και 3190/55 272 ε. Μετατροπή Αν. Εταιρείας σε Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη εταιρεία βάσει του άρθ. 66α του Κ.Ν. 2190/20 273 ε.1. Πρακτικό Έκτακτης αυτόκλητης Γεν. Συνέλευσης Α.Ε. μετατρεπόμε¬νης σε Ομορ. Εταιρεία (Υπόδειγμα) 276 ε.2. Σύμβαση μετατροπής Ανώνυμης σε Ομόρρυθμη Εταιρεία βάσει του άρθ. 66α του Κ.Ν. 2190/20 (Υπόδειγμα) 282 ε.3. Απόφαση Νομάρχη διαγραφής Α.Ε. από το Μ.Α.Ε. λόγω μετατρο¬πής της σε Ο.Ε. βάσει του άρθ. 66α του Κ.Ν. 2190/20 (Υπόδειγμα) 295 ε.4. Ανακοίνωση στο Φ.Ε.Κ. διαγραφής από το Μητρώο Αν. Εταιρειών Α.Ε. λόγω μετατροπής Α.Ε. σε Ο.Ε. βάσει του άρθ. 66α του Κ.Ν. 2190/20, (Υπόδειγμα) 296 ε.5. Στοιχεία υποβαλλόμενα στη Νομαρχία για τη μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. βάσει του άρθ. 66α του Κ.Ν. 2190/20, (Υπόδειγμα) 296 ε. 6. Αλλαγή της επωνυμίας της μετατραπείσας Αν. Εταιρείας σε Ομόρ¬ρυθμη στο Επιμελητήριο και καταχώριση του καταστατικού της Ο.Ε. στο Πρωτοδικείο της έδρας της 297 ^ ι ε.β.α. Καταχώριση της επωνυμίας της προερχόμενης από μετα¬τροπή Ο.Ε. στο Επιμελητήριο της έδρας της 297 ε.β.β. Καταχώριση του καταστατικού της προερχόμενης από μετα¬τροπή Ανώνυμης σε Ομόρρυθμη Εταιρεία βάσει του άρθ. 66α του Κ.Ν. 2190/20 297 ε.6.γ. Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Συγκεντρωτικών καταστάσεων και Εκκαθαριστικής Δήλω¬σης Φ.Μ.Υ., των μετατρεπομένων εταιρειών βάσει του Κ.Ν. 2190/20 298 XI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ¬ΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ Ν. 3296/14.12.2004 299 α. Κίνητρα συγχώνευσης οιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεων βάσει του άρθ. 18 του Ν. 3296/14.12.2004 299 β. Όροι και προϋποθέσεις συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων βάσει του Ν. 3296/14.12.2004 299 β.1. Προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) προερχόμενη από συγχώνευση βάσει του άρθ. 18 του Ν. 3296/2004 300 β.2. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή Α.Ε. προερχόμενη από συγχώνευση βάσει του άρθ. 18 του Ν. 3296/2004 300 γ. Φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις βάσει του άρθρου 18 του Ν. 3296/14.12.2004 300 δ. Έκθεση εκτιμητικής επιτροπής άρθ. 9 Κ.Ν. 2190/20. Χρονική διάρκεια ισχύος αυτής 307 XII. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΗΜΕΔΑΠΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 308 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.Δ. 1297/72 Ή ΤΟΥ Ν. 2166/93 ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 1. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΠΟΡ¬ΡΟΦΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2166/93 Ή ΤΟ Ν.Δ. 1297/72 312 α. Συγχώνευση Α.Ε. με απορρόφηση της μιας από την άλλη Α.Ε. βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93 312 β. Συγχώνευση Α.Ε. με απορρόφηση από άλλη Α.Ε. βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72 314 2. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ Α.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.Δ. 1297/72 315 α. Εκτίμηση οικ. καταστάσεων συγχωνευομένων Α.Ε. από την Επιτροπή του άρθ. 9 του Ν. 2190/20 315 β. Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης Α.Ε. με απορρόφηση (Υπόδειγμα) .... 316 γ. Υπογραφή Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση Α.Ε. από τα Διοικητικά Συμβούλια 321 γ. 1. Πρακτικό Δ.Σ. έγκρισης Σ.Σ.Σ. με απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του Σ.Σ.Σ. (Υπόδειγμα) 321 γ.2. Υπογραφή Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Α.Ε. από τα Α.Σ. των συγχωνευομένων Εταιρειών (Υπόδειγμα) 322 γ.3. Δημοσίευση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Α.Ε. δι' απορροφή¬σεως άλλης στο Φ.Ε.Κ. (Υπόδειγμα) 323 δ. Ανακοίνωση Περίληψης Συγχώνευσης με απορρόφηση Ανώνυμης Εται¬ρείας από άλλη βάσει του Ν.Δ. 1297/72 σε Οικονομική Εφημερίδα (Υπό¬δειγμα) 324 δ.1. Ανακοίνωση δημοσίευσης περίληψης, σε οικονομική εφημερίδα βάσει του Ν.Δ. 1297/72 απορρόφησης Α.Ε. από άλλη (Υπόδειγμα) 324 δ.2 Ανακοίνωση δημοσίευσης περίληψης απορρόφησης Α.Ε. από άλλη σε οικονομική εφημερίδα βάσει του Ν. 2166/93 (Υπόδειγμα) 326 ε. Κατάρτιση Έκθεσης μετά πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου συγχωνευ¬όμενης Α.Ε. από άλλη σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 - Πρακτικό Δ.Σ. (Υπόδειγμα) 327 στ. Έγκριση της συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιριών από τις Γενικές Συνε¬λεύσεις με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 330 ζ. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης απορροφούσας Ανώνυμης εταιρείας βάσει του Ν.Δ. 1297/72 (Υπόδειγμα) 331 η. Συμβολαιογραφική Πράξη Συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών με απορ¬ρόφηση από άλλη βάσει του Ν.Δ. 1297/72 (Υπόδειγμα) 334 θ. Ανακοίνωση καταχώρισης και δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. περίληψης συγ¬χώνευσης εταιρειών με απορρόφηση από άλλη βάσει του Ν.Δ. 1297/72 (Υπόδειγμα) 341 ι. Αποτελέσματα συγχώνευσης Α.Ε. σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 342 κ. Λογιστικές εγγραφές απορροφούσας Αν. Εταιρείας 342 λ. Φόροι μεταβίβασης ακινήτων συγχωνευομένων Α.Ε 344 3. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.Δ. 1297/72 344 α. Πρακτικά Δ.Σ. των συγχωνευόμενων εταιρειών 344 β. Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 344 γ. Έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση 344 δ. Έκθεση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 για τη συγχώνευση Α.Ε 344 ε. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του Σ.Σ.Σ. βάσει του Ν.Δ. 1297/72 344 στ. Σύνταξη Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης 345 ζ. Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης Α.Ε. στο Μ.Α.Ε 345 4. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΥΟ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΑΝ Η ΜΙΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.Δ. 1297/72 ή ΤΟΥ Ν. 2166/93 345 α. Απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων για τη συγχώνευση με απορρό¬φηση θυγατρικής Α.Ε. από μητρική βάσει του Ν.Δ. 1297/72 346 α.1. Πρακτικό Δ.Σ. απορρόφησης θυγατρικής Α.Ε. από την απορρο¬φούσα εταιρεία (Υπόδειγμα) 347 α.2. Πρακτικό του Δ.Σ. της απορροφούμενης για έγκριση από άλλη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της βάσει του Ν.Δ. 1297/72 (Υπόδειγμα) 352 β. Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση Ανώνυμων Εταιρειών όταν η μία κατέχει το 100% των μετοχών της άλλης βάσει του Ν.Δ. 1297/72 356 γ. Καταχώριση του Σ.Σ.Σ. στο Μ.Α.Ε. και των σχετικών ανακοινώσεων στο Φ.Ε.Κ. των συγχωνευόμενων με απορρόφηση Ανώνυμων Εταιρειών (Μητρική και Θυγατρική) 356 γ. 7. Αίτηση κοινή των συγχωνευόμενων με απορρόφηση Ανώνυμων εταιρειών (θυγατρική από μητρική) βάσει του Ν.Δ. 1297/72 προς τη Νομαρχία (Υπόδειγμα) 357 γ.2. Δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της ανακοίνωσης καταχώρισης στο Μ.Α.Ε. του Σ.Σ.Σ. των συγχωνευόμενων με απορρόφηση Ανώνυμων Εται¬ρειών βάσει του Ν.Δ. 1297/72 (Θυγατρικής - Μητρικής) 357 γ.2.α. Ανακοίνωση στο Φ.Ε.Κ. του Σ.Σ.Σ. της απορροφούσας μητρι¬κής εταιρείας βάσει του Ν.Δ. 1297/72 (Υπόδειγμα) 358 γ.2.β. Ανακοίνωση στο Φ.Ε.Κ. του Σ.Σ.Σ. της απορροφούμενης θυγατρικής εταιρείας βάσει του Ν. Δ. 1297/72 (Υπόδειγμα) 358 δ. Αίτηση Συγκρότησης Επιτροπής του άρθ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 εκτίμηση της περιουσίας της απορροφούμενης θυγατρικής εταιρείας βάσει του Ν.Δ. 1297/72 (Υπόδειγμα) 359 ε. Περίληψης σύμβασης Συγχώνευσης θυγατρικής, δημοσίευση σε Οικονο¬μική Εφημερίδα σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 (Υπόδειγμα) 360 στ. Έκθεση Εκτίμησης Επιτροπής άρθ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 απορροφούμε¬νης Ανώνυμης Εταιρείας 361 ζ. Λήψη απόφασης Συγχώνευσης και ορισμός εκπροσώπου για την υπο¬γραφή της Σύμβασης από τα Δ.Σ. των συγχωνευόμενων με απορρό¬φηση συγγενικών Ανώνυμων Εταιρειών 361 ζ. 1. Πρακτικό του Δ.Σ. της απορροφούσας εταιρείας που κατέχει το 100% των μετοχών άλλης Εταιρείας για την υπογραφή της συμβο¬λαιογραφικής πράξης συγχώνευσης (Υπόδειγμα) 362 ζ.2. Πρακτικό του Δ.Σ. της απορροφούμενης εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της για την υπογραφή της συμβολαι¬ογραφικής πράξης της συγχώνευσης βάσει του Ν.Δ. 1297/72 (Υπό¬δειγμα) 364 η. Συμβολαιογραφική Πράξη Συγχώνευσης Α.Ε. με απορρόφηση της μιας από την άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών βάσει του Ν.Δ. 1297/72 (Υπόδειγμα) 366 ϋ ι_ θ. Εγκριση και καταχώριση της πράξης συγχώνευσης στο Μ.Α.Ε. των συγ¬χωνευόμενων δια απορρόφηση Εταιρειών όπου η μία κατέχει το 100% των μετοχών της άλλης 371 Θ.1. Αίτηση προς τη Νομαρχία για την καταχώριση και έγκριση της πράξης συγχώνευσης συγγενικών Ανώνυμων Εταιρειών (Υπό¬δειγμα) 371 θ.2. Ανακοίνωση καταχώρισης απόφασης Έγκρισης Συγχώνευσης στο Φ.Ε.Κ. με απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας που κατέχει 100% των μετοχών άλλης 372 θ.2.α. Ανακοίνωση καταχώρισης στο Φ.Ε.Κ. απόφασης της Νομαρχίας απορροφούσας μητρικής εταιρείας (Υπόδειγμα) 372 θ.2.β. Ανακοίνωση καταχώρισης στο Φ.Ε.Κ. απόφασης της Νομαρχίας απορροφουμένης θυγατρικής εταιρείας (Υπόδειγμα) 373 θ.2.γ. Υπεύθυνες δηλώσεις των συγχωνευομένων με απορρόφηση Α.Ε. βάσει του Ν.Δ. 1297/72 374 ι. Υποχρεώσεις των συγχωνευομένων με απορρόφηση Α.Ε., φορολογικές και λοιπές του Κ.Ν. 2190/20 374 ι.1. Απορροφούμενη Αν. Εταιρεία, Φορολογικές και λοιπές υποχρεώ¬σεις του Κ.Ν. 2190/20 374 ι. 1.α. Διακοπή δραστηριότητος απορροφούμενης Α.Ε 374 ι.1.β. Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδ. απορροφούμενης Α.Ε. 375 375 ι.1.γ. Οικονομικές καταστάσεις απορροφούμενης Α.Ε. - έγκριση αυτών 375 ι. 1.δ. Ακύρωση των στοιχείων απορροφούμενης Α.Ε 376 ι.2. Φορολογικές υποχρεώσεις Απορροφούσας Εταιρείας 376 ι.2.α. Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων (Φ.Σ.Κ.) απορροφού¬σας Α.Ε 376 ι.2.ι6. Δήλωση μεταβολών Φ.Π.Α. απορροφούσας Α.Ε 377 ι.2.γ. Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. από επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν με τον Ν. 2166/1993 377 ι.2.δ. Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων 377 ι.2.ε. Πρακτικό Δ.Σ. απορροφούσας Α.Ε. για ακύρωση μετοχών απορ¬ροφούμενης Α.Ε 378 ι.3. Λογιστικές εγγραφές των συγχωνευομένων εταιρειών 378 ι.3.α. Λογιστικές εγγραφές απορροφουμένης εταιρείας 378 ι.3•ιβ. Λογιστικές εγγραφές απορροφούσας εταιρείας 378 κ. Εισφορά κλάδου ή Τμημάτων Αν. Εταιρείας σε άλλες υφιστάμενες βάσει των αναπτυξιακών νόμων 1297/72, 2166/93 και οι σχετικοί περιορισμοί 379 κ.1. Πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου Α.Ε. που προήλθε από Μετατροπή, Διάσπαση ή Συγχώνευση 380 κ.2. Έλεγχος και έγκριση οικονομικών καταστάσεων μετατρεπόμε¬νων ή συγχωνευόμενων εταιρειών από ελεγκτές και Γενικές Συνελεύσεις 384 κ.3. Μετατροπή ή συγχώνευση Εταιρειών βάσει του Ν. 2166193 και λήψη ΑΡ.Μ.Ε. μετά πάροδο 24 μηνών από τη σύνταξη του ισολογι¬σμού μετασχηματισμού από φορολογικής πλευράς 387 κ.4. Μετατροπή ή συγχώνευση Εταιρειών βάσει του Ν.Δ. 1297172 και έγκριση των οικ. καταστάσεων αυτών 388 λ. Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Αν. Εταιρεία βάσει του άρθ. 67 του Κ.Ν. 2190/20 389 μ. Συγχώνευση με απορρόφηση Ανων. Εταιρείας με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων βάσει του Ν.Δ. 1297/72 και 2166/93, από 24/1/2004 και μετά 390 ν. Συγχώνευση με απορρόφηση Αν. Εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93 και ολοκλήρωση αυτής, σε χρόνο μεταγενέστερο από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης της απορροφούσας εταιρείας 390 5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙ¬ΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ Α.Ε. 392 α Διάσπαση Α.Ε. Απόφαση υπουργείου Οικονομικών Τ. 1757/373/ 4.8. 1988 ΠΟΑ. 240 392 β. Απόσχιση κλάδου Α.Ε., Αρθρο 22 παρ. 11 του Ν. 1828/1989 393 γ. Συγχώνευση Α.Ε. που βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Απόφαση του υπουρ¬γείου Εμπορίου Κ2 - 434/5.1.1989 393 δ. Απορρόφηση Α.Ε. και καταβολή μετρητών. Απόφαση του υπουργείου Εμπορίου Κ3-4243/10.6.1988 396 ε. Διάσπαση Α.Ε. - Εφαρμογή του Ν.Δ. 1297/1972 Απόφαση υπουργ. Οικ. 1034159/549/0013/29.5.89 398 στ. Απορρόφηση Α.Ε. από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών. Απόφαση υπ. Οικ. 1005161110014/Β.0011124.8.89 399 ζ. Προϋποθέσεις για την απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. κατά τη μετατροπή επι¬χειρήσεων βάσει Ν.Δ. 1297/72. Απόφ. Υπουρ. Οικον. 1010510/ 128/9.2.1990 400 η. Δημοσίευση οικον. κατάστασης απορροφούμενης Αν. Εταιρείας. Απόφ. Υπουρ. Εμπορίου Κ2-8760/1993 401 θ. Εγκυκλ. Υπ. Οικον. 1055240/439/0015/Πολ. 1131/9.5.95, 1113784/ 9327/Δ. 0014/1283/93 κ.λπ. Ν. 2166/93 401 ι. Εγκυκλ. Υπ. Οικ. 26/1979 του Ν.Δ. 1297/72 401 ι.α. Οι ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 εφαρμόζονται και επί εξαγοράς ανώνυμης εταιρείας από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 79 του Κ.Ν. 2190/1920 (τμηματικής απόσβεσης χρεωστικής διαφοράς σε 5 χρόνια). Εγκ. Υπ. Οικ. 1073758/ 10674πε/Β0012/Πολ. 1018/5.2.2003 401 ι.β. Φορολογικές απαλλαγές Αν. Εταιρείας προερχόμενη από διάσπαση άλλης με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 σε περίπτωση μετατροπής της σε Ε.Π.Ε. βάσει του άρθ. 66 του Κ.Ν. 2190/20. Γνωμ. Ν.Σ.Κ. (τμήματος Β) 732/2002 404 ϋ ι_ ι.γ. Εφαρμογή ή όχι των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72 σε περίπτωση μετατροπής κοινοπραξίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου σε ανώ¬νυμη εταιρεία. Εγκ. Υπ. Οικον. Α12570/93/Πολ. 309/11.11.87 407 ι.δ. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 στις νεοσύστατες Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. Γνωμ. Ν.Σ.Κρ. υπ' αριθ. 437/1975 409 ι.ε. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 στις νεοσύστατες εταιρείες. Απόφ. Υπ. Οικον. 17273/3680/95/12.11.1977 409 ι,στ. Δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 νεοσύσταση ειδική Ναυτιλιακή Εταιρεία. Η από 24/11/75 λύση του Υπουργείου Οικονο¬μικών (Δ/νση 2α Φορ. Κεφ. Τμήμα Α) 409 ι. ζ. Συγχώνευση επιχειρήσεων βάσει του Ν.Δ. 1297/72. Απόφασ. Υπ. Οικον. (Επιθεώρηση Οικον. Εφοριών Ηπείρου) αριθ. πρωτ. 1498/22.10.1977 410 ι.η. Μετατροπή αναβιωθείσας Ε.Π.Ε. με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 δεν είναι δυνατή. Γνωμοδ. Ν.Σ.Κρ. 777/1976 411 ι. θ. Εισφορά ακινήτου σε συνιστώμενη Α.Ε. βάσει του Ν.Δ. 1297/72 δεν είναι δυνατή. Έγγραφο Υπ. Οικ. 8/7/75 (Α 11966/69) 411 ι.κ. Μετατροπή επιχειρήσεων πλην Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. βάσει του Ν.Δ. 1297/72. Έγγρ. Υπ. Οικ. 5741/3664/27.7.1977 412 ι.λ. Μετατροπή ή συγχώνευση ημεδαπών μετά αλλοδαπών επιχειρή¬σεων βάσει του Ν.Δ. 1297/72 δεν είναι δυνατή. Γνωμ. Ν.Σ.Κρ. (ολο¬μέλεια 437/75 413 ι.μ. Έννοια επιχειρήσεων βάσει του Ν.Δ. 1297/72. Γνωμ. 473/81 του Παρέδρου Διοίκησης του Υπ. Οικονομικών 413 ι.ν. Εισφορά αγροτικών ακινήτων σε νέα Α.Ε. από οργανωμένη αγρο¬τική επιχείρηση. Γνωμ. Νομ. Υπηρ. Υπ. Οικ. 635/25.8.88 415 ι. ξ. Μετατροπή ή μη αφανούς εταιρείας σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. βάσει του Ν.Δ. 1297/72. Απόφ. ΣτΕ 1676/1991 (Τμ. Β) (Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Μάιος 1992, σελ. 213) 416 ι.ο. Μετατροπή κοινοπραξίας ανέγερσης Ξενοδοχείου βάσει του Ν.Δ. 1297/72. Απόφ. ΣτΕ 4154/1980 417 ι.π. Εισφορά ιδανικού μεριδίου σε Α.Ε. Απόφαση ΣτΕ 3282/2004 (Τμήμα Β') 417 ι.ρ. Έκδοση προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών από μετατρεπόμενη βάσει του Ν.Δ. 1297/72 Αν. Εταιρεία δεν είναι δυνατή. Απόφ. Υπ. Οικον. 1002928/10014/Β0012/27.3.90 418 ι.σ. Μετατροπή αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία σε Α.Ε. βάσει του Ν.Δ. 1297/72 δεν είναι δυνατή. Έγγρ. Υπ. Οικ. 1033745/10103/21.4.89 419 ι.τ. Συγχώνευση Α.Ε. με απορρόφηση, υποχρέωση σύνταξης απογρα¬φής ημεδαπών επιχειρήσεων. Έγκρ. Υπ. Οικ. Ε 9601/426/1988 . . . 419 ι.υ. Απορρόφηση οιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. βάσει του Ν.Δ. 1297/72. Απόφ. Υπ. Οικ. 1019749/10087/ Β0012/6.3.96 419 ι.φ. Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. βάσει του Ν. 3190/55. Υπολογισμός απο¬σβέσεων. Απόφ. Σ.τ.Ε. 734/90 420 ι.χ. Κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της απορροφούμενης εταιρείας. Έγγραφο Υπ. Οικον. Ε11087/462/1988 421 ι.ψ. Χρόνος υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε περί¬πτωση άρσης των φορολογικών απαλλαγών. Απόφαση Σ.τ.Ε. 2975/2000 (Τμ. Β') 421 ι.ω. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ και πολυ¬πρόσωπη Ε.Π.Ε. καθώς και Α.Ε. Απόφαση Υπ. Οικ. 1033549/ 10290/Β0012/Πολ. 1132/8.4.2002 και 1093211/10782/Β0012/ 6.11.2001 422 ι.ω.1. Μετατροπή Α.Ε. που προήλθε από διάσπαση άλλης Α.Ε. βάσει του Ν.Δ. 1297/72 σε Ε.Π.Ε. βάσει του άρθ. 66 του Κ.Ν. 2190/20 είναι δυνατή. Απόφ. Υπ. Οικον. 1005754/10059/Β0012/13.3.2003 . . 423 ι.ω.2. Εισφορά ακινήτου από τη μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη επι¬χείρηση στη νέα εταιρεία βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72 απαλλάσσεται της φορολογίας αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εν λόγω νομοθετικού διατάγματος, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Ν. 1521/50 «Περί Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων» Απόφ. Σ.τ.Ε. 2958/2000 426 ι.ω.3. Μετατροπή Α.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. βάσει του άρθ. 66 του Κ.Ν. 2190/20 Εγκ. Υπουρ. Οικ. και Οικονομικών 1056093/10768/Β0012/ Πολ. 1086/15.6.2006 430 ι. ω. 4. Εισφορά ακινήτων προς υφιστάμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακί¬νητη Περιουσία λόγω συγχώνευση ή διάσπαση εταιρειών επενδύ¬σεων. Εγκ. Υπουρ. Οικ. 1100785/11369/Β0012/Πολ. 1132- 14/11/2006 431 ι.ω.5. Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. περί καταβολής φόρου εισοδήματος με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) - Εγγρ. Υπ. Οικ. & Οικον. 1074216/11042/ Β0012/23.8.05 432 ι.ω.6. Συγχώνευση ή μη ανωνύμων εταιρειών, βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμου εταιρείας, της οποίας έχει ανακλη¬θεί η άδεια σύστασης χωρίς να έχουν ορισθεί εκκαθαριστές και να έχει αρχίσει η εκκαθάριση. - Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 577/2005 Τμήμα Α' 433 ι.ω.7. Ζημία από ακύρωση ιδίων μετοχών λόγω απορρόφησης Αν. Εται¬ρείας από μητρική - Εγγρ. Υπ. Οικ. 1014370/Β0012/9-5-2008 438 ι.ω.8. Ζημία από ακύρωση ιδίων μετοχών μητρικής Α.Ε. κατά την απορ¬ρόφηση θυγατρικής της Εταιρείας - Εγκ. Υπ. Οικ. 1052512/10666/ Β0012/Πολ. 1069/25-5-2009 439 ι.ω.9. Μετατροπή προσωπικών εταιρειών σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. βάσει του άρθ. 67 του ΚΝ. 2190/20 ή του άρθ. 53 του Ν. 3190/20 (Εγκ. Υπ. Οικ. 1060077/10800/Β0012/Πολ. 1083/15.6.2009 439 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3604/2007 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) α. Πρακτικό Δ.Σ. Πρόσκλησης Έκτακτης Γ.Σ. για μεταφορά της έδρας, της αύξησης των μελών του Δ.Σ. της κατάργησης μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού και προσαρμογή - εναρμόνιση στις διατάξεις του Ν. 3604/2007 ως και αναρίθμηση των άρθρων αυτού (Υπόδειγμα) 445 β. Πρόσκληση Α.Ε. σε έκτακτη Γ.Σ. για τροποποίηση, εναρμόνιση και κωδι¬κοποίηση καταστατικού Α.Ε. σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 (Υπόδειγμα) 446 γ. Δημοσίευση της Πρόσκλησης των Μετόχων για σύγκλιση Γ.Σ. Α.Ε 447 δ. Υποβολή Δικαιολογητικών στο υπουργείο Ανάπτυξης ή στη Νομαρχία πριν τη Γενική Συνέλευση Α.Ε. (Υπόδειγμα επιστολής) 447 ε. Πρακτικά συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων για μεταφορά της έδρας, της αύξησης του αριθμού των μελών του Δ.Σ., της κατάργησης των μεταβατικών διατάξεων και τροποποίηση των διατάξεων αυτού με παράλληλη εναρμόνιση στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 μετά το Ν. 3604/2007 ως και αναρίθμηση των άρθρων αυτού. (Υπόδειγμα) 448 στ. Ανακοίνωση τροποποιημένου και εναρμονισμένου καταστατικού Αν. Εταιρείας με κεφάλαιο κάτω των 3.000.000 ευρώ στο Φ.Ε.Κ. (Υπό¬δειγμα) 453 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 1. ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑ¬ΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ 455 α. Τακτικές Γεν. Συνελεύσεις 455 β. Έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις 456 2. ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΩΝ 456 α. Απλές ή συνηθισμένες Γενικές Συνελεύσεις 456 β. Εξαιρετικές ή Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις 457 3. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ 459 α. Πρακτικό Δ.Σ. πρόσκλησης Γ.Σ 459 β. Πρόσκληση Μετόχων σε Γενική Συνέλευση και Δημοσίευση αυτής 459 γ. Δημοσίευση ετήσιων οικον. καταστάσεων για την έγκυρη έγκριση αυτών από τη Γ.Σ. των μετόχων 461 δ. Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων Δημόσιων Επιχειρήσεων, Οργανισμών, και Κοινοτικών Επιχειρήσεων σε Νομαρχιακές και Τοπικές εφημερίδες 463 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 464 α. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πριν από τη Γενική ι_ Συνέλευση 464 α. 1. Τακτική Γενική Συνέλευση έγκρισης των ετήσιων οικονομικών κατα¬στάσεων. Υποβολή στοιχείων στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή . . 464 α.2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση υποβολή στοιχείων στη Νομαρχία .... 465 α.3. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υποβολή στοιχείων στη Νομαρχία 465 β. Υποβολή στοιχείων μετά από τη Γενική Συνέλευση στην αρμόδια επο¬πτεύουσα αρχή 466 β.1. Τακτική Γενική Συνέλευση (Αρχική ή Επαναληπτική) υποβολή στοι¬χείων στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή 466 β.2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Αρχική ή Επαναληπτική). Υποβολή στοι¬χείων στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή 466 5. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝ. ΕΤΑΙ¬ΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘ. 7α & 7/3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 466 6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΓΚΥΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 467 α. Πρόσκληση των μετόχων Α.Ε. σε Γεν. Συνέλευση και τρόπος πραγματο¬ποίησης αυτής 468 β. Νόμιμη εκλογή Δ.Σ. Α.Ε. για έγκυρη απόφαση αυτού 469 γ. Δημοσίευση ή μη της πρόσκλησης Α.Ε 469 δ. Στοιχεία πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης 470 ε. Προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συγκληθείσας Γ.Σ. . . . 470 7. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 473 8. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΚΥ¬ΡΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ 474 α. Ακυρώσιμες αποφάσεις Γεν. Συνελεύσεων και απαιτούμενος χρόνος ακύρωσης αυτών 475 β. Ακυρότητα αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων και απαιτούμενος χρόνος επικύρωσης της ακυρότητας αυτών 477 γ. Ανυπόστατες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και ακυρότητα αυτών . . 478 9. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ. Δ.Σ. ΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 479 α. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έγκριση, με απόφαση Τακτικής Γενι¬κής Συνέλευσης με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία 479 α.1. Υποβαλλόμενα στοιχεία πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και επικύρωσης εκλογής νέων μελών Δ.Σ. 479 α. 7.α. Επιστολή προς τη Νομαρχία υποβολής δικαιολογητικών της ετή¬σιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγκρισης οικονομικών κατα¬στάσεων και επικύρωσης εκλογής νέων μελών Δ.Σ. (Υπόδειγμα) . . 479 α.1.β. Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γ.Σ. για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και επικύρωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. (Υπόδειγμα) 480 α.1.γ. Πρακτικό Δ.Σ. για πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και επικύρωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. (Υπόδειγμα) 480 ϋ ι_ α.1.δ. Προσάρτημα Οικ. Καταστάσεως προς τη Γ.Σ. (Υπόδειγμα) 482 α.1.ε. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια Τακτική Γ.Σ. (Υπόδειγμα) 493 α. 1.στ. Ανακοίνωση Δημοσίευσης Ισολογισμού στο Φ.Ε.Κ. (Υπόδειγμα) 495 α.2. Υποβαλλόμενα στοιχεία μετά από την ετήσια Γενική Συνέλευση έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Υποδείγματα) . . 496 α.2. α. Επιστολή προς τη Νομαρχία (Υπόδειγμα) 496 α.2.β. Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και επικύρωσης εκλο¬γής νέων μελών Δ. Σ. (Υπόδειγμα) 496 α.2.γ. Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μ.Α.Ε. των ετησίων Οικον. Κα¬ταστάσεων και ελεγκτών (Υπόδειγμα) 499 β. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, έγκριση με απόφαση Τακτικής Γενι¬κής Συνέλευσης με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία 500 β.1. Υποβαλλόμενα στοιχεία πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Υποδείγματα) 500 β.1.α. Επιστολή υποβολής στοιχείων πριν την ετήσια τακτική Γ.Σ. προς τη Νομαρχία (Υπόδειγμα) 500 β.1.β. Πιστοποιητικό ελέγχου Ελεγκτών ετήσιων οικονομικών κατα¬στάσεων (Υπόδειγμα) 501 β.2. Επιστολή υποβολής των πρακτικών της τακτικής Γ.Σ. προς τη Νομαρχία (Υπόδειγμα) 502 γ. Αλλαγή εταιρικής χρήσης με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με απλή απαρτία και πλειοψηφία και υποβαλλόμενα στοιχεία στην Επο¬πτεύουσα αρχή 503 γ.1. Υποβαλλόμενα στοιχεία πριν από τη Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία για αλλαγή εταιρικής χρήσης 503 γ. 7.α. Επιστολή προς τη Νομαρχία υποβολής πρακτικών Γ.Σ. με απλή απαρτία και πλειοψηφία για αλλαγή εταιρικής χρήσης (Υπόδειγμα) 503 γ. 7.(6. Πρακτικό Δ.Σ. σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αλλαγή εταιρικής χρήσης και τροποποίηση καταστατικού (Υπόδειγμα) 503 γ. 7.γ. Πρόσκληση μετόχων σε Έκτακτη Γ.Σ. για αλλαγή λήξης εται¬ρικής χρήσης και τροποποίηση καταστατικού (Υπόδειγμα) . . . 504 γ.2. Υποβαλλόμενα στοιχεία μετά από τη Γενική Συνέλευση για αλλαγή εταιρικής χρήσης και τροποποίησης καταστατικού 505 γ.2.α. Επιστολή προς τη Νομαρχία υποβολής πρακτικών Γ.Σ. αλλα¬γής εταιρικής χρήσης (Υπόδειγμα) 505 γ.2.β. Πρακτικό Έκτακτης Γ.Σ. για αλλαγή εταιρικής χρήσης και τροποποίηση καταστατικού (Υπόδειγμα) 505 γ.2.γ. Ανακοίνωση στο Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης Καταστατικού λόγω αλλαγής εταιρικής χρήσης (Υπόδειγμα) 506 δ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, επέκταση σκοπού, τροποποίηση ορισμέ¬νων διατάξεων Αν. Εταιρείας με έκτακτη Γ.Σ., εναρμόνιση του καταστα¬τικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 360412007 507 δ.1. Υποβαλλόμενα στοιχεία πριν από τη Γενική Συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τροποποίηση, επέκταση σκοπού και εναρμό¬νιση του καταστατικού σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν. 3604107 507 δ. 1.α. Επιστολή προς τη Νομαρχία πρακτικών Γ.Σ. για αύξηση μετο¬χικού κεφαλαίου και επέκταση σκοπού (Υπόδειγμα) 507 δ. 7.(6. Πρακτικό Δ.Σ. σύγκλησης Έκτακτης Γ.Σ. για αύξηση μετοχι¬κού κεφαλαίου, επέκταση του σκοπού, τροποποίηση και Κωδικοποίηση Καταστατικού (Υπόδειγμα) 508 δ. 7.γ. Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, επέκταση σκοπού και εναρμό¬νιση καταστατικού (Υπόδειγμα) 508 δ.2. Υποβαλλόμενα στοιχεία μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, επέκταση σκοπού, τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού Α.Ε 509 δ.2.α. Επιστολή προς τη Νομαρχία υποβολής πρακτικών έκτακτης Γ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, επέκταση σκοπού και εναρμόνιση καταστατικού (Υπόδειγμα) 509 δ.2.β. Πρακτικό Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, επέκταση σκοπού, τροποποίηση, εναρμόνιση και κωδικοποίηση καταστατικού εταιρειών που είχαν συσταθεί προ του έτους 1988 (Υπόδειγμα) 509 δ.2.γ. Ανακοίνωση στο Φ.Ε.Κ. τροποποίησης καταστατικού λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και επέκτασης του σκοπού της εταιρείας (Υπόδειγμα) 511 δ.2.δ. Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 512 ε. Μεταφορά έδρας της εταιρείας με απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. με απλή απαρτία και πλειοψηφία 512 ε. 7. Πρακτικό έκτακτης Γ.Σ. για μεταφορά έδρας και τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (Υπόδειγμα) 513 ε.2. Ανακοίνωση στο Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης Καταστατικού λόγω μεταφο¬ράς έδρας (Υπόδειγμα) 514 ε.3. Διαδικασίες μεταφοράς έδρας Ανών. Εταιρείας στην αρμόδια Δ. Ο. Υ. της 515 στ. Αυτόκλητος - καθολική Γεν. Συνέλευση μετόχων Αν. Εταιρείας 516 ζ. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από αυτόκλητη Γενική Συνέλευση . 518 ζ. 7. Πρακτικό αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Αν. Εται¬ρείας εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Υπόδειγμα) 518 ζ.2. Εκλογή νέου Δ.Σ. και συγκρότηση αυτού σε σώμα. Πρακτικό (Υπό¬δειγμα) 519 ϋ ι_ ζ.3. Ανακοίνωση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εται¬ρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων (Υπόδειγμα) 521 η. Απαγόρευση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού Αν. Εταιρείας από μετό¬χους μέλη του Δ.Σ. και λοιπά πρόσωπα, εντός διετίας από τη σύσταση ή από την εκάστοτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 522 η.1. Αδεια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από ιδρυτές μέλη και λοιπά συγγενικά πρόσωπα Αν. Εταιρείας 522 η.2. Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για παροχή άδειας αγο¬ράς οικοπέδου από μέλος Δ.Σ. Αν. Εταιρείας (Υπόδειγμα) 524 η.3. Απόφαση Νομάρχη για παροχή άδειας σε Αν. Εταιρεία για την απόκτηση πάγιων στοιχείων από αυτή (Υπόδειγμα) 526 η.4. Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μ.Α.Ε. άδειας απόκτησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Υπόδειγμα) 527 θ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. των μετό¬χων Αν. Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 528 Θ.1. Πρακτικό Δ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αν. Εταιρείας με καταστατική διάταξη (Υπόδειγμα) 529 Θ.2. Υποβολή Πρακτικού Δ.Σ. αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Αν. Εται¬ρείας στη Νομαρχία για καταχώριση στο Μ.Α.Ε. μετά των σχετικών δικαιολογητικών της αύξησης 530 Θ.3. Ανακοίνωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση Δ.Σ. και δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Υπόδειγμα) 531 ι. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αν. Εταιρείας με απόφαση Γεν. Συνέλευ¬σης χωρίς τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της . . 531 ι.1. Πρακτικό Δ.Σ. σύγκλισης έκτακτης Γ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αν. Εταιρείας χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της (Υπόδειγμα) 532 ι.2. Πρακτικό έκτακτης Γ.Σ. μετόχων Αν. Εταιρείας για αύξηση μετοχι¬κού κεφαλαίου με απλή απαρτία και πλειοψηφία χωρίς τροποποί¬ηση του καταστατικού της (Υπόδειγμα) 533 ι.3. Ανακοίνωση καταχώρισης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Αν. Εται¬ρείας χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της στο Φ.Ε.Κ. (Υπό¬δειγμα) 535 ι.4. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων (Φ.Σ.Κ.) λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Αν. Εταιρείας 536 ι.5. Λογιστικές εγγραφές αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Αν. Εταιρείας 536 ι.6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 2065/92. Πρακτικό έκτακτης Γ.Σ. (Υπό¬δειγμα) 537 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Ε. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Ε. 539 1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 539 α. Διοικητικό Συμβούλιο Α.Ε. και υποκατάσταση αυτού με εξωεταιρική συμ¬φωνία δεν είναι νόμιμη 541 β. Ασυμβίβαστο τωνΔιευθ. Συμβούλων Α.Ε. - Δάνεια προς ιδρυτάς και μέλη Δ.Σ. 542 γ. Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου Αν. Εταιρείας και άσκηση αξιώ¬σεων κατά των μελών του Δ.Σ. από πλευράς ΚΝ. 2190/20 542 δ. Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων στην Αν. Εταιρεία εντός της διε¬τίας από την ίδρυση ή την αύξηση του κεφαλαίου της, από ιδρυτές μετόχους, μέλη Δ.Σ. και πρόσωπα του άρθ. 10 του Κ.Ν. 2190/20, εγκυ¬ρότητα ή μη αυτών 544 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ 545 α Τόπος Συνεδρίασης Δ.Σ. Αν. Εταιρείας 545 β. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και εγκυρότητα αυτών 549 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε 549 α. Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραι¬τηθέντος ή αποθανόντος μέλους (Υπόδειγμα) 549 β. Παροχή Δικαιώματος από Δ.Σ. υπογραφής και εκπροσώπηση της εται¬ρείας σε τρίτα πρόσωπα εκτός μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Υπό¬δειγμα) 551 γ. Παροχή εξουσιοδότησης από Δ,Σ.για αγοραπωλησίες ακινήτων και αυτοκινήτων 552 γ.1. Πρακτικό Δ.Σ. παροχής εξουσιοδότησης αγοράς ακινήτων (Υπό¬δειγμα) 552 γ.2. Παροχή εξουσιοδότησης αγοράς αυτοκινήτου σε τρίτο πρόσωπο από το Δ.Σ. (Υπόδειγμα) 553 δ. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση Δικηγόρου σε Δικαστήριο από το Δ.Σ. (Υπόδειγμα) 554 ε. Εξουσιοδοτήσεις του Δ.Σ. σε τρίτα πρόσωπα (Υποδείγματα Πρακτικών) . 555 ε. 7. Παροχή εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. για κατάθεση, παραλαβή και αλλαγή πινακίδων και παραλαβή νέων αδειών κυκλοφορίας αυτοκι¬νήτων σε τρίτα πρόσωπα (Υπόδειγμα) 555 ε.2. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την υπογραφή σύμβασης παροχής Ηλεκ. ρεύματος με τη Δ.Ε.Η. (Υπόδειγμα) 557 ε.3. Πρακτικό Δ.Σ. εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση εταιρείας σε Γενική Συνέλευση Ανώνυμης Εταιρείας (Υπόδειγμα) 557 ε.4. Πρακτικό Δ.Σ. ανάληψης υποχρέωσης εκ μέρους εταιρείας για μελ¬λοντική αύξηση Κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας (Υπόδειγμα) .... 558 ε.5. Πρακτικό Δ.Σ. διάθεσης δικαιώματος, αύξησης Μετ. Κεφαλαίου, σε μέτοχο της εταιρείας (Υπόδειγμα) 559 ε. 6. Πρακτικό Δ.Σ. έγκρισης σύμβασης παροχής εξηρτημένης εργασίας με μέλος του Δ.Σ. Αν. Εταιρείας (Υπόδειγμα) 560 ϋ ι_ ε. 7. Πρακτικό ΑΣ. πιστοποίησης μερικής καταβολής αύξησης μετοχι¬κού κεφαλαίου (Υπόδειγμα) 562 ε.8. Πρακτικό Δ.Σ. μεταφοράς των γραφείων Α.Ε. εντός της περιφέ¬ρειας της έδρας της εταιρείας (Υπόδειγμα) 563 II. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ Ή ΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 564 α. Ευθύνη εκλεγμένων μελών Δ.Σ. για φόρους και τέλη 564 β. Ευθύνη ή μη των διορισμένων με δικαστική απόφαση μελών Διοικ. Συμ¬βουλίου Αν. Εταιρείας, για τους οφειλόμενους φόρους αυτής 568 γ. Ευθύνη της Α.Ε. ή μη προς τρίτους για πράξεις και παραλείψεις των οργάνων (Δ.Σ.) που την αντιπροσωπεύουν και υπό προϋποθέσεις ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής 569 δ. Ευθύνη μελών Δ.Σ. έναντι της Αν. Εταιρείας και Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος αυτής μετά υποδείγματος αίτησης μετόχου προς το Δ.Σ. για αγωγή κατά μελών αυτού 571 ε. Απαγόρευση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από μετόχους, μέλη Δ.Σ. και συγγενείς αυτών από Αν. Εταιρεία εντός της πρώτης διετίας από τη σύσταση ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής 576 στ. Συμβάσεις - δάνεια - πιστώσεις και εγγυήσεις χορηγούμενα από Αν. Εταιρεία σε Ιδρυτές μέλη του Δ.Σ., Διευθυντές κ.λπ. και η εγκυρότητα αυτών 577 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Α.Ε., ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ I. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ 579 1. ΕΛΕΓΧΟΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 579 α. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Α.Ε 580 α. 7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για έλεγχο οικον. καταστά¬σεων Α.Ε 581 α.2. Εκλογή ελεγκτών πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών, μέλη του Οικονο¬μικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) 582 β. Δημοσίευση ετησίων οικονομικών καταστάσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρειών 583 γ. Δημοσίευση ετησίων οικονομικών καταστάσεων μικρού μεγέθους εται¬ρειών. Συνοπτικός Ισολογισμός (Υπόδειγμα) 583 δ. Συνοπτικό Προσάρτημα μικρού μεγέθους εταιρειών (Υπόδειγμα) 584 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε 591 α. Τροποποίηση ετήσιων οικ. καταστάσεων 591 β. Τροποποίηση του οικον. αποτελέσματος της κλειόμενης χρήσης Α.Ε. .. 591 β.1. Τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων εντός των νομίμων προθεσμιών σύνταξης αυτών 592 β.2. Τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων μετά το πέρας των νομίμων προθεσμιών σύνταξης αυτών 592 γ. Τροποποίηση της προταθείσης από το Δ.Σ. διανομής κερδών Αν. Εται¬ρείας, από τη Γενική Συνέλευση αυτής 593 γ. 7. Φορολογικές υποχρεώσεις στην περίπτωση της τροποποίησης του πίνακα διανομής κερδών ή μη έγκρισης αυτών εντός του εξαμήνου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων Α.Ε 594 γ.2. Φορολογικές υποχρεώσεις στην περίπτωση που η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συνέλθει μετά το εξάμηνο, αλλά εντός της ίδιας διαχειριστικής χρήσης για την μερική ή ολική έγκριση των Ετησίων Οικον. Καταστάσεων της Α.Ε 596 γ.3. Τροποποίηση της διάθεσης των κερδών του ίδιου Οικον. Έτους εφόσον η διανομή γίνει μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης πρέπει να εγκριθεί από ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετό¬χων 598 II. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 599 III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 607 IV. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 613 α Πεδίο εφαρμογής του Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση» . 613 β. Καθήκοντα και υποχρεώσεις μελών Δ.Σ. εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, Αν. Εταιρειών 613 γ. Εκλογή μελών Δ.Σ. Αν. Εταιρειών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματι¬στηριακή αγορά και ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αυτά 615 δ. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. Αν. Εταιρειών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά 615 ε. Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. Αν. Εταιρειών εισηγμένων σε οργα¬νωμένη χρηματιστηριακή αγορά 617 στ. Εσωτερικός κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος και οργάνωση αυτού Αν. Εταιρειών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ... 617 ζ. Εσωτερικός έλεγχος (αρμοδιότητες) Αν. Εταιρειών εισηγμένων σε οργα¬νωμένη Χρηματιστηριακή αγορά 618 η. Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του Ν. 3016/2002 από το Δ.Σ. Α.Ε. 618 ϋ ι_ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 619 α. Φορολογία μετοχών Α.Ε. κατά τη μεταβίβαση μετά των σχετικών διαδι¬κασιών 619 β. Φορολογία της αξίας μεταβιβαζόμενων μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. και προσδιορισμός της αξίας αυτών 623 β.1. Πώληση μετοχών μη εισηγμέ νων στο Χ.Α. ή αλλοδαπό Χρηματιστή¬ριο από 1-1-2003 και μετά 624 β.1.α. Προσδιορισμός της αξίας πώλησης μετοχών μη εισηγμέ νων στο Χ.Α. από 1-1-2003 και μετά 624 β.1.β. Φορολογία αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών στην Ελλάδα, αλλοδαπών Αν. Εταιρειών μη εισηγμέ νων σε διεθνές αναγνωρι¬σμένο χρηματιστηριακό θεσμό, από ημεδαπά Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, από το οικ. έτος 2006 και μετά 629 β.1.γ. Δήλωση πώλησης μετοχών μη εισηγμέ νων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο μετά σχετικού παραδείγ¬ματος από 1.1.2003 και μετά 629 β. 1.δ. Δήλωση απόδοσης φόρου λόγω πώλησης μετοχών μη εισηγμέ νων στο Χ.Α. σε τρίτους εκτός Α' και Β' βαθμού συγγένειας (Υπό¬δειγμα) 634 β.1.ε. Μεταβίβαση μετοχών μη εισγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών από αλλοδαπά φυσικά Νομικά πρόσωπα που δεν κατοικούν ή δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και φορολογική μεταχεί¬ριση της αξίας αυτών 636 β.2. Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμέ νων στο Χ.Α., λόγω αύξησης μετο¬χικού κεφαλαίου Α.Ε. συμμετοχή σε αύξηση, γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά ή ανταλλαγή και φορολογία της αξίας αυτών 636 β.3. Μεταβίβαση ψιλής κυριότητας μετοχών μη εισηγμέ νων στο Χρημα¬τιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο και φορολο¬γία ή μη της πραγματικής αξίας αυτών 642 γ. Κλίμακες φορολογίας Κληρονομιών, Γονικών Παροχών και Δωρεών από 81112010 έως 22/4/2010 644 γ. 7. Κατάταξη κληρονόμων σε κατηγορίες, βάσει του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 μέχρι 22/4/2010 644 γ.2. Κλίμακες φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών από 8/112010 μέχρι 22/4/2010 644 γ.3. Καταβολή του φόρου κληρονομιών, γονικών παροχών, δωρεών και προικών από 8/1/2010 και μετά 646 γ.4. Κατηγορίες κληρονόμων βάσει του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 από 23/4/2010 και μετά 647 γ.5. Φορολόγιση της αξίας περιουσιακών στοιχείων αίτια θανάτου από 23/4/2010 και μετά 648 γ.6. Δωρεές, γονικές παροχές και φορολόγιση αυτών από 23/4/2010 και μετά 649 δ. Μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χ.Α. σε πρόσωπα Α' και Β' βαθμού συγγένειας του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 από 1.1.2003 μέχρι και 22.4.2010 650 δ.1. Μεταβίβαση (πώληση) μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. σε πρό¬σωπα Α' και Β' βαθμού συγγένειας του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 από 1.1.2003 μέχρι και 22.4.2010 650 δ.2. Μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπό Χρημα¬τιστήριο σε πρόσωπα Α' και Β' βαθμού συγγένειας του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής από 1.1.2003 μέχρι και 22.4.2010 650 δ.3. Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. και λοιπών τίτλων των κινητών αξιών σε πρόσωπα Α' και Β' βαθμού συγγένειας του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παρο¬χής από 1.1.2003 μέχρι και 22.4.2010 651 δ.3.α. Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών που μεταβιβάζονται, αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής σε πρόσωπα Α' και Β' βαθμού συγγενείας από 1/1/2003 και μετά 652 δ.3.β. Φορολογία αξίας μεταβιβαζομένων εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο αξιών μετοχών αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονι¬κής παροχής από 1/1/2003 και μέχρι 22.4.2010 653 δ.3.γ. Δήλωση απόδοσης φόρου αξίας μεταβιβαζομένων μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. από Α' και Β' βαθμού συγγενείας του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 λόγω πώλησης από 1/1/2003 και μέχρι 22/4/2010 (Υπόδειγμα) 653 ε. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης ανωνύμων μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. λόγω γονικής παροχής (Υπόδειγμα) 656 ε.1. Προσδιορισμός Φορολογητέας Αξίας Μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. αιτία Γονικής Παροχής (Υπόδειγμα Δήλωσης) από 1.1.2003 μέχρι και 22/4/2010 (Υπόδειγμα Δήλωσης) 657 ε.2. Δήλωση Φόρου Γονικής Παροχής Αξίας μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. σε πρόσωπα Α' και Β' βαθμού συγγενείας του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 από 1/1/2003 μέχρι και 22.4.2010 (Υπόδειγμα) 660 ε.3. Προσδιορισμός Φορολογητέας αξίας μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. αιτία κληρονομιάς σε πρόσωπα Α' και Β' βαθμού συγγενείας του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 από 1/1/2003 και μετά (Υπόδειγμα) 665 ε.4. Δήλωση απόδοσης Φόρου Κληρονομιάς Αξίας Μετοχών μη εισηγ¬μένων στο Χ.Α. από πρόσωπα Α' και Β' βαθμού συγγενείας του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 από 1/1/2003 μέχρι και 22.4.2010 (Υπό¬δειγμα) 668 ϋ ι_ ε.5. Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. λόγω μεταβίβασης αίτια γονικής παροχής σε πρόσωπα Α' και Β' βαθμού συγγένειας του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 με παρακράτηση της επικαρπίας αυτών (Υπόδειγμα) . . 673 ε.6. Δήλωση υποβολής φόρου μεταβίβασης λόγω Γονικής Παροχής ψιλής κυριότητας μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. σε πρόσωπο Α' κατηγορίας του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 (Υπόδειγμα) 676 ε.7. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης ψιλής κυριότητας ονομαστικών μετοχών Α.Ε. μη εισηγμένων στο Χ.Α. σε συγγενή Α' βαθμού του άρθ. 29 του Ν. 2961/2001 (Υπόδειγμα) 680 ε.8. Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. από 23/4/2010 και μετά 682 ε.8.α. Μεταβίβαση αιτία πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α ή σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο, σεΑ' και Β' βαθμού συγγενείας από 23/4/2010 και μετά 682 ε. 8.β. Μεταβίβαση αιτία γονικής παροχής, δωρεάς και κληρονομιάς μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπό χρηματιστή¬ριο, από 23/4/2010 και μετά 682 ε.9. Μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. και τρόπος υπολο¬γισμού της αντικειμενικής αξίας αυτών όταν εφαρμόζονται τα Δ. Α Π 683 στ. Στοιχεία ιδιωτικού συμφωνητικού ή Συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α 685 στ. 7. Ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. (Υπόδειγμα) 687 στ.2. Ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. από αλλοδαπή σε άλλη ημεδαπή Α.Ε. (Υπόδειγμα) 688 στ.3. Συμβολαιογραφικό έγγραφο πώλησης ονομαστικών μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α. (Υπόδειγμα) .... 692 στ.4. Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α., που αντιστοι¬χούν στο ύψος της μη κάλυψης της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Αν. Εταιρείας, και προσδιορισμός της αξίας αυτών 696 στ.5. Επιστροφή φόρου 5% λόγω ματαίωσης σύνταξης ιδιωτικού ή δημόσιου εγγράφου μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων σε Χρηματιστήριο και οι σχετικές με αυτή συνέπειες 697 ζ. Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθη¬νών ή αλλοδαπό που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31/12/2011 και από 1/1/2012 ως και Φορολογία ή μη αυτών με βάση την παρ. 3 του άρθ. 16 του Ν. 3842/2010 697 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο' ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ 1. ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 702 2. ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 702 α. Με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών λόγω μείωσης μετοχι¬κού κεφαλαίου 704 β. Με μείωση του αριθμού των μετοχών λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου 704 γ. Με απόκτηση των ιδίων μετοχών της λόγω μείωσης μετοχικού κεφα¬λαίου 704 3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. . 705 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 705 α. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ως δυσανάλογου προς τις ανάγκες της εταιρείας 706 α.1. Ελάττωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και λογιστικές εγγραφές αυτής 706 α.2. Εξαγορά μετοχών και ακύρωση αυτών λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και οι σχετικές λογιστικές εγγραφές 707 β. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών 708 β.1. Μείωση του αριθμού των μετοχών λόγω ζημιών και λογιστικές εγγραφές αυτής 708 β.2. Ελάττωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω ζημιών και λογιστικές εγγραφές αυτής 709 γ. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών με παράλληλη αύξηση αυτού και οι σχετικές λογιστικές εγγραφές 709 δ. Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου και λογιστικές εγγραφές μείωσης αυτού 710 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 711 α. Έγγραφα μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου ως δυσαναλόγου προς τις ανάγκες της εταιρείας 711 α. 1. Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (Υπό¬δειγμα) 711 α.2. Πρακτικό Δ.Σ. σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου (Υπόδειγμα) 714 α.3. Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (Υπόδειγμα) 715 α.4. Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μείωσης Μετοχικού Κεφα¬λαίου (Υπόδειγμα) 715 α.5. Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου στο Φ.Ε.Κ. (Υπό¬δειγμα) 716 ϋ ι_ β. Εγγραφα μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου με ταυτόχρονη (ισόποση τουλάχιστον) αύξηση αυτού για συμψηφισμό ζημιών 717 β.1. Πρακτικό Δ.Σ. σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με ισόποση αύξηση αυτού, για συμψηφι¬σμό των ζημιών (Υπόδειγμα) 718 β.2. Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για λήψη απόφασης λύσης ή μη της εταιρείας λόγω συσσωρευμένων ζημιών (Υπόδειγμα) 718 β.3. Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για λήψη απόφασης λύσης της εταιρείας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20 (Υπόδειγμα) 719 ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σελίδα 1. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ή ΜΗ ΑΥΤΩΝ 721 α. Τακτικό Αποθεματικό, υπολογισμός και λογιστική εμφάνιση αυτού 724 β. Μέρισμα - Προμέρισμα - Διανομή και φορολογία αυτών β.1. Μέρισμα και προσδιορισμός του ύψους αυτού 726 β.2. Φορολογία μερισμάτων και προμερισμάτων που διανέμονται 726 με αποφάσεις Γεν. Συνελεύσεων μέχρι και την 31/12/2010 ... β.2.α. Απόδοση του φόρου των διανεμομένων προμερισμάτων 729 και μερισμάτων που εγκρίνονται από τις Γεν. Συνελεύ¬σεις των μετόχων μέχρι και την 31/12/2010 β.2.β. Φορολογία των μερισμάτων που εισπράττονται από τα 733 αμοιβαία κεφάλαια και εταιρείες επενδύσεων Χαρτοφυ¬λακίου και έχουν εγκριθεί από Γ.Σ. μέχρι και την 31/12/2010 β.2.γ. Φορολογία μερισμάτων που διανέμονται με τη μορφή 734 μετοχών Α.Ε που εγκρίνονται από τις Γεν. Συνελεύσεις των μετόχων από 1/1/2009 μέχρι και την 31/12/2010 . . . β.3. Διανομή του επιπλέον σχηματισθέντος τακτικού αποθεματικού 736 Αν. Εταιρείας, υπό μορφή προσθέτου μερίσματος στους μετό¬χους της β.4. Φορολογία μερισμάτων και προμερισμάτων που εγκρίνονται 737 με αποφάσεις των τακτικών Γ.Σ.από 1/1/2011 και μετά β.5. Προμερίσματα που εγκρίνονται με αποφάσεις των Γ.Σ. μέχρι 741 και την 31/12/2010 και φορολογία αυτών μετά των σχετικών λογιστικών εγγραφών τους 742 β.5.α. Πρακτικό Δ.Σ. διανομής προμερίσματος (Υπόδειγμα) . . 743 β.5.β. Λογιστικές εγγραφές διανομής προμερίσματος (Υπό¬δειγμα) 744 β.6. Βεβαιώσεις χορήγησης μερισμάτων Α.Ε. στους δικαιούχους μετόχους 745 β.7. Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες (μερίσματα, προμερίσματα κ.λπ.) που εγκρί¬νονται από 1/1/2009 και μετά και προέρχονται από ισολογι¬σμούς που συντάσσονται μέχρι και 30/12/2010 (Υπόδειγμα) . . 745 β.8. Φόρος μερισμάτων, προμερισμάτων και απόδοση αυτού από 1/1/2011 και μετά 748 β.9. Μερίσματα αλλοδαπών Ανων. Εταιρειών εισπραττομένων από φυσικά πρόσωπα κατοίκων Ελλάδας, φορολόγηση και από¬δοση του σχετικού φόρου από 1/1/2011 και μετά 748 β. 10. Διανομή καθαρών κερδών Αν. Εταιρειών που περιλαμβάνουν έσοδα από τη συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.) από 1/1/2011 και μετά 749 (3.11. Παραγραφή μερισμάτων, τόκων, ιδρυτικών τίτλων ομολογιών κ.λπ. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και απόδοση αυτών στο Δημόσιο 749 γ. Αμοιβές και Ποσοστά Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και φορολο¬γία αυτών 754 γ.1. Αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του Δ.Σ. βάσει ειδικής σύμβα¬σης μίσθωσης εργασίας ή εντολής (Αρθ. 24 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20) και φορολογία αυτών 754 γ.1.α. Αμοιβές μελών Δ.Σ. βάσει του άρθ. 24 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 θεωρούμενες ως εισόδημα από εμπορικές επι¬χειρήσεις (Δ' πηγή) και φορολογία αυτών 755 γ.1.β. Αμοιβές μελών Δ.Σ. που καταβάλλονται βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας άρθ. 24 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 οι οποίες θεωρούνται ως εισόδημα από μισθω¬τές υπηρεσίες 756 γ.1.γ. Αμοιβές μελών Δ.Σ. βάσει του άρθ. 24 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 που θεωρούνται εισόδημα από ελευθέρια επαγ¬γέλματα και φορολογία αυτών 757 γ.2. Αμοιβές μελών Δ.Σ. που ορίζονται από το καταστατικό βάσει του άρθ. 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και φορολογία αυτών . . . 757 γ.2.α. Παροχές σε χρήμα ή είδος προς τα μέλη του Δ.Σ. χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση που ορίζονται από το καταστατικό βάσει του άρθ. 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και φορολογία αυτών 758 γ.2.β. Αμοιβές μελών Δ.Σ. που δεν ορίζονται από το Καταστα¬τικό της εταιρείας αλλά καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων, βάσει του άρθ.24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και φορολογία αυτών . . 758 γ.3. Αμοιβές μελών Δ.Σ. που διανέμονται από τα κέρδη χρήσης βάσει του άρθ. 24 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 οι οποίες εγκρίνο¬νται από τις Γ.Σ. μέχρι και την 31/12/2010 ως και αυτές που εγκρίνονται από 1/1/2011 και μετά και η σχετική φορολογία αυτών 759 γ.4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. ως έξοδα της εταιρείας 760 γ.4.α. Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προέγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 760 γ.4.β. Υποδείγματα εγγράφων παροχής εξουσιοδότησης για σύναψη σύμβασης παροχής εξηρτημένων ή μη εργα¬σιών με μέλη του Δ.Σ. και προέγκρισης αμοιβών μελών Δ.Σ. από τη Γ.Σ. των μετόχων 763 γ.4.β.1. Πρακτικό Δ.Σ. για πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. με θέματα προέγκριση αμοιβών και παροχή εξου¬σιοδότησης σύναψης σύμβασης εξηρτημένων ή μη υπηρεσιών με μέλη του Δ.Σ. (Υπόδειγμα) .... 763 γ.4.β.2. Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. για προέγκριση αμοι¬βών και παροχή εξουσιοδότησης για σύναψη σύμβασης εξηρτημένων ή μη υπηρεσιών με μέλη του Δ.Σ. (Υπόδειγμα) 764 γ.4.β.3. Πρακτικό καθολικής Έκτακτης Γ.Σ. προέγκρισης αμοιβών και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για σύναψη συμβάσεων εξηρτημένων ή μη υπη¬ρεσιών με μέλη του Δ.Σ. (Υπόδειγμα) 765 γ.4.β.4. Ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με μέλος Δ.Σ. Αν. Εταιρείας (Υπό¬δειγμα) 768 γ.4.β.5. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρό¬νου με μέλος του Δ.Σ. Αν. Εταιρείας (Υπόδειγμα) 770 γ.4.β.6. Έγγραφα εμπιστευτικότητας σε διαπραγματεύ¬σεις για την εξαγορά εταιρειών από άλλη Αν. Εταιρεία 771 γ.4.β.6.α. Παράρτημα σύμβαση εργασίας με εργαζόμενο στην Εταιρεία (Υπόδειγμα) 771 γ.4.β.6.β. Δεσμευτική επιστολή εμπιστευτικότη¬τας μέλους του Δ.Σ. προς την Εταιρεία (Υπόδειγμα) 772 γ.4.β.6.γ. Δεσμευτική επιστολή εμπιστευτικότη¬τας με μεσολαβούσα εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο για ανάληψη διαπραγματεύ¬σεων απόκτησης μετοχών Εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, από άλλη Αν. Εταιρεία (Υπόδειγμα) 773 γ.5. Λογιστικός χειρισμός των αμοιβών και ποσοστών των μελών του Δ.Σ 774 δ. Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών ή μη νόμων 775 δ.1. Φορολόγηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1262/82 775 δ.2. Φορολόγηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1892/90 775 δ.3. Φορολόγηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 2601/98 775 δ.4. Φορολόγηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 3299/2004 .... 776 δ.5. Φορολόγηση αφορολόγητου αποθεματικού του νέου αναπτυ¬ξιακού νόμου του έτους 2011 777 ε. Λογιστική Εμφάνιση διαφόρων αποθεματικών κεφαλαίων 778 ε.1. Έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματος, λογι¬στική εμ-φάνιση αυτών 778 ε.2. Έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο και λογιστική εμφά¬νιση αυτών ως και του παρακρατηθέντος φόρου 778 ε.3. Αφορολόγητο ειδικό αποθεματικό υπεραξίας από πώληση ακι¬νήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης με επαναγορά του από την πωλήτρια εταιρεία 779 ε.4. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 781 ε.5. Κεφαλαιοποίηση και λογιστικός χειρισμός των αφορολογήτων αποθεματικών των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων 783 στ. Προσδιορισμός καθαρών κερδών Αν. Εταιρείας 784 στ.1. Ασφάλιστρα απασχολούμενου προσωπικού επιχειρήσεων .. 785 στ.2. Δαπάνες συντήρησης, επισκευών, τελών κυκλοφορίας, απο¬σβέσεων και μισθωμάτων Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, επιχειρήσεων για ισολογισμούς που συντάσσονται από 31/12/2010 και μετά 785 στ.3. Απόσβεση πάγιων στοιχείων μικρής αξίας 785 785 στ.4. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων της αυτής κατη¬γορίας (Συντελεστής) 785 στ.5. Αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων από 16/9/2009 και μετά 786 στ.6. Αποσβέσεις κτιρίων ανεγερθέντων από μισθώτρια Α.Ε. σε ακίνητο εκμισθώτριας εταιρείας και η οποία απορρόφησε την μισθώτρια ΑΈ. κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης 787 στ.7. Ανέγερση κτιρίου σε έδαφος κυριότητος τρίτου - λογιστικός και φορολογικός χειρισμός της αξίας αυτού 789 στ.8. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων των εκ μετατροπής παρεχόμε¬νων νέων εταιρειών βάσει του Ν.Δ. 1297/1972 και του άρθ. 18 του Ν. 3296/2004 και τρόπος υπολογισμού τους 791 στ.9. Καταμέτρηση Ταμείου και αξιογράφων, και οι ενδεχόμενες διαφορές προστίθενται στα καθαρά κέρδη των επιχειρή¬σεων οι οποίες φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις . . . 793 στ. 10. Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων μέσω δίγραμ¬μης επιταγής ή τραπεζικού λογαριασμού μέχρι και την 31/12/2010 794 στ.11. Πωλήσεις αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ συνδεδε¬μένων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων με διαφορετι¬κούς όρους από αυτούς που ισχύουν προς ανεξάρτητες επι¬χειρήσεις, (ενδοομιλικές συναλλαγές) από φορολογικής πλευράς 795 στ. 12. Δαπάνες εκπιπτόμενες ή μη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που επήλθαν στο άρθ. 31 του Κ.Φ.Ε. με το άρθ. 11 του Ν. 3842/2010 796 στ. 12.α. Δαπάνες συντήρησης, επιχσκευής, τελών κυκλοφο¬ρίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων ΙΧΕ αυτοκινήτων επιχειρήσεων για κέρδη ισολογισμών που συντάσσο¬νται από 31/12/2010 και μετά 796 στ. 12.β. Δωρεές χρηματικών ποσών προς κοινωφελή ιδρύ¬ματα, σωματεία κ.λ.π. που αναφέρονται σε ισολογι¬σμούς που συντάσσονται από 31/12/2010 και μετά . 797 στ.12.γ. Τόκοι δανείων και πιστώσεων που αναφέρονται σε ισολογισμούς που συντάσσονται από 31/12/2010 και μετά 797 στ.12.δ. Δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά - κατάργηση από 23/4/2010 και μετά 798 στ.12.ε. Τόκοι και πάσης φύσης δαπάνες που αναλογούν σε έσοδα απαλλασσόμενα ή φορολογούμενα κατ' ειδικό τρόπο δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα 798 στ. 12.στ. Αποζημιώσεις και πάσης φύσης αμοιβές που οφεί¬λονται σε φυσικά ή Ν.Π. με δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή συμβιβασμό εκπίπτονται υπό προϋποθέ¬σεις και ισχύουν από 23/4/2010 και μετά 799 στ. 12.ζ. Αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων 799 στ.12.η. Δαπάνες για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρεία μέχρι 31/12/2009 799 στ. 12.θ. Έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβές προσωπικού - παραγωγική 799 στ. 13. Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών μεταξύ επιτηδευμα¬τιών και ιδιωτών από 1/4/2011 και μετά 800 στ. 14. Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων δια μέσω τρα¬πεζικών λογαριασμών ή επιταγών από 1/6/2010 και μετά . . . 