• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
  • ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  • υπολογισμός τεκμηρίων
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • facebook
  • youtube
  • εισοδος


 

Ανάλυση και Ερμηνεία του Φορολογικού Ποινολογίου” (Ν.2523/1997)

Ανάλυση και Ερμηνεία του Φορολογικού Ποινολογίου” (Ν.2523/1997)
€50,00
SKU: 2523/1997

 

Το έργο μας “ Ανάλυση και Ερμηνεία του Φορολογικού Ποινολογίου” (Ν.2523/1997) είναι ενημερωμένο με τις αλλαγές που επέφερε ο Νέος Φορολογικός Νόμος 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ .17 τεύχος Α ').

  Θεωρούμε σκόπιμο με ειδικές αναφορές να σας επιστήσουμε την προσοχή και στις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4093/2012 μέρους του οποίου αναφέρεται στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών οποίος ουσιαστικά αντικατέστησε  και κατήργησε από 01-01-2013  το Προεδρικό Διάταγμα 186/1982.

  Με τον ΚΦΑΣ επήλθαν ριζικές αλλαγές ως προς την έκδοση των στοιχείων και την τήρηση βιβλίων,  οι παραβάσεις των οποίων

τιμωρούνται με σημαντικά πρόστιμα. Βεβαίως κατά τη διαπίστωση των παραβάσεων , η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης πράξεως προστίμου διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της διάπραξης της παράβασης.

 Η διαφοροποίηση των ποινών που επιβάλλουν τόσο ο 4110/2013 όσο και ο 4093/2012 επιβάλλει την γνώση από πλευράς των λογιστών, των αλλαγών που συντελούνται ώστε να εκτελέσουν με επάρκεια το έργο τους. Αξιολογώντας τις ανάγκες του επαγγέλματος μας συμπεριλάβαμε αναλύσεις, ειδικά ζητήματα καθώς και παραδείγματα για την καλλίτερη κατανόηση των άρθρων που παρατίθενται.

 Τέλος δεδομένων και των εκτεταμένων Φορολογικών ελέγχων που πραγματοποιεί  το Υπουργείο Οικονομικών θεωρούμε απαραίτητη την απόκτηση και μελέτη του βιβλίου αυτού προς αποφυγή  λαθών  και  παραλείψεων  που που έχουν σαν συνέπεια σημαντικότατες κυρώσεις.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ

Πρόσθετοι φόροι: Άρθρο 1 (Ν.2523/1997) Χρόνος υπολογισμού των πρόσθετων φόρων - Διοικητική επίλυση της διαφοράς : Άρθρο 2 (Ν 2523/1997).............................

Πρόσθετα τέλη, εισφορές και δικαιώματα: Άρθρο 3 (Ν.2523/1997)

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Πρόστιμα : Άρθρο 4 (Ν.2523/1997)

Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

(Κ.Β.Σ.) - Αντικειμενικό σύστημα:Άρθρο 5 (Ν.2523/1997)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :ΠΟΛ. 1004/4-1-2013 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ

Πρόστιμα Φ.Π.Α. για πλαστά, νοθευμένα ή εικονικά φορολογικά στοιχεία:Άρθρο 6 (Ν.2523/1997)

Πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν το τέλος διενέργειας

ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων:Άρθρο 8 (Ν.2523/1997)

Επιβολή προστίμων - Διοικητική επίλυση της διαφοράς:Άρθρο 9 Ν.2523/1997

Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια ελέγχου:Άρθρο 9Α (Ν.2523/1997)

 

ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από ακίνητα:Άρθρο 10 (Ν.2523/1997)

Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από γεωργικές

επιχειρήσεις :Άρθρο 11 (Ν.2523/1997)

Κυρώσεις σε όσους δεν καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων :Άρθρο 12 (Ν.2523/1997)

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών

και αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών

μέσων:Άρθρο 13 (Ν.2523/1997)

Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση

φοροδιαφυγής: Άρθρο 14 (Ν.2523/1997)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Λοιπές διοικητικές κυρώσεις: Άρθρο 15 (Ν.2523/1997)

Ειδικές κυρώσεις στη φορολογία χαρτοσήμου: Άρθρο 16 (Ν.2523/1997)

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την

υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος:Άρθρο 17(Ν.2523/1997)

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος: Άρθρο 17Α (Ν.2523/1997) 

 Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση

Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών: Άρθρο 18 (Ν.2523/1997) Αδίκημα φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα

φορολογικά στοιχεία, καθώς και για μη εφαρμογή διατάξεων του Κ.Β.Σ. :Άρθρο 19 (Ν.2523/1997)

Αυτουργοί και συνεργοί: Άρθρο 20 (Ν.2523/1997)

Προσφυγή - Ποινική δίωξη – Παραγραφή: Άρθρο 21 (Ν.2523/1997)

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διοικητικές κυρώσεις για τη μη καταβολή χρεών – Προσωποκράτηση: Άρθρο 22 (Ν.2523/1997)

Ποινικές κυρώσεις για τη μη καταβολή χρεών: Άρθρο 23 (Ν.2523/1997)

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Γενικές και μεταβατικές διατάξεις: Άρθρο 24 (Ν.2523/1997)

Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις : Άρθρο 25 (Ν.2523/1997)

 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη ισχύος: Άρθρο 38 (Ν.2523/1997)     

 

 

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

A

 

  Αγρότες  ειδικού καθεστώτος -Επιστροφή ΦΠΑ χωρίς                     

να δικαιούνται........................................................................... 6.8             

Αγρότες ειδικού καθεστώτος-επιστροφή ΦΠΑ – κυρώσεις.... 4.1.10        

Αγρότες ειδικού καθεστώτος-επιστροφή ΦΠΑ για στοιχεία

με λάθος ενδείξεις ή παραλείψεις ........................................... 5.1.18.5     

Αγρότες λήπτες εικονικών στοιχείων – Αυτοτελές πρόστιμο. 9.53           

Αγωγή έξωσης......................................................................... 10.1           

Άδεια εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων........................... 8.1.2          

Άδεια κυκλοφορίας αγροτικού αυτοκινήτου............................ 11.6           

Άδειας οδήγησης-Μη αφαίρεση............................................... 13.7           

Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων ............................................. 8.1.8          

Αδικήματα φοροδιαφυγής – Επανάληψη παράβασης........... 13.1.1        

Αδικήματα φοροδιαφυγής – Λοιπές διαδικασίες..................... 19.9.13      

Αδικήματα φοροδιαφυγής - Τελικές επισημάνσεις.................. 19.9.14      

Αθεώρητα στοιχεία – Παραβάσεις – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.......... 5.2.10        

Αθεώρητα στοιχεία παραβάσεις έκδοσης............................... 5.1.17.11   

Αθεώρητα στοιχεία του ΚΒΣ – Μη ακύρωση

αχρησιμοποίητων στοιχείων.................................................... 5.1.14        

Αθεώρητα φορολογικά στοιχεία-

Συνέπειες απο τη λήψη τους.................................................... 5.1.18.7     

Αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς - 

Ενδικοφανής προσφυγή.......................................................... 24.2.1        

Αιτήση ποινικής δίωξης- Αδίκημα μη καταβολής χρεών

προς το Δημόσιο (αρ. 25 ν.1882/90)»...................................... 23.4           

Ακάλυπτη επιταγή – Συνέπειες............................................... 23.14         

Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου................................... 9.56           

Ακύρωση στοιχείων – Διακοπή εργασιών.............................. 5.1.22.3     

Ακύρωση φύλλου ελέγχου που οριστικοποιήθηκε

με διοικητική επίλυση της διαφοράς......................................... 21.14         

Αλλαγή χρήσης κατασκευής – Επιβολή κυρώσεων.............. 3.2             

Άμεση υποβολή μηνυτήριας αναφοράς.................................. 21.4           

Άμεσοι συνεργοί αδικήματος φοροδιαφυγής........................... 20.2           

Άμεσοι συνεργοί αδικήματος φοροδιαφυγής –

Προυπόθεση καταδίκης........................................................... 20.3           

Αναγραφή ενδείξεων σε τιμολόγια αγοράς αγροτικών                       

προϊόντων που εκδίδονται διπλότυπα. .................................. 5.1.18.5.γ  

Αναγραφή λανθασμένων ενδείξεων προορισμού................. 5.1.18.5.α  

Ανακρίβεια ως προς την ποσότητα αγαθών.......................... 13.6.1        

Ανακριβείς καταχωρήσεις στα πρόσθετα βιβλία.................... 9.50           

Ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων,

τελών ή εισφορών.................................................................... 18              

Ανακριβή στοιχεία αντισυμβαλλόμενων ή συναλλαγής

επί φορολογικών στοιχείων..................................................... 5.1.19.5     

Ανακριβή συνοδευτικά στοιχεία αγαθών –

Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας................................................ 13.6           

Ανακριβή συνοδευτικά στοιχεία αγαθών –

Αφαίρεση άδειας οδήγησης..................................................... 13.6           

Ανακριβή συνοδευτικά στοιχεία αγαθών ως

προς την ποσότητα.................................................................. 13.6.1        

Ανακριβής δήλωση.................................................................. 1.1.3          

Ανακριβής δήλωση φόρου εισοδήματος –

Προσδιορισμός φόρου.............................................................. 21.12         

Ανακριβής δήλωση φόρου εισοδήματος –

Προσδιορισμός φόρου – Οριστικοποίηση χρέους................... 21.12         

Ανακριβής δήλωση φόρου εισοδήματος – Φοροδιαφυγή....... 21.12         

Ανακριβής καταχώρηση παραστατικών στα βασικά βιβλία.. 5.1.20        

Ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής...................... 5.1.21        

Αναλυτική λογιστική – Μη τήρηση – Πρόστιμο....................... 9.47.5        

Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας.............................................. 12.7           

Αναπροσαρμογή με Υπουργική απόφαση των

ποσών των προστίμων............................................................ 11.9           

Αναπροσαρμογή προστίμων – Γεωργικό εισόδημα............... 11.9           

Αναστολή διαδικασίας απόφασης προσωποκράτησης.......... 22.1.5        

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης.......... 13.16.9      

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης –

Εκτέλεση απόφασης ............................................................... 13.3           

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης –

Υποχρεώσεις ΔΟΥ................................................................... 13.16.8      

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων –

Παραδείγματα.......................................................................... 13.1.3        

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων

επιτηδευματιών......................................................................... 13.1           

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων

επιτηδευματιών ........................................................................ 13              

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών - Αδικήματα φοροδιαφυγής-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...................................................................... 5.2.13        

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων

υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών..................................... 5.1.17.15.α

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων με εποχική

δραστηριότητα.......................................................................... 13.14.2      

Αναστολή λειτουργίας όλων των

επαγγελματικών εγκαταστάσεων........................................... 13.1.2        

Αναφορά στοιχείων ταυτότητας αντισυμβαλλομένου

σε επίμαχη συναλλαγή............................................................ 9.57           

Αντίγραφο έκθεσης κατάσχεσης – Παράλειψη επίδοσης...... 9.60           

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας....................................... 12.7           

Αντικατάσταση οχήματος-Πρόστιμο........................................ 13.8           

Αντικειμενικό σύστημα επιβολής προστίμων.......................... 5.1.3          

Αντικειμενικό σύστημα προστίμων ΚΒΣ –

Συνταγματικότητα αυτού.......................................................... 5.1.25.9     

Αντικείμενο του φόρου σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα................................................ 17.4           

Ανύπαρκτες αγορές και έξοδα-Καταχώρηση χωρίς στοιχεία 5.2.7          

Ανώτατα όρια «ΟΡΟΦΕΣ» αυτοτελών παραβάσεων........... 5.1.23        

Ανώτατα ποσοστά  πρόσθετων φόρων.................................. 2.1.3          

Ανώτατα ποσοστά  πρόσθετων φόρων.................................. 2.1.7          

Ανώτατα ποσοστά  πρόσθετων φόρων-σκηση προσφυγής.. 2.1.8          

Ανώτατο όριο επιβολής πρόσθετου φόρου............................. 2.1.3          

Ανώτατο όριο στα πρόστιμα.................................................... 9.51           

Αξία εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων-Υπαγωγή σε

φόρο εισοδήματος.................................................................... 19.7           

Απαγορεύσεις σύλληψης......................................................... 22.1.4        

Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων............ 5.1.19.3     

Απαλλαγή επιβολής  πολλαπλού τέλους σε

βάρος κληρονόμου................................................................... 9.62           

Απαλλαγή επιβολής προστίμου............................................... 4.1.1          

Απαλλαγή επιβολής προστίμων – Διευκρινήσεις................... 9.27           

Αποδέκτης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων... 19.3           

Αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (payout)................................ 8.1.ια         

Απόδοση εισπραττόμενων ποσών, τελών

κυκλοφορίας στο Δημόσιο........................................................ 12.3           

Απόδοση φόρου χωρίς υποβολή δήλωσης............................. 1.1.2          

Αποδοχή πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων...... 19.3           

Απόκτηση γεωργικού εισοδήματος την τελευταία διετία........ 11.7           

Απόρριψη έκπτωσης ΦΠΑ πλαστού φορολογικού

στοιχείου από τον λήπτη αυτού............................................... 6.5             

Αποστολή φύλλων ελέγχου στον κατηγορούμενο –

παραβάτη – Μη προσφυγή αυτών.......................................... 21.12         

Αποσφράγιση επαγγελματικής εγκατάστασης....................... 13.16.6      

Απόφαση έκδοσης επιβολής προστίμου – Παράδειγμα 1...... 9.3.1          

Απόφαση έκδοσης επιβολής προστίμου – Παράδειγμα 2...... 9.3.2          

Απόφαση επιβολής προστίμου – Επίδοση.............................. 9Α.2           

Αποφυγή ακύρωσης διοικητικών αποφάσεων....................... 13.12         

Αποχαρακτηρισμός αυτοκινήτου οχήματος Δ.Χ...................... 12.4           

Απώλεια μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσίας –

Δυνατότητα ακύρωσης επιβολής προστίμου  ........................ 21.15         

Απώλεια μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσίας –

Μη επιβολής προστίμου  ......................................................... 21.15         

Αρμόδιες αρχές – Εφαρμογή μέτρων διασφάλισης

συμφερόντων Δημοσίου........................................................... 14.3           

Αρμόδιοι σύνταξης Απόφασης επιβολής προστίμου............... 9Α.4           

Αρμόδιοι σύνταξης έκθεσης ελέγχου....................................... 9Α.4           

Αρμόδιος επιβολής προστίμων................................................ 5.1.15.6     

Άρση δέσμευσης καταθέσεων-Διοικητική επίλυση διαφοράς 14.4           

Άσκηση προσφυγής κατά διοικητικών αποφάσεων............... 13.14         

Άσκηση προσφυγής σε απόφαση επιβολής προστίμου......... 9Α.6           

Αυθαίρετες κατασκευές – Επιβολή κυρώσεων...................... 3.2             

Αύξηση ποσοστού προβεβαίωσης από 25% σε 50% -  Περιορισμός ανωτάτων ορίων πρόσθετων φόρων.................................................................................................. 9.9             

Αύξηση ποσοστού προβεβαίωσης φόρου............................... 2.1.7          

Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός οφειλών δημοσίου με μη ληξιπρόθεσμες δόσεις ρυθμισμένων οφειλών.................................................................................................. 22.1.6        

Αυτοαποκλειόμενος παίκτης.................................................... 8.1.ιστ       

Αυτοέλεγχος ληξιπρόθεσμων χρεών και υποβολής δηλώσεων –

Πρόστιμο επί μη συμμόρφωσης............................................... 5.1.19.4.α  

Αυτοτελείς παραβάσεις............................................................ 5.1.5          

Αυτοτελείς παραβάσεις – Βάση υπολογισμού 1..................... 5.1.10        

Αυτοτελείς παραβάσεις – Βάση Υπολογισμού 1 –

Παραδείγματα.......................................................................... 5.1.23.1     

Αυτοτελείς παραβάσεις – Βάση υπολογισμού 2..................... 5.1.13        

Αυτοτελείς παραβάσεις – Βάση Υπολογισμού 2 .................... 5.1.24        

Αυτοτελείς παραβάσεις – Γενικά............................................. 5.1.18        

Αυτοτελείς παραβάσεις – Εφαρμογή Βάσης Υπολογισμού 1 5.1.18.1     

Αυτοτελείς παραβάσεις – Μετάταξη σε γενικές..................... 5.1.18.2     

Αυτοτελείς παραβάσεις – Παράδειγμα................................... 9.42           

Αυτοτελείς παραβάσεις – Παράδειγμα................................... 9.43           

Αυτοτελείς παραβάσεις (ΒΑΣ. ΥΠ-1), Διευκρινίσεις............... 5.1.11        

Αυτοτελείς παραβάσεις -μετάταξη στις γενικές...................... 5.1.15.3     

Αυτοτελείς παραβάσεις............................................................ 9.41           

Αυτοτελή πρόστιμα................................................................... 16.3           

Αυτουργοί & Συνεργοί αδικήματος φοροδιαφυγής................. 20              

Αυτουργοί αδικήματος φοροδιαφυγής..................................... 20.1           

Αυτουργοί αδικήματος φοροδιαφυγής..................................... 23.7           

Αυτόφωρο αδίκημα, διαρκές & συνεχές-Μη καταβολή χρεών      23.3    

Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου............... 13.4           

Αφαίρεση πινακίδας μεταφορικού μέσου................................ 13.4           

Αφαίρεση πινακίδων & αδειών κυκλοφορίας......................... 13.5           

Αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας

μεταφορικών μέσων................................................................ 13              

Αχρεωστήτως καταβληθέντα.................................................. 23.9           

 

B

                                                                                       

Βάσεις υπολογισμού προστίμων............................................. 5.1.3          

Βάση Υπολογισμου 1 – Όρια προστίμων ............................... 5.1             

Βασικά βιβλία-Ανακριβής καταχώρηση παραστατικών........ 5.1.20        

Βεβαίωση αποδοχών – Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 4...... 4.1.12        

Βεβαίωση διοικητικών προστίμων........................................... 9.68.2        

Βεβαίωση ειδικών φόρων -  άσκηση προσφυγής.................. 2.1.8          

Βεβαίωση και καταβολή φόρων.............................................. 4.1.14        

Βεβαίωση πρόσθετου φόρου................................................... 2.1.2          

Βεβαίωση φόρου σύμφωνα με την παρ.6 άρθρου 74 ΚΦΕ... 24.1           

Βιβλία και στοιχεία-Μη διαφύλαξη........................................... 5.1.22        

Βιβλία και στοιχεία-Μη επίδειξη............................................... 9.33           

Βιβλίο απογραφών μη καταχώρηση  ποσοτικής

καταμέτρησης αποθεμάτων – Συντελεστής βαρύτητας 3...... 5.1.17.10   

Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής – κοστολογίου και τεχνικών

προδιαγραφών-μη τήρηση...................................................... 5.1.17.7     

Βιβλίο αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων –

Μη επιβολή προστίμων............................................................ 5.1.17.6     

Βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων – Μη καταχώρηση

πέντε ( 5 ) αυτοκινήτων - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ................................ 5.2.2          

Βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων – Μη τήρηση –

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.......................................................................... 5.2.1          

Βιβλίο επίσκεψης ασθενών – Μη τήρηση – Πρόστιμο............ 9.47.1        

Βιβλίο κέντρου διασκέδασης – Καταχώριση

εκδοθέντων εισητηρίων........................................................... 5.1.19.9     

Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών - Εκπρόθεσμη ενημέρωση –

Είδος παράβασης..................................................................... 5.1.17.17   

Βιβλίο πελατών – Μη τήρηση - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ....................... 5.2.3          

Βιβλίο ποσοτικής παραλαβής – Μη τήρηση – Πρόστιμο........ 9.47.2        

Βιβλίο ποσοτικής παραλαβής – Μη τήρηση – Πρόστιμο........ 9.47.3        

Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών – Μη τήρηση – Πρόστιμο.... 9.47.4        

Βλάβη Η/Υ – Προθεσμίες εκτύπωσης ή εγγραφής

σε οπτικό δίσκο......................................................................... 5.1.22.4     

 

Γ

 

                                                                                                             

Γενικές μεταβατικές διατάξεις.................................................. 24              

Γενικές παραβάσεις................................................................. 5.1.5          

Γενικές παραβάσεις - Αντικειμενικό πρόστιμο........................ 5.1.9          

Γενικές παραβάσεις – ΚΒΣ...................................................... 5.1.17        

Γενικές παραβάσεις – Συντελεστής βαρύτητας...................... 9.47

Γενικές παραβάσεις – Υπολογισμός προστίμου..................... 5.1.17.1     

Γενικές παραβάσεις με συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο

από την μονάδα – Πίνακας...................................................... 5.1.17.3     

Γενικές παραβάσεις μετάταξης αυτοτελών - Πίνακας .......... 5.1.17.2     

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ν.Π μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα-

Εισόδημα................................................................................... 17.5           

Γεωργικό εισόδημα – Εκπρόθεσμη δήλωση........................... 11.3           

Γεωργικό εισόδημα – Μη δήλωση........................................... 11.1           

Γνωστοποίηση περιεχομένου καταγγελίας στον καταγγελόμενο –

Χορήγηση αντιγράφου καταγγελίας....................................... 21.4.2        

Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα – Απόρρητο – Υποχρέωση Εχεμύθειας ............. 8.1.4          

Γραπτές συστάσεις αποτελεσματική λειτουργία .................... 9.25           

Γραπτή πρόσκληση επίδειξης βιβλίων και στοιχείων............. 5.1.17.9     

 

Δ

                                                                                                              

 

Δελτία Αποστολής-Μη έκδοση ................................................ 9.19.1        

Δελτίο αποστολής- Μη έκδοση ............................................... 9.39           

Δελτίο Παραγγελίας- μη καταχώριση είδους ......................... 5.1.15.2     

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ-οδηγίες

σχετικά με την υπογραφή τους απο λογιστή........................... 5.1.17.18.β

Δήλωση διακοπής εργασιών σε κεντρικό & υποκατάστημα –

Ακύρωση στοιχείων ................................................................ 5.1.22.3     

Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος & ΦΠΑ-

Υποχρεώσεις λογιστή φοροτεχνικού....................................... 5.1.17.18.α

Δήλωση φορολογίας κεφαλαίου - Παράλειψη υποβολής...... 1.1.5          

Δημόσιες Υπηρεσίες-πρόστιμα και προσαυξήσεις.................. 1.1.11        

Διαδικασία για την επιβολή των κυρώσεων........................... 13.16         

Διαδικασία επιβολής προστίμου.............................................. 9.2             

Διαδικασίες ελέγχου ΔΟΥ........................................................ 5.1.19.4.γ  

Διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων –

Αρμόδιες υπηρεσίες είσπραξης διοικητικών προστίμων........ 9.68           

Διαδικτυακός λογαριασμός παίκτη.......................................... 8.1.ιε          

Διακίνηση αγαθού χωρίς έκδοση στοιχείου............................. 13.2           

Διακίνηση αγαθού χωρίς έκδοση στοιχείου............................. 13.4           

Διακίνηση αγαθού χωρίς έκδοση στοιχείου............................. 13.6.2        

Διακοπή εργασιών – Ακύρωση αχρησιμοποιήτων

θεωρημένων φορολογικών στοιχείων.................................... 5.1.25.8     

Διακοπή εργασιών – Πραγματικός χρόνος............................. 4.1.8.Β       

Διαπίστωση παράβασης – Προϋποθέσεις.............................. 9Α.3           

Διαπίστωση πράξεων ή παραλείψεων................................... 5.1.6          

Διαπίστωση σε διαφορετικό χρόνο πράξεων ή

παραλείψεων στην ίδια χρήση-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ....................... 5.2.9          

Διάρκεια τέλεσης αδικήματος πέραν των τεσσάρων μηνών. 21.10         

Διασφάλιση συμφερόντων Δημοσίου – Φοροδιαφυγή........... 14              

Διαταγή προσωποκράτησης κατόπιν αιτήσεως..................... 22.1.1        

Διαφυγή καταβολής φόρων ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας 20.4           

Διαφύλαξη δηλώσεων ΦΠΑ.................................................... 4.1.9.Β       

Διεύθυνση αντισυμβαλλόμενου και αρ. Δελτίου Αποστολής-

Μη αναγραφή- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ............................................... 5.2.4          

Διεύθυνση Συντονισμού & Σχεδιασμού Φορολογικών Ελέγχων

(ΣΣΦΕ) & Φορολογίας Κεφαλαίου.......................................... 15.1           

Δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά ΑΕΠ............................. 9Α.7           

Δικαιώματα Δημοσίου............................................................... 3                

Δίκτυο Επικοινωνιών............................................................... 8.1.ζ           

Διοικητικές αποφάσεις – Άσκηση προσφυγής........................ 13.14         

Διοικητικές αποφάσεις – Προυποθέσεις

αποφυγής ακύρωσης............................................................... 13.12         

Διοικητικές αποφάσεις – Χρόνος έκδοσης.............................. 13.13         

Διοικητικές κυρώσεις – Έκδοση απόφασης............................ 13.11         

Διοικητικές κυρώσεις – Προσωποκράτηση-

Μη καταβολή χρεών ............................................................... 22              

Διοικητικές κυρώσεις (αφαίρεση πινακίδων,

άδειας κυκλοφορίας κλπ)– Προιστάμενος ΔΟΥ..................... 13.10         

Διοικητική επίλυση διαφοράς – Αρμοδιότητα προιστάμενου ΔΟΥ 9.4      

Διοικητική επίλυση διαφοράς – Άρση δέσμευσης καταθέσεων      14.4    

Διοικητική επίλυση διαφοράς - Μείωση προστίμου ................ 9.6             

Διοικητική επίλυση διαφοράς – Πρόστιμα............................... 4.1.11        

Διοικητική επίλυση διαφοράς-Περιορισμός προστίμου

κατά το ήμισυ - Προυποθέσεις................................................. 9.6.3          

Διοικητικός συμβιβασμός.......................................................... 9.6.1          

Διοικητικός συμβιβασμός  ........................................................ 5.1.2          

Διοικητικός συμβιβασμός - Περιπτώσεις που δεν συντελείται 9.6.7          

Διοικητικός συμβιβασμός – Χρόνος έναρξης ισχύος............... 9.6.5          

Διοικητικός συμβιβασμός προστίμων λοιπών παραβάσεων. 9.6.6          

Διοικητικός συμβιβασμός-Χρόνος καταβολής προστίμου....... 9.6.4          

Δόλος – Αδίκημα φοροδιαφυγής ............................................. 23.8           

Δυσχέρειες στον έλεγχο.......................................................... 9.22           

 

Ε

                                                                                                           

Έγγραφη καταγγελία ιδιώτη.................................................... 21.5           

Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου για τον έλεγχο

εφαρμογής φορολογικών διατάξεων...................................... 5.1.17.15   

Ειδικές φορολογίες – Επιβολή πρόσθετου φόρου.................. 1.1.10        

Ειδικές φορολογίες ( Πρόστιμα ).............................................. 4.1.4          

Εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία-Επιβολή προστίμου

σε βάρος κληρονόμων............................................................. 5.1.16.4     

Εικονικά τιμολόγια υπαγωγή της αξίας τους

σε φόρο εισοδήματος............................................................... 19.7           

Εικονικά φορολογικά στοιχεία – Είσπραξη επιστρεφόμενου

φόρου από αγρότη ειδικού καθεστώτος.................................. 18.3           

Εικονικά φορολογικά στοιχεία – Παραγραφή......................... 21.1           

Εικονικά φορολογικά στοιχεία-Πίνακας

ενδείξεων εικονικότητας ......................................................... 5.1.25        

Εικονικά, πλαστά, νοθευμένα στοιχεία-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.......... 5.2.7          

Εικονική εταιρεία – Επιβολή διοικητικών κυρώσεων............. 20.5           

Εικονικό φορολογικό στοιχείο.................................................. 19.9.1        

Εικονικότητα εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων................ 5.1.25.6     

Εικονικότητα του προσώπουπου φέρεται ως φορέας της επιχείρησης-καταλογισμός φορολογικών υποχρεώσεων.......................................................................... 5.1.25.5     

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος................................... 17Α             

Εισόδημα από ακίνητα – Στέρηση δικαιωμάτων λόγω μη δήλωσης εισοδήματος 10.1    

Εισόδημα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις.............................. 17.3           

 

                                                                                                             

Εισόδημα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ν.Π.

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα................................................ 17.5           

Είσπραξη αχρεωστήτων καταβληθέντων.............................. 23.11         

Είσπραξη διοικητικών προστίμων........................................... 9.68.2        

Είσπραξη τελών κυκλοφορίας................................................ 12.1           

Εισφορά δακοκτονίας.............................................................. 1.1.10        

Εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ................................................................ 1.1.10        

Εισφορές Δημοσίου.................................................................. 3                

Εκδίκαση προσφυγών ( κατά διοικητικών αποφάσεων )...... 13.14.1      

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας................................................... 12.7           

Έκδοση αθεώρητων στοιχείων – Αυτοτελείς παραβάσεις..... 5.1.19        

Έκδοση αθεώρητων στοιχείων – Πίνακας προστίμων.......... 5.1.19.1     

Έκδοση ακυρωτικής απόφασης λόγω πλημμέλειας εφαρμογής

των μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου.................................. 14.15         

Έκδοση εικονικού φορολογικού στοιχείου.............................. 5.1.25.1     

Έκδοση εικονικών στοιχείων σε “συναλλαγές”

με το εξωτερικό ....................................................................... 19.9.8        

Έκδοση μη προσήκοντος φορολογικού στοιχείου.................. 9.19            

Έκδοση νοθευμένου φορολογικού στοιχείου.......................... 5.1.25.1     

Έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου............................... 5.1.25.1     

Έκδοση πλαστών & εικονικών φορολογικών στοιχείων –

Πρόληψη – Νομοθετικά μέτρα................................................. 19.9.5        

Εκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων........ 19.1           

Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων –

Κυρώσεις.................................................................................. 19.2           

Έκδοση στοιχείων με χρήση ΕΑΦΔΣΣ-έλεγχος φορολογικών

υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες............................................ 5.1.19.4     

Έκδοση φορολογικών στοιχείων βάσει Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1083/2003

χωρίς να συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις......................... 5.1.19.3.β  

Εκδότες πλαστών και εικονικών στοιχείων............................ 19.9.3        

Εκδότης πλαστού, εικονικού ή νοθευμένου

φορολογικού στοιχείου............................................................. 6.4             

Έκθεση ελέγχου-Μη έκδοση απόδειξης λιανικής................... 9.64           

Εκπρόθεσμη αρχική δήλωση εταιρείας –Απαλλαγή

πρόσθετου φόρου.................................................................... 4.1.15        

Εκπρόθεσμη δήλωση γεωργικού εισοδήματος....................... 11.3           

Εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος ακίνητων......................... 10.2           

Εκπρόθεσμη δήλωση μισθωτού-συνταξιούχου

(μισθωτών υπηρεσιών) -απαλλαγή προστίμου...................... 4.1.13        

Εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση................................. 1.1.4          

Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών............ 4.1.8          

                                                                                                              

Έκτακτες και απρόβλεπτες ζημιές – Αποζημίωση................. 11.5           

Εκτέλεση απόφασης προσωποκράτησης............................... 22.1.3        

Εκτέλεση διοικητικών προστίμων – Διαδικασίες..................... 9.68.1        

Εκτέλεση ελέγχου από οριζόμενους ελεγκτές........................ 9.61           

Εκτέλεση Υπουργικής απόφασης-Αναστολή λειτουργίας επαγ. Εγκαταστάσεων           13.16.2           

Εκτέλεση Υπουργικής απόφασης-Αφαίρεση πινακίδων,

άδειας κυκλοφορίας................................................................. 13.17.3      

Εκτίμηση πραγματικών περιστατικών – Πρόστιμα................. 9.17           

Ελεγκτικοί μηχανισμοί ελεγχου πλαστών

φορολογικών στοιχείων........................................................... 19.9.16      

Ελεγμένες ή περαιωμένες χρήσεις-πρόστιμα......................... 5.1.16.2     

Έλεγχος  πλαστών, εικονικών και νοθευμένων

φορολογικών στοιχείων........................................................... 19.9           

Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης

φορολογικών στοιχείων .......................................................... 19.9.17      

Ελλιπής περιγραφή ειδών στα βιβλία ή στοιχεία –

Συντελεστής Βαρύτητας 2........................................................ 5.1.17.8     

Εμπορική επικοινωνία.............................................................. 8.1.ιδ         

Έναρξη ισχύος......................................................................... 38              

Έναρξη ισχύος – Βάση υπολογισμού 1................................... 5.1.1          

Έναρξη Ποινικής ευθύνης – Μη καταβολή βεβαιωμένων

χρεών στο Δημόσιο.................................................................. 23.6           

Ενδικοφανής προσφυγή – Διαδικασίες εξέτασης

από την επιτροπή..................................................................... 24.2.2        

Ενδικοφανής προσφυγή – Λειτουργία επιτροπής

κατά την εξέταση...................................................................... 24.2.3        

Ενδικοφανής προσφυγή – Τρόπος έκδοσης της

απόφασης της επιτροπής......................................................... 24.2.4        

Ενέργειες αρμόδιων Δ.Ο.Υ. .................................................... 5.1.18.5.δ  

Ενέργειες ΔΟΥ – Μη τακτοποίηση φορολογικών

υποχρεώσεων.......................................................................... 5.1.19.4.β  

Εντοπισμός πλαστών και εικονικών στοιχείων...................... 19.9.6        

Έντυπο προγράμματος για τη διεξαγωγή παιγνίων.............. 8.1.6          

Εξαγωγικές επιχειρήσεις – Θέματα ΦΠΑ............................... 5.1.14.1     

Εξαίρεση πρόστιμου για λήψη εικονικού ή νοθευμένου

φορολογικού στοιχείου............................................................. 6.3             

Εξομοίωση καταχώρησης ανύπαρκτων αγορών και

εξόδων με τη λήψη εικονικών στοιχείων ................................ 9.52           

Επαγγελματικές εγκαταστάσεις υπόχρεων απεικόνισης

συναλλαγών -Αναστολή λειτουργίας...................................... 5.1.17.15.α

Επανακυκλοφορία αυτοκινήτου οχήματος Δ.Χ....................... 12.5            

Επανακυκλοφορία αυτοκινήτου οχήματος Δ.Χ λόγω διάσπασης – αποχαρακτηρισμού  12.6    

Επιβολή διοικητικών προστίμων – Διαδικασίες...................... 9.68.1        

Επιβολή ή μη προστίμου σε  περίπτωση νόθευσης στοιχείου.       5.1.25.4          

Επιβολή κυρώσεων – Ακολουθούμενη διαδικασία –

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων  .................................. 13.16         

Επιβολή κυρώσεων – Ακολουθούμενη διαδικασία –

Αφαίρεση πινακίδων & άδεια κυκλοφορίας  .......................... 13.17         

Επιβολή κυρώσεων - Εκδίκαση διαφορών ( Φοροδιαφυγή ) 13.18         

Επιβολή πρόσθετου φόρου..................................................... 1.1.7          

Επιβολή πρόσθετου φόρου – Παράδειγμα............................. 1.2             

Επιβολή πρόσθετου φόρου – Παράδειγμα............................. 2.2             

Επιβολή πρόσθετου φόρου, δικαστικός συμβιβασμός –

Παράδειγμα.............................................................................. 2.2.4          

Επιβολή προστίμου  ................................................................ 9.1             

Επιβολή προστίμου – Αρμόδιος............................................... 9.3             

Επιβολή προστίμου - Κατηγορία παραβάσεων...................... 9.6.2          

Επιβολή προστίμου για πλαστά στοιχεία................................ 5.1.25.3     

Επιβολή προστίμου κατά την διάρκεια ελέγχου..................... 9Α               

Επιβολή προστίμου σε βάρος του παραβάτη......................... 9.8             

Επιβολή προστίμων – Διοικητική επίλυση της διαφορας........ 9                

Επιβολή τέλους χαρτοσήμου – Ενδεικτικά, Περιπτώσεις....... 16.5.4        

Επίδειξη δηλώσεων Φ.Π.Α-διενέργεια ελέγχου..................... 4.1.9          

Επίδειξη δηλώσεων ΦΠΑ ....................................................... 4.1.9.Α       

Επίδοση απόφασης επιβολής προστίμου................................ 9Α.2.1        

Επίδοση απόφασης επιβολής προστίμου – Μέρα αργίας...... 9Α.2.2        

Επιτόπια έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου.................. 9Α.2.3        

Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

(Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) - Τρόπος έκδοσης των αποφάσεων.................. 24.2           

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ......................... 8.1.3          

Επιχείρηση που τίθεται σε εκκαθάριση – Χρόνος αναγωγής

παράβασης μη επίδειξης βιβλίων και στοιχείων..................... 9.14           

Ευθύνη λήπτη πλαστού φορολογικού στοιχείου..................... 6.3.1          

Ευχέρεια κρίσης δικαστηρίου-έκθεση ελέγχου....................... 9.66           

Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 13............................................ 13.15         

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 6

(Ν.2690/1999)........................................................................... 14.11         

Εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του

Δημοσίου – Μη τήρηση διαδικασίας......................................... 14.13         

 

Ζ

                                                                                                              

Ζημιές έκτακτες και απρόβλεπτες – Αποζημίωση.................. 11.5           

 

Η

 

Ημεδαπές Α.Ε – Φοροδιαφυγή – Εφαρμογή μέτρων

διασφάλισης συμφερόντων Δημοσίου..................................... 14.8           

 

Θ

 

Θεώρηση φορολογικών στοιχείων-Απαλλαγή....................... 5.1.19.3     

Θυροκόλληση Απόφασης επιβολής προστίμου...................... 9Α.5           

Ι

 

Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια – Υποχρέωση υποβολής

στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ............................................................... 4.1.16        

Ισοζύγια-μη υποβολή-εκπρόθεσμη ή ανακριβής υποβολή.... 5.1.17.12   

 

Κ

 

Κ.Τ.Ε.Λ.-μη έκδοση εισιτηρίων  λόγω χρήσης κερματοδεκτών –

Διαγραφή προστίμων............................................................... 5.1.18.4     

Καθυστέρηση απόδοσης οφειλόμενου φόρου-

χρόνος υπολογισμού ............................................................... 2.1.6          

Καταβολή μέρους του οφειλόμενου φόρου – Άρση μέτρων.. 14.6           

Καταλογισμός παραβάσεων - τελικές επισημάνσεις.............. 5.1.19.4.ε   

Καταργηση τελών χαρτοσήμου............................................... 16.7           

Κατάργηση τελών χαρτοσήμου............................................... 16.5           

Κατάργηση τελών χαρτοσήμου – Γενικά................................ 16.5.1        

Κατάργηση τελών χαρτοσήμου – Διευκρινήσεις.................... 16.6           

Κατάργηση τελών χαρτοσήμου – Ειδικά................................. 16.5.2        

Κατάργηση τελών χαρτοσήμου – Ενδεικτικά, Περιπτώσεις.. 16.5.3        

Κατάργηση τελών χαρτοσήμου για καθαρά κέρδη εταιριών 16.9           

Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις.......................... 25              

Καταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης-μη υποβολή-εκπρόθεσμη

ή ανακριβής υποβολή.............................................................. 5.1.17.12   

Καταστάσεις πώλησης πετρελαίου θέρμανσης – Παραβάσεις      9.35    

Κατάσταση αθεώρητων στοιχείων -εκπρόθεσμη υποβολή... 5.1.19.2     

Κατασταση αθεώρητων στοιχείων -μη υποβολή.................... 5.1.19.2     

Κατάσταση αθεώρητων στοιχείων-Εκπρόθεσμη υποβολή.... 5.1.19.3.α  

Κατάσταση αθεώρητων στοιχείων-Μη υποβολή ................... 5.1.19.3.α  

Κατάσταση σημαινόμενων στοιχείων με φορολογικό μηχανισμό-

Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή..................................... 5.1.19.4     

Καταστροφή οχήματος – Επιβολή προστίμου......................... 13.9           

Καταχώρηση ανύπαρκτης αγοράς......................................... 9.49           

Καταχώρηση παραστατικών στα βασικά βιβλία –

Αυτοτελείς παραβάσεις............................................................ 5.1.19.7     

Καταχώριση σε απλογραφικά βιβλία τιμολογίου

αγοράς με διπλάσια αξία......................................................... 5.1.18.6     

Κατηγορίες αυτοτελών παραβάσεων – Πίνακας - 

Βάση Υπολογισμού 1............................................................... 5.1.18.1.α  

Κατηγορίες πιστοποίησης καταστημάτων .............................. 8.1.12        

Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα............................................. 8.1.στ        

Κλειστή αποθήκη – Έλλειμμα αγαθών-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.......... 5.2.8          

Κλοπή ταμειακής μηχανής....................................................... 5.1.22.1     

Κοινοποίηση Υπουργικής απόφασης-Αναστολή

λειτουργίας επαγ. Εγκαταστάσεων........................................ 13.16.1      

Κοινοποίηση Υπουργικής απόφασης-Αστυνομική Αρχή........ 13.17.2      

Κοινοποίηση Υπουργικής απόφασης-για επιβολή

κυρώσεων αφαίρεσης πινακίδων & αδειών κυκλοφορίας.... 13.17.1      

Κοινοποίηση Υπουργικής απόφασης-Διεύθυνση

Μεταφορών και Επικοινωνιών................................................ 13.17.2      

Κοινοποίηση φύλλου ελέγχου στο λήπτη

πλαστού ή εικονικού στοιχείου................................................. 5.1.25.2     

Κοστολόγιο οικοδομών – Μη τήρηση βιβλίου......................... 9.36           

Κυρώσεις – Ποινές για παραβάσεις ΚΒΣ................................ 5.1             

Κυρώσεις για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.......... 11.2           

Κυρώσεις διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου...... 19.9.10      

Κυρώσεις λόγω μη δήλωσης εισοδήματος από

γεωργικές επιχειρήσεις............................................................ 11              

Κυρώσεις λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων από ακίνητα....... 10              

Κυρώσεις μη διαβίβασης & διατήρησης

στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ .............................................................. 4.1.16.Γ     

Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,

Προικών και Κερδών από Λαχεία – Ποσοστό βεβαίωσης επί αμφισβητούμενου φόρου 9.9.1   

 

 

 

Λ

                                                                                                              

Ληξιπρόθεσμη οφειλή – Κατώτατο όριο.................................. 23.2           

Λήπτης εικονικού ή νοθευμένου φορολογικού στοιχείου........ 6.1             

Λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου, με μερικώς

εικονική αξία – Επιβολή προστίμου......................................... 6.1.1          

Ληψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων – Συνέπειες....... 5.1.17.5     

Λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων – Συνέπειες....... 5.1.18.7     

Λήψη εικονικού ή νοθευμένου φορολογικού στοιχείου-

Πρόστιμο................................................................................... 6.2             

Λήψη εικονικών στοιχείων σε “συναλλαγές” με το εξωτερικό       19.9.8 

Λήψη μέτρων σε βάρος και των εκπροσώπων των νομικών

προσώπων – Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου         14.5    

Λήψη στεγαστικού δανείου...................................................... 10.1           

Λοιπές διοικητικές κυρώσεις.................................................... 15              

Λοιπές Οικονομικές κυρώσεις................................................. 4.1             

 

Μ

                                                                                                              

Μέθοδοι εντοπισμού πλαστών και εικονικών στοιχείων........ 19.9.6        

Μέθοδοι φοροδιαφυγής – Σκοπιμότητα χρήσης πλαστών,

εικονικών φορολογικών στοιχείων.......................................... 19.9.2        

Μείωση προστίμου ισόποσου της συναλλαγής ...................... 5.1.15.4     

Μείωση προστίμου λήπτη εικονικού στοιχείου-

πραγματική συναλλαγή........................................................... 5.1.15.5     

Μείωση προστίμου στην εικονική αξία στα

πρόστιμα του Φ.Π.Α................................................................. 6.1.2          

Μέρα αργίας-Επίδοση απόφασης επιβολής προστίμου......... 9Α.2.2        

Μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιγνίου ή παιγνιομηχάνημα........ 8.1.δ          

Μεταβίβαση ακινήτου λόγω θανάτου – Εφαρμογή

διατάξεων άρθρου 81 Ν.2238/94............................................. 10.4           

Μεταβίβαση ακινήτου λόγω θανάτου – Εφαρμογή διατάξεων

άρθρου 81 Ν.2238/94 – Διευκρινήσεις.................................... 10.4.1        

Μεταβίβαση κυριότητας .......................................................... 10.1           

Μεταβίβαση κυριότητας αυτοκινήτου...................................... 12.1.1        

Μεταβίβαση ΤΑΞΙ  –  Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία........ 5.1.24.2     

Μετάταξη παραβάσεων από τις αυτοτελείς στις γενικές....... 9.38           

Μετάταξη των παραβάσεων για εικονικά, πλαστά,

νοθευμένα στοιχεία ................................................................. 9.52           

Μέτρα διασφάλισης  συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα

με τις διατάξεις άρθρου 14....................................................... 14.12         

Μέτρα διασφάλισης εφαρμογής συμφερόντων Δημοσίου –

Παράβαση εφαρμογής............................................................. 14.1           

Μέτρο επιβολής προστίμου – Παραβάσεις............................. 9Α.1           

                                                                                                             

Μη απόδοση  Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων, τελών

ή εισφορών............................................................................... 18              

Μη απόκτηση γεωργικού εισοδήματος την

τελευταία πενταετία................................................................. 11.8           

Μη δήλωση γεωργικού εισοδήματος....................................... 11.1           

Μη διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.......... 5.2.12        

Μη διαφύλαξη στοιχείων για λόγους ανωτέρας βίας............. 9.13           

Μη επίδειξη βιβλίων, στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών 9.12           

Μη καταβολή βεβαιωμένων χρεών στα Τελωνεία –

Ποινικό αδίκημα........................................................................ 23.1           

Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο........................................... 23.12         

Μη τήρηση λογιστικών βιβλίων............................................... 9.32           

Μηνυτήρια αναφορά................................................................ 21.4.1        

Μηνυτήριες αναφορές επί αδικημάτων φοροδιαφυγης.......... 19.9.12      

Μικτό Κέρδος  (gross gaming revenue)................................... 8.1.ιβ         

Μονάδα Πίστωσης................................................................... 8.1.η          

Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους........................... 19.8           

 

Ν

 

Νόθευση στοιχείου-Επιβολή προστίμου.................................. 5.1.25.4     

Νόθευση φορολογικού στοιχείου............................................. 19.9.1        

Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα-

Αντικείμενο φόρου.................................................................... 17.4           

 

Ο

 

Οδηγίες υπογραφής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

και ΦΠΑ απο λογιστή............................................................... 5.1.17.18.β

Οικονομικός έφορος – Αρμόδιος έκδοσης πράξης προστίμου...... 9.65    

Όλική ή μερική διαγραφή προστίμου....................................... 9.6             

ΟΠΑΠ Α.Ε & αδειούχοι εκμ/σης παιγνιομηχανημάτων-

Υποχρεώσεις............................................................................ 8.1.9          

Ορισμοί ( Ν. 4002/2011 )-Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια......... 8.1             

Οριστικοποίηση φύλλου ελέγχου............................................ 9.28           

Οροφές  αυτοτελών παραβάσεων ........................................ 5.1.4          

Οροφές αυτοτελών παραβάσεων ......................................... 5.1.12        

Οροφές αυτοτελών παραβάσεων ......................................... 5.1.23        

 

Π

                                                                                                              

Παραβάσεις για τις οποίες δεν επιβάλλεται πρόστιμο........... 9.15            

Παραβάσεις για τις οποίες δεν επιβάλλεται πρόστιμο........... 9.18           

Παραβάσεις εικονικών φορολογικών στοιχείων.................... 14.9           

Παραβάσεις έκδοσης αθεωρήτων στοιχείων......................... 5.1.17.11   

Παραβάσεις Κ.Β.Σ- πρόστιμο σε βάρος τρίτων...................... 5.1.17.18   

Παραβάσεις μη επιβολής πρόστιμου....................................... 5.1.14.2     

Παραβάσεις του Κ.Β.Σ - Πρόστιμα ......................................... 5                

Παραβάσεις χρήσεων αυτοπεραίωσης-

μη επιβολή προστίμων ............................................................ 5.1.16.1     

Παράβαση εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης Δημοσίου. 14.1           

Παράβαση μη τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας ή κατώτερης αυτής – Συντελεστής βαρύτητας 2.................................................................................................. 5.1.17.4     

Παράβαση μη τιμολόγησης εκδοθέντος δελτίου αποστολής.. 5.1.24.1     

Παράβαση της μη επίδειξης βιβλίων, στοιχείων και

λοιπών δικαιολογητικών.......................................................... 9.11           

Παραβίαση κανονιστικών αποφάσεων των όρων των αδειών –

Διοικητικές κυρώσεις................................................................ 8.1.19        

Παραβίαση της προθεσμίας καταβολής των χρεών

προς το Δημόσιο....................................................................... 23.5           

Παράβολα – Τέλη – Συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα –

Φόροι ....................................................................................... 8.1.18        

Παραγραφή  δικαιώματος του Δημοσίου................................. 9.5             

Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου.................................. 23.10         

Παραγραφή δικαιώματος δημοσίου......................................... 9.7             

Παραγραφή εγκλημάτων φοροδιαφυγής (πλημμελήματος και κακουργήματος) και χρόνος έναρξης παραγραφής............................................................................ 21.12         

Παραγραφόμενες απαιτήσεις.................................................. 1.1.12        

Παράλειψη έκδοσης του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων.... 5.1.18.3     

Παράλειψη υποβολής δήλωσης στη φορολογία κεφαλαίου.. 1.1.5          

Παράλειψη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος –

Αδίκημα φοροδιαφυγής............................................................ 17              

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 14:ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 5: ΠΟΛ 1004/4-1-2013.................... ......

Παράσταση μάρτυρα στο δικαστήριο...................................... 21.9           

Παραχώρηση υποθήκης.......................................................... 10.1           

Παροχή εξηγήσεων παραβάτη............................................... 9.58           

Παροχή εξηγήσεων παραβάτη............................................... 9.59           

Πεδίο εφαρμογής άρθρου 8..................................................... 8.1.1          

Περαιωμένες υποθέσεις – Μη επιβολή προστίμων................ 9.26           

                                                                                                              

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ -Επιβολή προστίμου ....................... 2.1.9          

Περιπτώσεις έκδοσης ακυρωτικής απόφασης........................ 14.15         

Περιπτώσεις μη επιβολής πρόσθετου φόρου......................... 1.1.6          

Περιπτώσεις μη επιβολής προστίμου &

προυποθέσεις. Πίνακας........................................................... 5.1.8          

Περιπτώσεις περαιωμένων υποθέσεων-

μη επιβολή προστίμων............................................................. 5.1.16        

Πίνακας ενδείξεων εικονικότητας ή πλαστότητας –

Προτεινόμενες ελεγκτικές ενέργειες ...................................... 19.9.7        

Πίνακας περιπτώσεων-Μη επιβολής προστίμων ΚΒΣ.......... 9.16           

Πίνακας ποινικών και άλλων κυρώσεων............................... 9.44           

Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας

και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π)............................................. 8.1.25        

Πιστοποίηση καταστημάτων εκμ/σης παιγνιομηχανημάτων . 8.1.11        

Πιστοποίηση παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων .................. 8.1.13        

Πιστοποιητικό άρθρου 81 Ν.2238/94 – Ανάκληση αίτησης..... 10.3           

Πιστοποιητικό άρθρου 81 Ν.2238/94 – Κατάργηση................ 11.4           

Πλαστά – Νοθευμένα φορολογικά στοιχεία-

Πίνακας ενδείξεων πλαστότητας ........................................... 5.1.25        

Πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία................................. 19.1           

Πλαστά και εικονικά στοιχεία. Προϋποθέσεις επιβολής

μέτρων άρθρου 14................................................................... 14.10         

Πλαστά και εικονικά τιμολόγια – Αποφάσεις του ΣτΕ............. 19.9.15      

Πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία.............................. 19.5           

Πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία –

Παραγραφή αδικήματος.......................................................... 19.6           

Πλαστά στοιχεία-επιβολή προστίμου...................................... 5.1.25.3     

Πλαστά τιμολόγια – Μη νόμιμα................................................ 6.7             

Πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία –

Πρόσθετοι φόροι....................................................................... 19.9.9        

Πλαστά, εικονικά,νοθευμένα στοιχεία-Βάση Υπολογισμού 2. 5.1.24        

Πλαστό - εικονικό στοιχείο – Έννοιες - Παράδειγμα.............. 5.1.13.6     

Πλαστό φορολογικό στοιχείο................................................... 19.9.1        

Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου..................... 8.1.ε           

Πληρωμές ποσών συμμετοχής τυχερών παιγνίων

μέσω διαδικτύου....................................................................... 8.1.17        

Πληρωμή ληξιπροθέσμων χρεών-Χρόνος καθυστέρησης.... 23.15         

Ποινικές κυρώσεις για μη καταβολή χρεών............................ 23              

Ποινικές Κυρώσεις-τυχερά,ψυχαγωγικά παίγνια................... 8.1.20        

Ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα –

Φοροδιαφυγή............................................................................ 21.12         

