×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Επιστροφή ΦΠΑ σε επιχείρηση με έδρα σε κ-μ της Ε.Ε. που πραγματοποιεί δαπάνες στην Ελλάδα.

Ερώτηση 1239.
22.05.18
Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (η εταιρεία εδρεύει σε χώρα της ΕΕ) ιδρύεται στην ΕΛΛΑΔΑ.
Σε περίπτωση που το υποκατάστημα δεν θα ασκεί δραστηριότητα (δεν θα έχει έσοδα) αλλά μόνο έξοδα όπως έξοδα μισθοδοσίας, διάφορα λειτουργικά έξοδα κλπ., τι γίνεται με το ΦΠΑ των δαπανών το οποίο σωρεύεται.
Έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επιστροφής και να το λάβει πίσω από το ελληνικό δημόσιο;
Συνδέεται το θέμα της επιστροφής του ΦΠΑ των εξόδων με τον ΚΑΔ που δηλώνει κατά την ίδρυση του το ίδιο ή με το αντικείμενο δραστηριότητας της αλλοδαπής εταιρείας;
Στην περίπτωση δηλαδή που η δραστηριότητα της εταιρείας στην αλλοδαπή είναι δραστηριότητα απαλλασσόμενη του ΦΠΑ, η εγκατάσταση που έχει στην αλλοδαπή και η οποία δεν έχει έσοδα, δικαιούται να αιτηθεί της επιστροφής του ΦΠΑ των εξόδων με τα οποία επιβαρύνεται η λειτουργία της στην ΕΛΛΑΔΑ;

Κατηγορία: 

Έκπτωση ΦΠΑ υπηρεσιών οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής – Δεν επηρεάζει την ορθή εφαρμογή του νόμου τυχόν προηγούμενη λάθος απόφαση ή πρακτικής της Διοίκησης

Ερώτηση 1238.
18.05.18
Κοινοποιήθηκε εντολή έλεγχου σε Ετερόρρυθμη Εταιρεία με δραστηριότητα οδική βοήθεια. Η εταιρία αιτείται επιστροφής ΦΠΑ από το Δ’ τρίμηνο του 2014 χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι οι εκταμιεύσεις που έχουν γίνει συμψηφίζονται με διάφορες οφειλές της εταιρίας (επί το πλείστον με φόρο εισοδήματος καθώς όλα αυτά τα έτη υπάρχουν καθαρά κέρδη)
Σε συνεργασία με το τμήμα ΦΠΑ της αρμόδιας ΔΟΥ το έτος 2014 μας βεβαίωσαν προφορικώς (άλλη φορά δεν ξανακάνω το λάθος να δέχομαι προφορικές απαντήσεις αλλά θα τους βάζω να υπογράφουν) ότι δικαιούμαστε επιστροφή φπα. Επειδή όμως η πολυπλοκότητα και η ασάφεια των νόμων έχει φθάσει σε τέτοιο βαθμό θεώρησα ότι έπρεπε να διερευνηθεί περισσότερο, δυστυχώς όμως καθησυχάστηκα διότι με ενημέρωσαν ότι δεν χρειάζεται να το ψάξω άλλο γιατί αν εκταμιευθεί μια φορά σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ερμηνεία των νόμων.
Η συγκεκριμένη εταιρία εκδίδει τιμολόγια άνευ φπα συμφώνα με την ΠΟΛ.1083/10 (δηλαδή ασφαλιστική ή οδική βοήθεια, μεταβιβάζει τις συνδρομές σε άλλη επιχείρηση, η οποία αναλαμβάνει, έναντι συνδρομής, να παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης του οχήματος του συνδρομητή της ασφαλιστικής ή οδικής βοήθειας.)
Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται η αμοιβή (συνδρομή) που λαμβάνει η εταιρία παροχής οδικής βοήθειας από την ασφαλιστική εταιρία (είναι ακριβώς η περίπτωση της Ε.Ε.)
Αντίθετα όταν δεν πρόκειται για παροχή οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής εκδίδει τιμολόγια με ΦΠΑ.
Στη συγκεκριμένη Ε.Ε το 99% των εκροών της είναι άνευ ΦΠΑ διότι προέρχεται από υπηρεσίες οδικής βοήθειας καθώς τις μεταβίβαζαν τις συνδρομές ασφαλιστικές ή συναφείς εταιρίες.
Βρισκόμαστε στο 2018 και ο αρμόδιος ελεγκτής αναφέρει ότι δεν έπρεπε καν να αιτηθούμε επιστροφή διότι δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών εφόσον ο λήπτης του στοιχείου δεν είναι εγκαταστημένος εκτός της Κοινότητας (σελ. 528 ΦΠΑ Δ. Σταματόπουλο, συμπεράσματα του άρθρου 22). Εδώ να αναφέρω ότι για την επιστροφή ΦΠΑ μου ζητούσαν φωτοτυπία τα Τιμολόγια των εκροών και λίστα στα οποία διέκρινες ξεκάθαρα ότι το ΑΦΜ και ο αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας.
Το αποτέλεσμα είναι να ζητούν από το 2014 όλο το ΦΠΑ που επιστράφηκε στην εταιρία και φυσικά με όλες τις προσαυξήσεις χωρίς να αναφερθεί πουθενά το δικό τους μερίδιο ευθύνης, απλώς αναφέροντας μου ότι η πολυπλοκότητα και η ασάφεια των νόμων οδήγησε σε εσφαλμένη ερμηνεία τους υπαλλήλους της εφορίας. Θα ήθελα τα φώτα σας και αν μπορώ να ενεργήσω με κάποιον τρόπο διότι το ποσό που αιτήθηκε η εταιρία και ζητάει πίσω ο έλεγχος είναι περίπου 90.000,00 ευρώ.

Κατηγορία: 

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών και συμπλήρωση Ε3 επί εκπρόθεσμης εξόφλησης - Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

Ερώτηση 1236.
18.05.18
Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία έχει ασφαλιστικές εισφορές 2017 ποσού 6.000 από τις οποίες καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα 3.000. Τι ποσό θα καταχωρήσω στα βιβλία και στον πίνακα Ε [707-715-723-731 και 141-142 πίνακας ΣΤ] αντίστοιχα;


Έκπτωση δαπανών που εξοφλούνται από μη δηλωμένο λογαριασμό (επαγγελματικό)

Ερώτηση 1234.
10.05.18
Ατομική επιχείρηση (πολύ μικρή οντότητα, απλογραφικά) δήλωσε στο taxis-net ως επαγγελματικό λογαριασμό τον ΙΒΑΝ του POS.
Αν εξοφλεί τιμολόγια (είτε κάτω των 500€ είτε πάνω των 500€) ή εξοφλεί την δαπάνη μισθοδοσίας ή τον ΕΦΚΑ, από έναν άλλο ΙΒΑΝ, υπάρχει κίνδυνος μη αναγνώρισης της δαπάνης στα πλαίσια της ΚΥΑ ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017;

Κατηγορία: 

Σελίδες