×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Χρόνος έκδοσης, διαμοιρασμού και ασφαλιστικές εισφορές διατακτικών σίτισης

Ερώτηση 1389
21.12.18
Καλησπέρα σας
Θα ήθελα να σας υποβάλλω το εξής ερώτημα , η εταιρεία μας σκοπεύει να προβεί με το νέο έτος, μήνα Ιανουάριο στην παροχή προς τους εργαζόμενους, διατακτικών σίτισης. Βάση του σχετικού νομού το όριο είναι έξι (6) ευρώ ανά εργαζόμενο και ημέρα. Με βάση αυτό το συνολικό ποσό χορήγησης διατακτικών σίτισης για όλο το έτος είναι €1.452,00 (6*11*22). Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν μπορούμε να χορηγήσουμε εφάπαξ στον έναν μήνα στο υπάλληλο όλο το ποσό που δικαιούται €1.452,00 ή αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται τμηματικά κάθε μήνα σε 11 μήνες σε 132€ ανά μήνα με βάση τις μέρες εργασίας του. Υπάρχει κάποιο παράπτωμα σε ενδεχόμενο φορολογικό ή ασφαλιστικό έλεγχο για την συνολικού πόσου 1.452,00 εφάπαξ καταβολή διατακτικών σίτισης που δικαιούται ένας εργαζόμενος ακόμη και στην περίπτωση που μέσα στο έτος αυτός αποχωρήσει οικειοθελώς ή απολυθεί;

Κατηγορία: 

Εισαγωγές

Ερώτηση 1386
21.12.18
Τιμολόγιο εξωτερικού: 11.581,21€
Φορολογητέα βάση εισαγωγής: 11.893,90€.
ΤΠΥ Εκτελωνιστή: Φόροι Δασμοί: 3167,23 – ΟΛΘ: 70,06 - Έξοδα τρίτων: 45,71 - Σ.Ε.Θ.: 13,00 - αμοιβή εκτελωνιστή: 50,00 + 12,00 ΦΠΑ. Σύνολο τιμολογίου 3.358,00€.
Ο εκτελωνιστής καταβάλλει τα έξοδα εισαγωγής. Ποιες εγγραφές απαιτούνται με χρήση λογαριασμών τάξεως;

Κατηγορία: 

Διανομή μερίσματος

Ερώτηση 1377
21.12.18
Μια ΑΕ με χρήση 1/7-30/6 θέλει να διανείμει 100χιλ μέρισμα, ποσό το οποίο προέρχεται από κέρδη προηγ. χρήσεων.
Στον 42 κατά την 30/6/18 έχουμε υπόλοιπο κερδών της 30/6/14 13.000€, της 30/6/15 47.000€, της 30/6/16 59.000€.
Από τις φορολογικές δηλώσεις των αντίστοιχων ετών προκύπτει ότι :
Την 30/6/14 φορολογήθηκε για μέρος των κερδών λόγω του ότι είχε μεταφερόμενες φορ. ζημιές 6.500€. Συγκεκριμένα τα κέρδη ήταν 91χιλ που με τις λογιστικές διαφορές ανήλθαν στα 111χιλ, από τα οποία αφαιρέθηκαν τα 6,5χιλ και φορολογήθηκαν τα 104,5χιλ. Την 30/6/15 και την 30/6/16 φορολογήθηκε για το σύνολο των κερδών.
Επίσης έχει διανεμηθεί ήδη μέρισμα (το 2015) 40χιλ ευρώ από τα κέρδη της 30/6/14 (Ήταν 53χιλ).
Πώς πρέπει να φορολογηθεί το μέρισμα που προέρχεται από τα κέρδη της 30/6/14; Πώς θα συμπληρωθεί το έντυπο Ν;


Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση ΑΛΠ

Ερώτηση 1398
20.12.18
Διάβασα την απάντηση σας για το πρατήριο, καταλαβαίνω ότι επισυνάπτουμε την ΑΛΠ στο τιμολόγιο που δίνουμε στον πελάτη, παρακαλώ πείτε μου αν όντως έτσι είναι για το κατάστημα εστίασης, εφόσον μας έχει πει ο πελάτης μας ότι θέλει να του εκδώσουμε τιμολόγιο, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε σύστημα παραγγελιοληψίας, σε περίπτωση ελέγχου την ώρα του γεύματος πως θα δικαιολογηθούμε στο ότι δεν θα έχουμε απόδειξη με σήμανση πάνω στο τραπέζι;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού

Ερώτηση 1395
20.12.18
Για να δηλωθεί επαγγελματικός λογαριασμός πρέπει να υπάρχει ΚΑΔ που υποχρεώνει την επιχείρηση να βάλει POS;
Ο ΚΑΔ αφορά κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα;
Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει κάνει έναρξη στο μητρώο ΚΑΔ, ο οποίος είναι στην λίστα για POS, όμως η επιχείρηση δεν έχει λιανικές πωλήσεις. Απλά είχε βάλει τον ΚΑΔ για μελλοντική δραστηριότητα. Τι πρέπει να κάνει; Να διαγράψει τον ΚΑΔ από το μητρώο ή δεν έχει καμία επίπτωση εφόσον δεν έχει λιανικές πωλήσεις;

