• ΑΡΧΙΚΗ
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
 • υπολογισμός τεκμηρίων
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • facebook
 • youtube
 • εισοδος


 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Δευ, 25/02/2013 - 12:58 -- stagakhs

312ΑΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ1).ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Υ/ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ,ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΞΟΔΑ? ( ΣΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ)2.ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΞΟΔΑ?ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΛΛΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ.ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦ ΑΠΑΞ Ή ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 

 

1. Πρόστιμο υπουργείου περιβάλλοντος

 

 • Λογιστικός χειρισμός

 

Το πρόστιμο του υπουργείου περιβάλλοντος, που ανάγεται σε προηγούμενες χρήσεις, θα πρέπει να καταχωριστεί στο λογαριασμό 82.00 “έξοδα προηγούμενων χρήσεων”του ΕΓΛΣ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον από τους μη δεσμευμένους λογαριασμούς, καθώς δεν προβλέπεται κάποιος υποχρεωτικός λογαριασμός για την περίπτωση αυτή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΓΛΣ “στο λογαριασμό 82.00 καταχωρίζονται κατ' είδος τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, όπως [σ.σ. η αναφορά είναι ενδεικτική] οι φόροι και τα τέλη που επιβάλλονται για φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται από πράξεις ή παραλείψεις προηγούμενων χρήσεων, αλλά η αποδοχή της υποχρεώσεως για πληρωμή τους γίνεται μέσα στη χρήση που τρέχει, χωρίς να προηγηθεί άσκηση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια ...”.

Ο λογαριασμός θα πρέπει να χρεωθεί με ολόκληρο το ποσό του  προστίμου, διότι στην τρέχουσα χρήση πραγματοποιήθηκε η βεβαίωση και η αποδοχή της υποχρέωσης για την πληρωμή του. Εάν το πρόστιμο λογιστικοποιηθεί, όπως αναφέρετε, σταδιακά και σύμφωνα με τις  πληρωμές των δόσεων (που μπορεί κάποιες εξ αυτών να πραγματοποιηθούν και στην επόμενη χρήση) οι οικονομικές καταστάσεις που θα συνταχθούν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν θα απεικονίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρισης, καθώς θα έχει αποκρυβεί  βεβαιωμένη υποχρέωση.

 

 • Φορολογική αντιμετώπιση

 

Τα πρόστιμα ακόμη και αν σχετίζονται - όπως αναφέρετε - με την “άσκηση παραγωγικής δραστηριότητας” είναι ποινές και δεν είναι δυνατόν να λογιστούν ως παραγωγικές δαπάνες. Εξάλλου κατά το άρθρο 105 “Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων” του ΚΦΕ,  οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση κατά τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 17 “οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο σε βάρος επιχείρησης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της”.

 

2. Κατάπτωση  εγγυητικής επιστολής

 

 • Φορολογική αντιμετώπιση

 

Με το ίδιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί φορολογικά και η περίπτωση κατάπτωσης  εγγυητικής επιστολής διότι δεν αποτελεί παραγωγική δαπάνη. Είναι επί της ουσίας χρηματική ποινή προκύψασα από την αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης. Με την  ΠΟΛ 1052/2007 “Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του 3522/2006 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων” διευκρινίστηκε ότι:

“...οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται εξαιτίας αθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή παραβάσεων διατάξεων νόμου κλπ., δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Στην περίπτωση αυτή, δεν εμπίπτουν οι τόκοι υπερημερίας, καθόσον με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε εκπίπτουν όλοι οι τόκοι χωρίς να γίνεται διάκριση ως προς το είδος των τόκων (συμβατικοί ή υπερημερίας) (1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/ 14.01.2005 Α.Υ.Ο.). Τα ανωτέρω ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 01.01.2006 και μετά”.

 

Σημείωση: Η απόφαση του ΣτΕ 3665/1983 σύμφωνα με την οποία η ποινική ρήτρα που καταβάλλει επιχείρηση, στα πλαίσια της επιχειρηματικής λειτουργίας της, αναγνωρίζεται ως εκπεστέα δαπάνη, είναι προγενέστερη των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 31 του ΚΦΕ οι οποίες όπως αναφέρεται και στην ΠΟΛ  1052/2007 έχουν εφαρμογή από  01.01.2006 και μετά.

 

 • Λογιστικός χειρισμός

 

Κατάλληλος λογαριασμός του ΕΓΛΣ:  81.00.02 «καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών».

Η ομάδα της AST BOOKS.

 

 

 

WWW.ASTBOOKS.GR                ΤΗΛ2105442849

 

 

ΛΑΜΒΑΝΕΤE  ΑΥΤΟ ΤΟ email ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ  ASTBOOKS.GR

 

 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ email ΑΠΟ ΤΗΝ ΑST BOOKS

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ   ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ   ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ

 

ΤΑ NEWSLETTER ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕI