×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, εκτός από την ετήσια κανονική άδεια τους, δικαιούνται βάσει Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Νόμων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται, διάφορες άλλες άδειες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω.

Κατηγορία: 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Σύμφωνα με την Υ.Α.21091/1946, στο εκτός έδρας υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, πλην εκείνων για τις οποίες προβλέπουν ειδικές διατάξεις, το οποίο αποστέλλεται προσκαίρως για εργασία εκτός έδρας, καταβάλλεται, εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα, και πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας δ

Κατηγορία: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1002/31.12.2014, καθορίστηκαν οι οντότητες που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) για την έκδοση στοιχείου λιανικών συναλλαγών, καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

Κατηγορία: 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν.4225/2014 είχε αντικαταστήσει το άρθρο 80, παρ. 1 του Ν.4144/2013, η οποία αντικατάσταση είχε ως συνέπεια την υποχρέωση τήρησης του ίδιου αθεώρητου Βιβλίου από την επιχείρηση, τόσο για την τροποποίηση του ωραρίου όσο και για την καταχώρηση των υπερωριών.

Κατηγορία: 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 250, παρ. 17 του Αστικού Κώδικα, οι αξιώσεις των κάθε είδους μισθών, των καθυστερούμενων προσόδων, συντάξεων, διατροφής και κάθε άλλης παροχής που επαναλαμβάνεται περιοδικά παραγράφονται σε πέντε χρόνια.

Κατηγορία: 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επί παροχής εργασίας υπό άκυρη, για οποιονδήποτε λόγο, σύμβαση ο εργοδότης υποχρεούται, ως καθιστάμενος αδικαιολόγητα πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε (από την εργασία του μισθωτού), η οποία συνίσταται στον μισθό (αποδοχές) που αυτός θα κατέβαλλε, αν ήταν έγκυρη η σύμβαση, για την ίδια εργασία σε πρόσωπο με τις ικανότητες και

Κατηγορία: 

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Με την καθιέρωση του Ν.4308/2014 “Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” και συγκεκριμένα με το άρθρο 24, παρέχεται η δυνατότητα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οντότητας να επιμετρώνται μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους.

Κατηγορία: 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε & Ο.Α.Ε.Δ.

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση Υ.Α.29502/85/8-9-2014, επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στην υποβολή των εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας “ΕΡΓΑΝΗ”:

Κατηγορία: 

Σελίδες