802 στ. 15. Εξόφληση συναλλαγών που αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων από πρόσωπα που τα παράγουν, μέσω τραπεζι¬κών λογαριασμών ή επιταγών από 1/6/2010 και μετά 803 στ. 16. Τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ Ελληνικών επιχειρήσεων μετά αλλοδαπών ειδικών χωρών ή Ελληνικών επιχειρήσεων, από φορολογικής πλευράς 805 στ. 17. Κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων από τον φορολογικό έλεγχο βάσει του Άρθ. 36 του Κ.Β.Σ 806 στ. 18. Διαφύλαξη φορολογικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις σε μικροφίλμς ή σε ηλεκτρονική μορφή 806 στ. 19. Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων και ποινικές ευθύνες των υπόχρεων 806 στ.20. Αξία απόκτησης δικών της μετοχών από Αν. Εταιρεία λόγω της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου και φορολογία της αξίας ή μη αυτών επ'ονόματι των μετόχων της 807 στ.21. Ζημία Αν. Εταιρείας που αποσβέσθηκε με μείωση του Μετοχι-κού Κεφαλαίου Α.Ε., δεν μεταφέρεται για συμψηφι¬σμό στα επόμενα χρόνια 808 στ.22. Ζημία επιχείρησης η οποία προέρχεται από την εκκαθάριση Α.Ε. που κατείχε μετοχές της, αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της 808 στ.23. Ζημίες Ανώνυμης Εταιρείας μετά από φορολογική αναμόρ¬φωση λόγω αφορολογήτων εσόδων και αναγνώριση ή μη αυτών 810 ζ. Φορολογική αναμόρφωση κερδών Ανωνύμων Εταιρειών 811 η. Εμφάνιση αποθεματικών Ανώνυμης Εταιρείας μετά από φορολό¬γηση της αναμόρφωσης λόγω εισοδημάτων, απαλλασσόμενων της φορολογίας ή φορολογηθέντων κατά ειδικόν τρόπο, συνεπεία ζημιών 813 θ. Φορολόγηση της ωφέλειας που λαμβάνουν οι μέτοχοι πέραν του πράγματι καταβληθέντος και μη επιστραφέντος σε αυτούς μετοχι¬κού κεφαλαίου κατά τη διάλυση ή την εξαγορά ιδίων μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας 814 ι. Εισοδήματα Αν. Εταιρείας προερχόμενα από τόκους ΒΕΡ03 κ.λπ. και μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις από το οικ. έτος 2003 και μετά 815 κ. Εισοδήματα Αν. Εταιρείας ή Ε.Π.Ε. από συμμετοχή σε άλλη Α.Ε., Ε.Π.Ε., Προσωπική Εταιρεία, κοινωνία και φορολογία αυτών 817 λ. Φορολογική μεταχείριση ζημίας Αν. Εταιρείας που απορροφά άλλη με κέρδη, βάσει των διατάξεων του Ν. 1297/72 ή του Ν. 2166/93 . . 817 μ. Φορολογητέο εισόδημα Αν. Εταιρείας 818 ν. Συμψηφισμός ζημίας επιχείρησης με τα κέρδη επόμενων χρήσεων, προϋπόθεση αναγνώρισης αυτής 821 ξ. Ζημία από ακύρωση ιδίων μετοχών που αποκτώνται λόγω απορρό¬φησης με το Ν. 2166/93 εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της απορροφώσας εταιρείας 821 ο. Φορολογία καθαρών κερδών Αν. Εταιρείας 822 2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙ¬ΡΕΙΑΣ 823 α. Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 823 α.1. Χρόνος υποβολής φορολογικής δήλωσης ανωνύμων εται¬ρειών 823 α.2. Καταβολή του φόρου εισοδήματος Αν. Εταιρείας με βάση την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση 824 α.3. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Αν. Εταιρειών 825 α.4. Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων και καταβολή του φόρου εισοδήματος ως και της προκαταβολής των 826 α.5. Τέλη χαρτοσήμου μισθωμάτων και αποσβέσεις ακινήτων από 1/1/2007 και μετά 828 α.6. Φορολογία και διανομή καθαρών κερδών Αν. Εταιρειών με έσοδα από μετοχές σε άλλες Αν. Εταιρείες εισηγμένες ή μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρήσης 2007 (Παράδειγμα) 829 α.7. Φορολογία και διανομή καθαρών κερδών Αν. Εμπορικής Εται¬ρείας με συμμετοχή σε προσωπική εταιρεία και έσοδα από πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο χρήσης 2004 (Παράδειγμα) 831 α.8. Διανομή καθαρών κερδών Αν. Εταιρείας χρήσης 2008 εγκατε¬στημένη στη Δ' περιοχή (Παράδειγμα) 834 α.9. Δήλωση φόρου εισοδήματος καθαρών κερδών Αν. Εταιρείας χρήσης 2008 (Υπόδειγμα) 838 β. Υποβαλλόμενα στοιχεία με τη φορολογική δήλωση Ανώνυμης Εται¬ρείας στη Δ.Ο.Υ 842 β.1. Πρακτικό Δ.Σ. Έγκρισης Ισολογισμού και αποτελέσματα χρή¬σης (Υπόδειγμα) 842 β.2. Λοιπά υποβαλλόμενα στοιχεία με τη Φορολογική Δήλωση Α.Ε 843 β.3. Φ.Π.Α. δηλώσεις υποβολή και καταβολή του οφειλόμενου φόρου 843 β.4. Λογιστές φοροτεχνικοί και οι ευθύνες αυτών έναντι της φορο¬λογικής νομοθεσίας 844 γ. Πρόσθετοι φόροι - Πρόστιμα στη φορολογία εισοδήματος που δεν αποδίδονται στο δημόσιο για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2005 και μετά βάσει του Ν. 2523/97 845 γ.1. Πρόσθετοι φόροι και περιορισμοί αυτών κατά το συμβιβασμό από 1/1/2005 (οικ. έτος 2006) 845 γ.2. Πρόσθετοι φόροι για τους παρακρατούμενους ή επιρριπτόμε- νους, που δεν αποδίδονται στο Δημόσιο, από 1/1/2004 και μετά 847 γ.3. Πρόστιμα στη φορολογία εισοδήματος 848 γ.4. Φορολογικές κυρώσεις στη φορολογία εισοδήματος 848 γ.4.α. Διοικητικές κυρώσεις στη φορολογία εισοδήματος .... 848 γ.4.β. Ποινικές κυρώσεις λόγω μη υποβολής φορολογικής δήλωσης 849 γ.4.γ. Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη απόφοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α. παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών και για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία 850 γ.4.δ. Αυτουργοί και συνεργοί του αδικήματος φοροδιαφυγής στις Αν. Εταιρείες 852 γ.4.ε. Κυρώσεις Διοικητικές και προσωποκράτηση για τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο σε μέλη του Δ.Σ. ή μη 853 δ. Αφορολόγητο αποθεματικό του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει μετά την 4/3/2009 855 δ.1. Υπολογισμός αφορολογήτου αποθεματικού του Ν. 3299/2004 (Παράδειγμα) 859 δ.2. Υπολογισμός αφορολογήτου αποθεματικού του Ν. 3299/2004 από επιχειρήσεις που συντάσσουν οικ. καταστάσεις σύμφωνα μετοΔΛ.Π 862 ε. Φορολογικά κίνητρα του Ν. 3842/2010 864 ε.1. Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας του άρθ. 71 του Ν. 3842/2010 864 ε.2. Φορολογικά κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας του άρθ. 73 του Ν. 3842/2010 865 ε.3. Φορολογικά κίνητρα παραγωγών κινηματογράφου της παρ. 9 του άρθ. 73 του Ν. 3842/2010 865 ε.4. Προϋποθέσεις εφαρμογής φορολογικών κινήτρων για διατή¬ρηση θέσεων εργασιών βάσει του άρθ. 73 του Ν. 3842/2010 866 ε.5. Φορολογικά κίνητρα του Ν. 3908/2011 για την οικονομική ανά¬πτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή της χώρας 867 ζ. Αποθεματικά κεφάλαια Αν. Εταιρειών 867 ζ. 1. Είδη αποθεματικών Κεφαλαίων Αν. Εταιρειών 867 ζ.2. Εγγραφές αφορολογήτων αποθεματικών τέλους χρήσης .... 868 ζ.3. Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Αν. Εταιρειών 868 ζ.4. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Αν. Εταιρειών βάσει το άρθ. 13 του Ν. 1473/84 870 ζ.5. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Αν. Εταιρειών με εισηγμένες στο Χ.Α. μετοχές βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν. 1892/90 871 ζ.6. Κεφαλαιοποίηση η διανομή αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις της παραγ. 8 του άρθρου 101 του Ν. 1892/90 871 ζ.7. Διανομή ή κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού της παρ. 4 του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/67 872 ζ.8. Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο 872 ζ.9. Εγγραφές κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων και φορολογηθέ¬ντων κατά ειδικό τρόπο αποθεματικών Α.Ε 873 ζ. 10. Διανομή ή κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων εκτάκτων απο¬θεματικών προηγουμένων χρήσεων από 27/8/2008 και για ισο¬λογισμούς που συντάσσονται μέχρι 30/12/2010 και φορολογία αυτών 874 ζ.11. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, τα οποία σχηματίσθηκαν με ειδικούς νόμους, εφόσον προβλέπεται από αυτούς ειδική φορολογική μεταχείριση, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 875 ζ. 12. Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού των κερδών που εισπράττουν οι ημεδαπές Αν. Εταιρείες από εταιρείες με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 877 η. Αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων και κεφαλαιοποίηση της υπε¬ραξίας βάσει του Ν. 2065/92 ως και οι σχετικές με αυτή διαδικα¬σίες 877 η.1. Λογιστικές εγγραφές κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των παγίων στοιχείων των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. βάσει του Ν. 2065/1992 885 η.2. Διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου της Α.Ε., από την υπερα¬ξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων βάσει των διατά¬ξεων του Ν. 2065/1992 885 η.3. Πρακτικό Δ.Σ. πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων ΑΈ. (Υπόδειγμα) 886 η.4. Κυρώσεις κατά των υπευθύνων των εταιρειών σε περίπτωση μη κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/92 887 θ. Πίνακας οφειλομένων φόρων και Φ.Σ.Κ. από κεφαλαιοποίηση απο¬θεματικών 888 ι. Βιβλίο αποθήκης και τεχνικές προδιαγραφές βάσει του Ν. 3842/2010 889 3. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 893 α. Έννοια νόμιμης εγκατάστασης αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα 893 β. Υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων (ΑΈ. και Ε.Π.Ε.) στην Ελλάδα και εγγραφή αυτών στο Επιμελητήριο μέχρι την εφαρμογή του Γ.Ε.Μ 893 γ. Φορολογικός αντιπρόσωπος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα - προϋποθέσεις και διαδικασία διορισμού του 894 δ. Βιβλία και στοιχεία αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένων ή μη στην Ελλάδα και φορολογία αυτών 899 δ.1. Αλλοδαπές εταιρείες οίίδΙηοΓθ (Εξωχώριες) εκμετάλλευσης κατ' αποκλειστικότητα ακίνητα στην Ελλάδα 899 δ.2. Αλλοδαπές εταιρείες με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και φορολογία αυτών 900 ε. Φορολογία εισοδήματος αλλοδαπών εξωχώριων (οίίβήοτβ) εται¬ρειών με ακίνητα στην Ελλάδα 900 στ. Ειδικός ετήσιος φόρος επί της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, ιδιοκτησίας ημε¬δαπών ή αλλοδαπών εταιρειών 901 ζ. Εγκατάσταση αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών εταιρειών στην Ελλάδα, βάσει του Α.Ν. 89/1967, για παροχή υπηρεσιών σε αλλο¬δαπές επιχειρήσεις και παρεχόμενες φορολογικές και λοιπές διευ¬κολύνσεις σε αυτές 904 η. Κυπριακές εταιρείες με διεθνείς ή μη δραστηριότητες, ίδρυση και φορολογία αυτών 907 η.1. Κυπριακές εταιρείες, μορφές, φορολογία των καθαρών κερ¬δών και μερισμάτων αυτών 907 η.2. Κυπριακή εταιρεία διεθνούς δραστηριότητας 910 η.3. Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας 910 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Δ.Λ.Π 913 II. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 916 α. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), υπόχρεες για την εφαρμογή τους Ελληνικές Επιχειρήσεις 916 β. Οικονομικές καταστάσεις βάσει των Δ.Λ.Π., υπόχρεοι σύνταξης - δημοσίευσης αυτών 918 γ. Δημοσιευόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρό¬τυπα (Δ.Λ.Π.) 919 δ. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των δημοσιευομένων στοι¬χείων και πληροφοριών των εταιρειών που συντάσσουν ετήσιες οικον. καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π 932 ε. Έκθεση του Δ.Σ. ή των διαχειριστών Ε.Π.Ε. των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Δ.Λ.Π. και Δημοσιότητα αυτών 933 στ. Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Λ.Π 934 στ.1. Πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. (Υπόδειγμα) 934 στ.2. Πιστοποιητικό επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών των επιχειρήσεων που έχουν υποχρέωση και εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. (Υπόδειγμα) 935 ζ. Πίνακας ανακεφαλαιωτικός των δημοσιοποιούμενων οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ. Π 936 η. Λογιστικά βιβλία και κανόνες αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των Δ.Λ Π 936 η. 1. Κανόνες αποτίμησης βάσει των Δ.Λ.Π 937 η.2. Φορολογητέα κέρδη ή ζημίες των επιχειρήσεων που εφαρμό¬ζουν τα Δ.Λ. Π 938 θ. Χρηματοδοτικές μισθώσεις βάσει των Δ.Λ.