Ποινική ευθύνη Νόμιμου εκπροσώπου Α.Ε. - Μη καταβολή

χρεών προς το δημόσιο........................................................... 23.16         

Ποινικό αδίκημα-Μη καταβολή βεβαιωμένων

χρεών στην ΔΟΥ ..................................................................... 23.1           

Ποσοτική καταμέτριση αποθεμάτων – Μη καταχώριση......... 9.34           

Πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών.............................. 4.1.8.Β       

Πρακτικά διαδικασίας σφράγισης καταστήματος................... 13.16.5      

Πράξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς –

Έκδοση φύλλου ελέγχου......................................................... 21.13         

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

(ΦΕΚ Α' αρ. φύλλου 288/21-12-2001)..................................... 16.8           

Πρατήριο υγρών καυσίμων-μη επιβολή προστίμου

για μη εκδοση ΑΠΛ................................................................... 5.1.18.8     

Προδιαγραφές παιγνιομηχανημάτων ..................................... 8.1.10        

Προθεσμία προσφυγής κατά ΑΕΠ.......................................... 9Α.8           

Προληπτικός ελέγχος με θετικές ενέργειες –

Συντελεστής Βαρύτητας 5........................................................ 5.1.17.16   

Προσδιορισμός εισοδήματος.................................................... 17.1           

Πρόσθετα βιβλία ανακριβείς καταχωρήσεις........................... 9.50           

Πρόσθετα βιβλία- Μη επίδειξη– Πρόστιμο.............................. 9.47.6        

Πρόσθετα βιβλία-παράβαση μη επίδειξης σε

προληπτικό έλεγχο ................................................................. 5.1.17.14   

Πρόσθετα Τέλη......................................................................... 3                

Πρόσθετοι φόροι....................................................................... 1                

Πρόσθετοι φόροι....................................................................... 1.1             

Πρόσθετοι φόροι – Χρονική ισχύς........................................... 1.1.1          

Πρόσθετοι φόροι (Ποσοστά) επί εκπρόθεσμων δηλώσεων... 17.6           

Πρόσθετος φόρος - Περιοδική δήλωση ΦΠΑ.......................... 2.1.9          

Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας............................................... 1.1.8          

Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας............................................... 1.1.9          

Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας – Παράδειγμα....................... 2.2.1          

Πρόσθετος φόρος -οριστικοποίηση καταλογιστικής πράξης  2.1.10        

Πρόσθετος φόρος παράλειψης – Παράδειγμα....................... 2.2.2          

Πρόσθετος φόρος παράλειψης – Παράδειγμα....................... 2.2.3          

Πρόστιμα................................................................................... 4                

Πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν το τέλος

διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων...................... 8                

Πρόστιμα- δήλωση έναρξης εργασιών εκπρόθεσμα-

Παράδειγμα Β'  ........................................................................ 4.2.2          

Πρόστιμα ισόποσα-Βάση Υπολογισμού 2............................... 5.1.24        

 

                                                                                                              

Πρόστιμα λήψης πλαστών,εικονικών ή νοθευμένων

φορολογικών στοιχείων........................................................... 19.9.11      

Πρόστιμα Φ.Π.Α. για πλαστά, νοθευμένα ή εικονικά

φορολογικά στοιχεία ............................................................... 6                

Πρόστιμα ΦΠΑ......................................................................... 4.1.3          

Πρόστιμα-Βεβαίωση πολεοδομικής υπηρεσίας-

Παράδειγμα Α'.......................................................................... 4.2.1          

Πρόστιμα-έκδοσης πλαστών,εικονικών ή

νοθευμένων φορολογικών στοιχείων..................................... 19.9.11      

Πρόστιμο για λήψη εικονικού ή νοθευμένου

φορολογικού στοιχείου............................................................. 6.2             

Πρόστιμο για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία............ 5.1.13.5     

Πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής........................................ 5.1.13.1     

Πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής και πολλαπλάσιο αξίας 5.1.13.2     

Πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής- ΦΠΑ ............................. 5.1.13.3     

Πρόστιμο παραβάσεων υποβολής

συγκεντρωτικών καταστάσεων.............................................. 5.1.13.4     

Πρόστιμο πολλαπλών ΑΦΜ.................................................... 4.1.5          

Πρόστιμο σε βάρος του λογιστή-Οικονομικές καταστάσεις.... 9.48           

Πρόστιμο σε βάρος του παραβάτη.......................................... 9.8             

Πρόστιμο σε περίπτωση αντικατάστασης του οχήματος........ 13.8           

Πρόστιμο χρησιμοποίησης αλλότριου ΑΦΜ............................ 4.1.6          

Προσφυγή – Ποινική Δίωξη – Παραγραφή............................. 21              

Προσφυγή κατά φύλλων ελέγχου – Άσκηση ποινικής δίωξης –

Παραγραφή.............................................................................. 21.3           

Πρόσωπα εξ' ολοκλήρου συνευθύνης ................................... 2.1.4          

Πρόσωπα που ευθύνονται σε ολόκληρο

με τους φορολογούμενους....................................................... 2.1.4          

Προσωποκράτηση................................................................... 22.1           

Προσωποκράτηση – Περιπτώσεις όπου δεν διατάσσεται...... 22.1.2        

Προϋποθέσεις μη επιβολής προστίμου παραβάσεων............ 5.1.7          

 

Σ

                                                                                                              

Σαφήνεια έκθεσης ελέγχου...................................................... 9.63           

Σκάφη αναψυχής-στοιχεία για έλεγχο.................................... 5.1.22.2     

Στοιχεία αντισυμβαλλόμενων ή συναλλαγής επί φορολογικών

στοιχείων-Μη αναγραφή......................................................... 5.1.19.5     

Στοιχεία συναλλαγής σε Δελτίο Αποστολής-Μη αναγραφή –

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.......................................................................... 5.2.5          

Στοιχεία συναλλαγης σε πολλαπλά Δελτία Αποστολής-

                                                                                                              

Μη αναγραφή - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ .............................................. 5.2.6          

Στοιχείο αξίας-Μη έκδοση ....................................................... 9.40           

Στοιχείο απογραφής-Ανακριβής καταχώρηση....................... 5.1.21        

Στοιχείο απογραφής-Μη καταχώρηση.................................... 5.1.21        

Στοιχείο παράδοσης κτισμάτων – Παράλειψη έκδοσης......... 9.37           

Στοιχειοθέτηση εγκλήματος φοροδιαφυγής............................. 21.11         

Στοίχημα.................................................................................... 8.1.γ          

Συγκεντρωτικές καταστάσεις.................................................. 9.29           

Συγκεντρωτικές καταστάσεις -μη υποβολή-εκπρόθεσμη ή

ανακριβής υποβολή................................................................. 5.1.17.12   

Συγκεντρωτικές καταστάσεις -παράλειψη καταχώρησης

αντισυμβαλλόμενων - Είδος παράβασης............................... 5.1.17.13   

Συγχώνευση (απορρόφηση) παραβάσεων............................ 5.1.15.1     

Συγχώνευση κυρώσεων για παραβάσεις –

Αυτοτελή πρόστιμα................................................................... 9.54           

Συγχώνευση κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν

Βιβλία και Στοιχεία.................................................................... 5.2.            

Συγχώνευση κυρώσεων για παραβάσεις που

αφορούν στοιχεία..................................................................... 9.46           

Συγχώνευση παραβάσεων που αφορούν βιβλία................... 9.45           

Σύμβαση προσχώρησης στο παίγνιο ..................................... 8.1.16        

Συμπέρασμα αυτοελέγχου – Σύνοψη...................................... 5.1.19.4.δ  

Συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις.......................... 5.1.16.3     

Συμπληρωματική δήλωση – Εκπρόθεσμη.............................. 1.1.4          

Συμπληρωματική δήλωση – Μη επιβολή προστίμου.............. 4.1.7          

Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων..................................... 14.7           

Συναλλαγές με το εξωτερικό-έκδοση εικονικών στοιχείων.... 19.9.8        

Συνδεδεμένες εταιρείες............................................................ 8.1.ιγ         

Συνεργεία αυτοκινήτων έκδοση ΑΠΥ με Φ.Τ.Μ-

Είδος παράβασης..................................................................... 5.1.19.6     

Συνολικές μονάδες κέρδους (credits won).............................. 8.1.ι           

Συνολικές μονάδες πίστωσης  (credits played)....................... 8.1.θ          

Σύνοψη παραβάσεων στις εκθέσεις ελέγχου και στις ΑΕΠ... 5.1.23.2     

Συντελεστές βαρύτητας........................................................... 5.1.4          

Συντελεστές βαρύτητας γενικών παραβάσεων-

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...................................................................... 5.2.11        

Συντελεστής Βαρύτητας = 1-Περιπτώσεις.............................. 9.31.2        

Συντελεστής Βαρύτητας = 3.................................................... 9.30           

Συντελεστής Βαρύτητας = 3-Περιπτώσεις.............................. 9.31.1        

Σφράγισμα – Κλείσιμο επαγγελματικής εγκατάστασης.......... 13.16.3      

Σφράγισμα – Κλείσιμο επαγγελματικής εγκατάστασης.......... 13.16.4      

Τ

                                                                                                              