Π 939 ι. Ισοζύγιο Γενικού (κυρίως) Καθολικού και Ισοζύγιο Γενικού Καθολι¬κού Φορολογικών Διαφορών επιχείρησης που εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π. (Υπόδειγμα) 940 κ. Στοιχεία και πληροφορίες των οικ. καταστάσεων που δημοσιεύο¬νται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 360/1985 των εισηγμένων σε Χρηματιστήριο Εταιρειών 943 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑ¬ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 945 α. Έννοια μητρικής επιχείρησης βάσει της περ. α' της παρ. 5 του άρθ. 42ε του Κ.Ν. 2190/20 946 β. Επιχειρήσεις κάτω από ενιαία διαχείριση και υπόχρεοι για σύνταξη ενοποιημένων οικ. καταστάσεων 946 γ. Επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε κατάρτιση Ενοπ. Οικον. Κατα¬στάσεων 947 2. ΜΕΟΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 948 α. Μέθοδος της ολικής ενοποίησης 948 β. Μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης 948 γ. Μέθοδος της ισοδύναμης ενοποίησης 9-48 3. ΜΕΟΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 949 α. Σύνταξη ενοποιημένων οικ. καταστάσεων βάσει του Κ.Ν. 2190/20 949 β. Ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης 949 γ. Ενοποιημένο προσάρτημα 949 δ. Έλεγχος ενοποιημένων οικ. καταστάσεων 949 ε. Δημοσιότητα ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 949 στ. Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης και Προσαρτήματος (Υποδείγ¬ματα) 951 στ.1. Υπόδειγμα Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης 951 στ.2. Ενοποιημένο Προσάρτημα (Υπόδειγμα) 952 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΠΟ¬ΔΕΙΓΜΑ) 956 α. Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 1991 956 β. Πληροφορίες του Ομίλου επί των οικονομικών καταστάσεων 957 γ. Προσδιορισμός αξίας συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις .... 958 δ. Προσδιορισμός διαφοράς αξίας συμμετοχών σε συνδεδεμένες επι¬χειρήσεις 958 δ. 1. Προσδιορισμός ποσοστών δικαιωμάτων μειοψηφίας 958 δ.2. Προσδιορισμός αξίας δικαιωμάτων μειοψηφίας 959 δ.3. Προσδιορισμός διαφορών ενοποίησης 959 δ.4. Απαλειφή από τον Ενοποιημένο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης των εσόδων από τις διεταιρικές συναλλαγές 960 δ.5. Απαλειφές διεταιρικών κερδών που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο Ισολογισμό 960 δ.6. Τακτοποιήσεις των απαιτήσεων και υποχρεώσεις μεταξύ των ενοποιημένων επιχειρήσεων 960 δ.7. Υπόδειγμα κατάρτισης ενοποιημένου Ισολογισμού και αποτε¬λεσμάτων χρήσης 961 δ.8. Ενδοεταιρικές συναλλαγές από πλευράς φορολογικής νομο¬θεσίας 962 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ α. Μείωση της καθαρής περιουσίας - αιτία λύσηςτης Αν. Εταιρείας . . 965 β. Λύση Αν. Εταιρείας και λόγοι που την επιβάλλουν 965 γ. Εκκαθάριση, διορισμός και αντικατάσταση εκκαθαριστών 966 γ. 1. Υποχρεώσεις εκκαθαριστών λυθείσας Αν. Εταιρείας 968 γ.2. Αναβίωση - Ανάκληση πράξης που ανακλήθηκε η άδεια σύστα¬σης Αν. Εταιρείας 970 γ.3. Λήξη εκκαθάρισης και διαγραφή Αν. Εταιρείας από το Μ.Α.Ε. . 970 γ.4. Φορολογική αντιμετώπιση λυθείσας Α.Ε. μετά την διαγραφή της από το Μ.Α.Ε 970 δ. Υποδείγματα εγγράφων διάλυσης Ανώνυμης Εταιρείας προ της λήξης της 972 δ. 1. Έγγραφα έναρξης εκκαθάρισης (Υποδείγματα) 972 δ.1.α. Πρακτικό Δ.Σ. σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. για λύση της εταιρείας (Υπόδειγμα) 972 δ.1.β. Πρόσκληση μετόχων σε Έκτακτη Γ.Σ. για λύση της εται¬ρείας και διορισμό εκκαθαριστών (Υπόδειγμα) 973 δ.1.γ. Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διάλυσης εται¬ρείας (Υπόδειγμα) 973 δ.1.δ. Ανακοίνωση λύσης εταιρείας και διορισμός εκκαθαρι¬στών (Υπόδειγμα) 974 δ.2. Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης - Ανακοίνωση στο Φ.Ε.Κ. (Υπόδειγμα) 975 δ.3. Λήξη εκκαθάρισης Αν. Εταιρείας και τελικός ισολογισμός αυτής (Υπόδειγμα) 976 δ.3.α. Ανακοίνωση τελικού Ισολογισμού εκκαθάρισης εται¬ρείας (Υπόδειγμα) 978 δ.3.β. Ανακοίνωση διαγραφής από το Μ.Α.Ε. εταιρείας (Υπό¬δειγμα) 978 ε. Φορολογία εισοδήματος λυθείσας Α.Ε. που τέθηκε υπό εκκαθά¬ριση και προθεσμίες υποβολής των φορολογικών της δηλώσεων . 979 ε.1. Διαχειριστικές περίοδοι της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εται¬ρείας 980 ε.2. Φορολογικές δηλώσεις της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εται¬ρείας 981 ε.3. Φορολόγηση αποθεματικών και προβλέψεων, αποζημίωση προσωπικού μετά τη λήξη της εκκαθάρισης 982 στ. Διανομή ή μη των περιουσιακών στοιχείων (Ακίνητα) λυθείσας Αν. Εταιρείας στους μετόχους αυτής από τους εκκαθαριστάς της 984 ζ. Οικον. καταστάσεις υπό εκκαθάριση Αν. Εταιρείας - σύνταξη - έλεγ¬χος - έγκριση και δημοσίευση αυτών 986 η. Πρακτικό Γεν. Συνέλευσης έγκρισης ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου υπό εκκαθάριση Αν. Εταιρείας. (Υπόδειγμα) 987 θ. Στοιχεία τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης - έγκριση αυτού από τη Γεν. Συνέλευση - Δημοσίευση (με παράσταση Συμβολαιογράφου) 989 ι. Πρακτικό έκτακτης Γ.Σ. έγκρισης του τελικού ισολογισμού εκκαθά¬ρισης Α.Ε. (Υπόδειγμα) 989 κ. Διαγραφή διαλυθείσας Α.Ε. από το Φορολογικό Μητρώο της αρμό¬διας Δ.Ο.Υ 991 λ. Φορολογική αντιμετώπιση Α.Ε. που έχει διαγραφεί από το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας, χωρίς να περατωθεί η εκκαθάρισή της 991 μ. Λογιστικές εγγραφές (τελικές) εκκαθάρισης Αν. Εταιρείας 994 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Χ ΩΡΑΣ α. Φορολογικά κ.λπ. κίνητρα του Ν. 2601/98 995 β. Φορολογικά κ.λπ. κίνητρα του Ν. 3299/2004 999 β.1. Κίνητρα παρεχόμενα βάσει του Ν. 3299/2004 όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αυτών 999 β.2. Υποχρεώσεις ενισχυομένων επιχειρήσεων και συνέπειες μη τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων βάσει του Ν. 3299/2004 1004 β.3. Αφορολόγητο αποθεματικό του Ν. 3299/2004, έλεγχος και υποβαλλόμενα στη Δ.Ο.Υ. σχετικά δικαιολογητικά, για τη διαπίστωση της πραγματοποίησης της σχετικής παραγωγικής επένδυσης 1008 β.4. Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004 1009 β.5. Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) στοιχείων Επενδυτικού Σχεδίου Ν. 3299/2004 (Υπόδειγμα) 1014 β.6. Λογιστική απεικόνιση των οικονομικών ενισχύσεων των επενδύσεων του Ν. 3299/23.12.2004 1022 γ. Φορολογικά κ.λπ. κίνητρα του Ν. 3908/2011 1022 γ.1. Κίνητρα παρεχόμενα βάσει του Ν. 3908/2011 όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αυτών 1022 • Φορολογική απαλλαγή κερδών 1023 • Επιχορήγηση χρηματικού ποσού 1023 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 1023 γ.2. Ενισχύσεις κατά περιφέρεια του Ν. 3908/2011 1023 γ.3. Καταβολή ενισχύσεων του Ν. 3908/2011 1026 γ.4. Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων - Κυρώσεις του Ν. 3908/2011 1027 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) 1031 α. Δήλωση και υπολογισμός του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) Νομικών Προσώπων 1032 β. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) Φυσικών και Νομικών Προσώπων 1035 γ. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) (Υπόδειγμα) 1036 δ. Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων (Υπόδειγμα) 1042 ε. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και καταβολής αυτού 1042 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 1. ΚΩΔ. ΝΟΜ. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 1297/1972 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1047 2. ΚΩΔ. ΝΟΜ. 2166/1993 1085 ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας 1104 Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - Μεταφορά ευεργετημά¬των αναπτυξιακών νόμων 1105 Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης 1106 Διατήρηση διατάξεων 1106 3. ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 1108 Σκοπός - Πλαίσιο Εφαρμογής 1108 Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια 1109 Ενισχυόμενες δαπάνες 1112 Είδη ενισχύσεων 1115 Ποσοστά ενισχύσεων 1115 Γενικά Επενδυτικά Σχέδια - Καθεστώς ενισχύσεων 1119 Ετήσιος προγραμματισμός ενισχύσεων 1120 Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 1120 Προϋποθέσεις αξιολόγησης 1123 Κριτήρια αξιολόγησης 1125 Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτι¬κών σχεδίων 1126 Καταβολή ενισχύσεων 1128 Ειδικά επενδυτικά σχέδια - Καθεστώς ενισχύσεων 1130 Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων - Κυρώσεις 1135 Ετήσια υποβολή Έκθεσης στη Βουλή των Ελλήνων 1138 Μεταβατικές διατάξεις 1138 Έναρξη ισχύος 1142 4. ΚΩΔ. ΝΟΜ. 1676/1986 (Φ.Σ.Κ.) ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβολή φόρου 1143 Φορολογούμενες πράξεις 1143 Αξία στην οποία επιβάλλεται ο φόρος 1145 Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης 1146 Συντελεστής του φόρου 1146 Απαλλαγές και εξαιρέσεις από το φόρο 1146 Δήλωση και καταβολή φόρου 1147 Επιστροφή του φόρου 1148 Ευθύνη των διοικούντων πρόσωπα που υπάγονται στο φόρο 1148 Αρμόδιος οικονομικός έφορος 1148 Φορολογικός έλεγχος 1149 Παραγραφή 1149 Υποχρεώσεις γραμματέων δικαστηρίων 1150 Προσαυξήσεις - Διαδικασία βεβαίωσης 1150 Κατάργηση τελών χαρτοσήμου 1150 Έναρξη ισχύος 1150 Συνοπτικός Πίνακας Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων 1151 5. ΝΟΜΟΣ 2578/1998 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΝ, ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συγχωνεύσεις, διασπάσεις κ.λ.π. εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1153 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 1153 Ορισμοί 1154 Φορολογικό καθεστώς των εισφερουσών εταιρειών 1155 Φορολογικό καθεστώς ληπτριών εταιρειών 1156\ Εφαρμογή του Ν.Δ. 1297/1972 1157 Φορολογικό καθεστώς για τους εταίρους στις πράξεις της συγχώνευ¬σης, διάσπασης και ανταλλαγής τίτλων 1158 Τελικές διατάξεις 1158 Πεδίο εφαρμογής 1159 Ορισμοί 1159 Φορολογικές ρυθμίσεις 1161 Προϋποθέσεις εφαρμογής 1162 Πίνακας νομικών μορφών 1162 Πίνακας νομικών μορφών 1164 Πίνακας φόρων 1167 6. ΝΟΜΟΣ 3412/2005 ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1168 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ορισμοί Φύση και μορφή Εταιρείας 1168 Εφαρμοστέες διατάξεις 1169 Μετοχικό κεφάλαιο 1169 Έδρα και μεταφορά αυτής 1169 Καταχώριση στο Μητρώο 1170 Δημοσιότητα 1170 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Διατυπώσεις δημοσιότητας 1170 Προστασία των μετόχων της μειοψηφίας 1171 Έλεγχος νομιμότητας 1171 Ολοκλήρωση συγχώνευσης 1171 Ακυρότητα συγχώνευσης 1172 Απλοποιημένη διαδικασία συγχώνευσης 1172 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαδικασία σύστασης 1172 Προστασία μετόχων μειοψηφίας 1172 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΜΗΜΑ Α' ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Διευθυντικό όργανο 1173 Εποπτικό όργανο 1174 ΤΜΗΜΑ Β' ΜΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1174 Συγκρότηση διοικητικού οργάνου 1174 ΤΜΗΜΑ Γ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ευθύνη μελών των Οργάνων της Εταιρείας Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας 1175 Άρθρο του Καταστατικού 1175 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Μεταφορά της κεντρικής διοίκησης 1175 Μετατροπή Ευρωπαϊκής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία 1175 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Τελικές διατάξεις 1176 Μεταβατικές διατάξεις 1176 Έναρξη ισχύος 1176 7. ΝΟΜΟΣ 3777/2009 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 1177 Ορισμοί 1177 Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης 1179 Δημοσιότητα 1180 Έκθεση του οργάνου διοίκησης 1180 Έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων 1181 Έγκριση από τη γενική συνέλευση 1181 Προστασία μειοψηφίας και πιστωτών 1182 Πιστοποιητικό πριν από τη συγχώνευση 1183 Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης 1183 Ολοκλήρωση και έναρξη αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώ¬νευσης 1184 Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης 1184 Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των τίτλων της 1185 Συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης 1186 Ακυρότητα της συγχώνευσης 1188 Ισχύς διατάξεων 1188 8. ΝΟΜΟΣ 5368/1932 «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ» 1188 9. ΚΩΔ. ΝΟΜ. 2190/1920 «ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων 1191 Περιεχόμενο του καταστατικού 1192 Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές 1193 Έκδοση Ομολογιακού Δανείου 1195 Έκδοση Ομολογιακού Δανείου 1196 Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση καταστατικού και μείωση κεφαλαίου 1196 Κήρυξη ακυρότητας της Εταιρείας 1199 Επωνυμία 1200 Έδρα 1200 Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας 1204 Στοιχεία εντύπων της εταιρείας 1207 Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο 1207 Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της Εταιρείας 1208 Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας 1208 Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών 1209 Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών 1210 Αποτίμηση εταιρικών εισφορώ 1211 Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών 1213 Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού 1215 Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφα¬λαίου 1216 Μετοχές ονομαστικές 1218 Μερική καταβολή κεφαλαίου 1218 Κλοπή ή απώλεια μετοχών 1220 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών 1220 Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου 1227 Ονομαστική αξία μετοχής - Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 1227 Ιδρυτικοί τίτλοι 1227 Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου 1228 Κάλυψη δικών της μετοχών από Α.Ε 1229 Ίδιες μετοχές 1229 Παροχή πιστώσεων κλπ για απόκτηση ιδίων μετοχών 1234 Απόκτηση ιδίων μετοχών κλπ μέσω τρίτων 1236 1239 Εξαγοράσιμες μετοχές 1237 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εκπροσώπηση της εταιρείας Θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου 1241 Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 1241 Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο 1243 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 1244 Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 1245 Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 1246 Απαγόρευση ανταγωνισμού 1247 Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 1248 Αμοιβές μελών Δ.Σ 1249 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Τόπος που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση 1250 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1251 Υποβολή στοιχείων στο Υπουργείο Εμπορίου 1255 Δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση 1255 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση εταιρείας με μετο¬χές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο 1256 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετο¬χές εισηγμένες σε χρηματιστήριο 1258 Απαρτία 1261 Αρχή Ισότητος 1263 Σύμβαση ενεχυρίασης μετοχών 1263 Παροχή δικαιώματος ψήφου σε Τράπεζες 1263 Πλειοψηφία 1264 Πρακτικά της Γενικής Συνέλευση 1264 Απόντες ή Διαφωνούντες μέτοχοι Γ.Σ 1265 Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης 1265 Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου 1266 Ακυρωσία αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 1267 Ακυρότητα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 1267 Ανυπόστατες αποφάσεις 1269 1272 1273 Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές . 1270 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές - λογι¬στές Καθήκοντα και ευθύνη των ελεγκτών Πλεονεκτήματα που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές . 1274 Αίτηση Ελεγκτών για σύγκληση έκτακτης Γ.Σ 1275 Δικαιώματα μειοψηφίας 1275 Άσκηση ελέγχου επί των Ανωνύμων Εταιρειών 1279 Άσκηση εκτάκτου ελέγχου 1281 Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου 1282 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔΩΝ Απογραφή 1284 Εταιρική χρήση 1284 Ετήσιες Οικον. Καταστάσεις 1284 Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» 1287 Δομή του Ισολογισμού 1288 Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης» και του «πίνακα διά¬θεσης αποτελεσμάτων» 1289 Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» 1289 Κανόνες αποτίμησης 1293 Περιεχόμενο του Προσαρτήματος και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 1301 Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) 1308 Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία 1310 Τακτικό αποθεματικό 1314 Προϋποθέσεις διανομής των καθαρών κερδών 1314 Διανομή καθαρών κερδών 1315 Προϋποθέσεις διανομής προσωρινών μερισμάτων 1316 Διανομή εικονικών κερδών 1316 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ Διάλυση εταιρείας λόγω μείωσης της καθαρής περιουσίας 1316 Λόγοι λύσεως της εταιρείας 1316 Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση του έχοντος έννομο συμ¬φέρον 1318 Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετό¬χων 1319 Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης 1320 Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία 1322 Δικαιώμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλει- οψηφούντα μέτοχο 1323 Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο 1324 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΛΛΟΔΑΠΑ! ΑΝΩΝΥΜΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑI Εγκατάσταση Αλλοδαπών Εταιρειών στην Ελλάδα 1325 Καταχώριση του ΑΡ.Μ.Α.Ε. στα έντυπα της εταιρείας 1326 Υποβολή αντίγραφου καταστατικού στο Υπ. Εμπορίου 1326 Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως 1326 Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτι¬κών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος . 1327 Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδο¬τικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα 1329 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Κρατική Εποπτεία 1330 Αρμοδιότητες κρατικής Εποπτείας 1330 Εποπτεία κατά τη λειτουργία της Εταιρείας 1330 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο Π ΟΙ ΝIΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ποινές - Χρηματικά Πρόστιμα 1331, 1332, 1333, 1334, 1335 Χρηματικά Πρόστιμα 1334 Ποινές 1335 Ποινές Κρατικών Οργάνων 1335 Ποινές θεματοφύλακος μετοχών 1335 Ποινές Ελεγκτών 1336 Ποινές σε Μέλη Δ.Σ. και Υπαλλήλους Α.Ε 1336 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε 1337 Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε 1337 Μετατροπή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 110 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γενικές διατάξεις περί συγχωνεύσεως 1340 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11α ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 1340 Δημοσίευση της περίληψης Συγχώνευσης στον Οικ. Τύπο 1342 Εκτίμηση στοιχείων περιουσίας συγχωνευόμενων εταιρειών 1343 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 1344 Διατυπώσεις δημοσιότητος των αποφάσεων των Γ.Σ 1345 Αποτελέσματα της συγχώνευσης 1346 Ευθύνες μελών Δ.Σ. απορροφουμένων Εταιρειών 1347 Ακυρότητα της συγχώνευσης 1347 Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής 1348 Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της 1348 Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση .... 1349 Μη δίκαιο αντάλλαγμα 1349 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11β ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εφαρμογή διατάξεων (Συγχώνευση Α.Ε. με σύσταη νέας εταιρείας) . 1350 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γενικές διατάξεις 1350 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12α ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης 1351 θέματα που προκύπτουν από τη διάσπαση Α.Ε 1353 Αποτελέσματα της διάσπασης 1354 1338 Ακυρότητα της διάσπασης 1355 Διάσπαση εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενες 1356 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12β ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1356 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12γ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1357 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) Υπόχρεοι σε κατάρτιση Ενοπ. Οικ. καταστάσεων 1357 Απαλλαγή μητρικών επιχειρήσεων σύνταξης Οικ. καταστάσεων 1358 Κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 1365 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων Ενοπ. Οικ. Καταστάσεων 1369 Συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 1370 Προσάρτημα και έκθεση Διαχείρισης Ενοπ. Οικ. Καταστάσεων 1371 Έλεγχος των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 1377 Υπογραφή και Δημοσιότητα Ενοπ. Οικ. Καταστάσεων 1378 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής 1379 ΤΜΗΜΑ II Γενικές διατάξεις για την δομή και διάρθρωση του Ισολογισμού .... 1380 (Άρθρο 12 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1382 ΤΜΗΜΑ III Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113 1383 ΤΜΗΜΑ IV Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» 1387 ΤΜΗΜΑV Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124 1387 ΤΜΗΜΑ VI Κανόνες Αποτιμήσεως 1390 ΤΜΗΜΑ VII Περιεχόμενο του Προσαρτήματος 1391 ΤΜΗΜΑ VIII Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων 1394 ΤΜΗΜΑ IX Δημοσιότητα 1395 Τελικές διατάξεις 1395 Μεταβατικές διατάξεις 1396 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15ο ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟπΠΑ (Δ.Λ.Π.) Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 1399 Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Οικονομικών Καταστάσεων 1400 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 1402 Ελεγκτές και Πιστοποιητικά Ελέγχου 1402 Επιμέτρηση Λογιστικών Μεγεθών 1403 Κανόνες αποτίμησης και Λογιστικά Βιβλία 1403 Φορολογητέα κέρδη ή ζημίες 1404 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 1404 Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 1405 Μεταβατικές διατάξεις επί των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 1406 10. ΝΟΜΟΣ 3604/2007 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3604/8.8.2007 (Φ.Ε.Κ. 189 ΤΕΥΧΟΣ Α') ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 «ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις 1407 Έναρξη ισχύος 1408 11. ΝΟΜΟΣ 3419/2005 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης 1417 Υπηρεσίες ΓΈ.ΜΗ. και αρμοδιότητες αυτών 1418 Εποπτεία 1420 Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών 1421 Διάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ 1423 Καταχωρήσεις στη Μερίδα 1425 Διαδικασία καταχώρησης 1427 Λοιπές προϋποθέσεις καταχώρησης 1429 Διόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων 1429 Διαγραφή 1430 Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγρα¬φές 1431 Έννομη προστασία 1433 Δημοσιεύσεις 1434 Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις 1435 Αποτελέσματα της καταχώρησης 1435 Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 1436 Διοικητικές κυρώσεις 1438 Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ 1438 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Φ.Π.Α ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ α. Αμοιβές Δικηγόρων υπαγόμενες σε φορολογία 1057 α.1. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών - έκδοση Δικηγόρων (Παρά¬δειγμα) 1057 α.2. Τρόπος εξόφλησης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, για επαγγελματικές συναλλαγές, αξίας 3.000 ευρώ και άνω Δικη¬γόρων 1059
List price: €0,00
Price: €100,00
CAPTCHA
Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις για να αποδείξετε πως είστε υπαρκτός χρήστης και όχι ενοχλητικό πρόγραμμα διαδικτύου ( είναι θέμα ασφαλείας και μόνο- Παρακαλώ χρησιμοποιείστε μόνο μικρά γράμματα όχι κεφαλαία και όχι τόνους για τις απαντήσεις σας)
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.