Τέλη και παράβολα για τη διεξαγωγή τεχνικών –

ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα.................... 8.1.23        

Τέλη κυκλοφορίας – Μη καταβολή , Επιβολή κυρώσεων..... 12              

Τέλη κυκλοφορίας 2013 και επόμενων ετών –

Διαδικασία είσπραξης.............................................................. 12.2           

Τέλη κυκλοφορίας-Είσπραξη.................................................. 12.1           

Τέλη χαρτοσήμου..................................................................... 1.1.10        

Τέλη χαρτοσήμου -εξόφληση πρόσθετων

φόρων και προστίμων............................................................. 3.1             

Τέλη χαρτοσήμου-Μη υποκείμενα .......................................... 16.2           

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις-Τυχερά,

ψυχαγωγικά παίγνια................................................................ 8.1.22        

Τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

με παιγνιόχαρτα....................................................................... 8.1.24        

Τέλος χαρτοσήμου................................................................... 16.1           

Τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια .............................................. 8.1.7          

Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια.................................................. 8.1.α          

Τήρηση βιβλίου κίνησης πελατών – Αντιμετώπιση θεμάτων. 5.1.19.8     

Τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας................................. 9.32           

Τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων-

αναγραφή ενδείξεων............................................................... 5.1.18.5.γ  

Τιμολόγια με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ................................... 6.6             

Τμηματική καταβολή υπόλοιπου οφειλόμενου προστίμου...... 9.6.8          

Τρόποι έκδοσης πλαστών και εικονικών

φορολογικών στοιχείων........................................................... 19.9.3        

Τρόποι έκδοσης πλαστών και εικονικών

φορολογικών στοιχείων........................................................... 19.9.4        

Τρόποι κατασκευής πλαστών & εικονικών στοιχείων............ 19.9.3        

Τροποποίηση φύλλου ελέγχου που οριστικοποιήθηκε

με διοικητική επίλυση της διαφοράς......................................... 21.14         

Τροποποιητική ενέργεια-Απαλλαγή υπόχρεου...................... 14.14         

Τρόπος διαβίβασης στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ............................. 4.1.16.Β     

Τρόπος επιβολής πρόσθετου φόρου....................................... 2.1.2          

Τυπικές παραβάσεις................................................................ 9.20           

Τυπικές παραβάσεις – Γραπτές συστάσεις............................ 9.24           

Τυπικές παραβάσεις που δεν επισύρουν πρόστιμο............... 9.23           

Τυπικές παραβάσεις που οφείλονται σε παραδρομή............. 9.21           

Τυχερά ,ψυχαγωγικά παίγνια-Τελικές και

μεταβατικές διατάξεις............................................................... 8.1.22        

Τυχερά παίγνια........................................................................ 8.1.β          

 

                                                                                                               

Τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου – Διαδικασία αδειοδότησης       8.1.14 

Τυχερά παιγνία μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων .................. 8.1.21        

Τυχερα,ψυχαγωγικά παίγνια-Ποινικές κυρώσεις................... 8.1.20        

 

Υ

 

Υλικά σφραγίσεως επαγγελματικής εγκατάστασης............... 13.16.7      

Υπεκμίσθωση ακινήτου – Πιστοποιητικό

παρ.3 άρθρο 81 Ν. 2238/94..................................................... 10.5           

Υποβολή  Ισοζυγίου λογ/σμών άρθρου 20 παρ. 6 του

Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. ............................................................... 5.1.25.7     

Υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος –

Αδίκημα φοροδιαφυγής............................................................ 17              

Υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών.................................. 4.1.8.Α       

Υποβολή μηνυτήριων αναφορών........................................... 17Α.1         

Υποβολή μηνυτήριων αναφορών........................................... 21.2           

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων-Πρόστιμο............. 5.1.13.4     

Υπογραφή της Α.Ε.Π............................................................... 9Α.4           

Υποκείμενα πρόστιμα σε τέλη χαρτοσήμου............................ 16.4           

Υπολογισμός πρόσθετου φόρου  ............................................ 1.1.7          

Υπολογισμός πρόσθετου φόρου ανακρίβειας........................ 1.1.8          

Υπολογισμός πρόσθετου φόρου-αφετηρία  ........................... 2.1             

Υποχρεώσεις – Απαγορεύσεις-Στοιχεία παικτων –

τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου............................................. 8.1.16        

Υποχρεώσεις λογιστή φοροτεχνικού – Υπογραφή δήλωσης

Φορολογίας εισοδήματος & ΦΠΑ............................................ 5.1.17.18.α

Υποχρεώσεις ΟΠΑΠ Α.Ε & αδειούχων εκμ/σης

παιγνιομηχανημάτων .............................................................. 8.1.9          

Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας τυχερών παιγνίων... 8.1.15        

Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων-

Υποβολή στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.............................................. 4.1.17        

Υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ από το λήπτη πλαστού,

εικονικού ή νοθευμένου στοιχείου............................................ 6.9             

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ............................................ 17.2           

Υποχρεωτική σήμανση παιγνιομηχανημάτων........................ 8.1.5          

 

Φ

 

Φοροδιαφυγή – Μη εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ........ 19              

 

                                                                                                             

Φοροδιαφυγή – Πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα

φορολογικά στοιχεία................................................................ 19              

Φοροδιαφυγή – Ποινικές κυρώσεις επί

φορολογικών αδικημάτων....................................................... 18.1           

Φοροδιαφυγή – Πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις      14.2    

Φοροδιαφυγή - Στοιχεία αδικήματος........................................ 19.4           

Φορολογία ακίνητης περιουσίας.............................................. 9.9.2          

Φορολογία γονικών παροχών – Προικών-λοιπές

κυρώσεις οικονομικού περιεχομένου...................................... 4.1.2          

Φορολογία δωρεών-λοιπές κυρώσεις οικονομικού

περιεχομένου............................................................................ 4.1.2          

Φορολογία κερδών από λαχεία-λοιπές κυρώσεις

οικονομικού περιεχομένου....................................................... 4.1.2          

Φορολογία κληρονομιών-λοιπές κυρώσεις

οικονομικού περιεχομένου....................................................... 4.1.2          

Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας-πρόσθετος φόρος       2.1.5   

Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων-πρόσθετος φόρος......... 2.1.5          

Φορολογία χαρτοσήμου – Ειδικές κυρώσεις........................... 16              

Φορολογικά αδικήματα – Ποινές κάθειρξης............................ 18.2           

Φορολογικά στοιχεία  μηχανογραφικά χωρίς σήμανση. ....... 5.1.18.5.β  

Φορολογική δήλωση περίπτωση μη υποβολής...................... 2.1.1          

Φόρος διαφημίσεων ................................................................ 1.1.10        

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων.......................................... 1.1.10        

Φόρος τραπεζικών εργασιών................................................. 1.1.10        

ΦΠΑ-Διοκητική επίλυση διαφοράς.......................................... 9.55           

 

Χ

 

Χρέη προς το Δημόσιο – Ευθύνη προσώπων –

Μετατροπή Αθλητικού Σωματείου ΤΑΚ σε ΚΑΕ .................... 23.13         

Χρέη στο Δημόσιο- Μη καταβολή βεβαιωμένων ................... 21.6           

Χρήση πλαστών και εικονικών στοιχείων............................... 19.9.3        

Χρόνος αναγωγής παραβάσεων μη διαφύλαξης

βιβλίων και στοιχείων ............................................................. 9.10           

Χρόνος αναγωγής παράβασης μη διαφύλαξης

βιβλίων & στοιχείων ................................................................ 5.1.8          

Χρόνος αναγωγής παράβασης μη επίδειξης βιβλίων & στοιχείων            5.1.8   

Χρόνος διαβίβασης & διατήρησης στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ...... 4.1.16.Α     

Χρόνος διάπραξης παράβασης-κοινοποίηση

πράξεως προστίμου................................................................. 9.67           

Χρόνος έκδοσης διοικητικών αποφάσεων.............................. 13.13         

Χρόνος καταβολής προστίμου-Διοικητικός συμβιβασμός....... 9.6.4          

Χρόνος παραγραφής αδικήματος........................................... 21.8           

Χρόνος παραγραφής δικαιώματος Δημοσίου......................... 9.7             

Χρόνος τέλεσης αδικήματος.................................................... 21.7           

Χρόνος υπολογισμού των πρόσθετων φόρων –

Διοικητική επίλυση της διαφοράς............................................. 2                

 

Ψ

 

Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνιαμε παιγνιόχαρτα-

τέλος διενέργειας       8.1.24

List price: €0,00
Price: €50,00
CAPTCHA
Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις για να αποδείξετε πως είστε υπαρκτός χρήστης και όχι ενοχλητικό πρόγραμμα διαδικτύου ( είναι θέμα ασφαλείας και μόνο- Παρακαλώ χρησιμοποιείστε μόνο μικρά γράμματα όχι κεφαλαία και όχι τόνους για τις απαντήσεις σας)
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.