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικού για δωρεάν υπηρεσίες και έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών απαλλασσόμενης του φόρου δραστηριότητας από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Ερώτηση 1393
20.12.18
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα, υπαγόμενη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λαμβάνει δωρεές και συνδρομές από τα μέλη της για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων (υπηρεσία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ) τα οποία παρέχονται δωρεάν και δεν έχει εισοδήματα από άλλη πηγή.
Έχει υποχρέωση έκδοσης οιουδήποτε παραστατικού για την παροχή των επιμορφωτικών σεμιναρίων έστω και μηδενικού στα πλαίσια εφαρμογής των ΕΛΠ;
Έχει δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ των εισροών που πραγματοποιεί στα πλαίσια του καταστατικού της σκοπού;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση εισοδήματος από ατομική επιχείρηση (μπλοκάκι) και μισθωτή εργασία προερχόμενο από τον ίδιο εργοδότη

Ερώτηση 1390
20.12.18
Φυσικό πρόσωπο με ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (μη εμπορική ιδιότητα) με έδρα την κατοικία του τιμολογεί σε μηνιαία βάση μόνο έναν πελάτη/εργοδότη και ταυτόχρονα αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία (περίπτωση α’ παρ. 2 άρθρου 12) από τον ίδιο πελάτη/εργοδότη.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 περ. στ’ του Ν. 4172/2013:
2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, [..]
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου.
Κατ’ ερμηνεία των οριζόμενων διατάξεων, ο εν λόγω φορολογούμενος δεν πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ’ και το εισόδημα από την ατομική επιχείρηση θα φορολογηθεί σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 29.
Ποια είναι η ορθή φορολογική αντιμετώπιση της παραπάνω περίπτωσης;
Υπάρχει καταστρατήγηση της διάταξης αυτής αφού το συνολικό εισόδημα και από τις δύο πηγές προέρχεται από τον ίδιο εργοδότη;
Έχει δικαίωμα να καταχωρεί δαπάνες στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης και να τις εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης;

Κατηγορία: 

Κληρονομιά χρηματικού ποσού και εμπιστεύματος (trust) από αλλοδαπό

Ερώτηση 1387
20.12.18
Κληρονόμος, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κληρονομεί από την Νέα Ζηλανδία, από εξ αγχιστείας συγγενή.
Ο κληρονομούμενος:
Ήταν φορολογικός κάτοικος Νέας Ζηλανδίας,
Είχε υπηκοότητα και Ιθαγένεια Νέας Ζηλανδίας,
Ουδέποτε απέκτησε την Ελληνική υπηκοότητα, δεν εξέδωσε ελληνικό ΑΦΜ, ουδέποτε απέκτησε περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα,
Δεν διέθετε κανενός είδους περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα.
Αντικείμενο κληρονομιάς:
Χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Νέα Ζηλανδία που έχουν ήδη φορολογηθεί, και ένα trust το οποίο έχει ως περιουσία, καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ένα ακίνητο.
Λοιπές Πληροφορίες:
H κληρονομιά έχει φορολογηθεί στην Ζέα Ζηλανδία καθώς και το trust, για τα οποία υπάρχει σχετική βεβαίωση από γραφείο ορκωτών λογιστών-ελεγκτών και τα στοιχεία της περιουσίας τηρούνται σε μορφή ισολογισμού, με εκτενή ανάλυση.
Ερώτημα:
Έχει η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης της κληρονομητέας περιουσίας;
Αν ναι πως υπολογίζεται ο τυχόν φόρος;
Ποια είναι η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ προκειμένου ο φορολογούμενος να μεταφέρει τα χρήματα στην Ελλάδα;
Ποια είναι η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ προκειμένου ο φορολογούμενος να δηλώσει τα χρήματα στην Ελλάδα;
Ποια η διαδικασία και οι κωδικοί που πρέπει να συμπληρωθούν με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης Ε1;

Κατηγορία: 

Διακανονισμός παγίων

Ερώτηση 1391
19.12.18
Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία αγόρασε το 2017 δύο διαμερίσματα και εντός της τρέχουσας χρήσης πραγματοποίησε προσθήκες και βελτιώσεις επί των δύο ακινήτων προσαυξάνοντας την αξία τους.

Στην ίδια χρήση, 2018, ξεκίνησε η εκμετάλλευση τους μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης (άρθρο 111 ν. 4446/2016) και όπως ορίζεται από τις διατάξεις της περ. κστ’ παρ. 1 άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ και την διευκρινιστική ΠΟΛ 1059/2018, το εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές πλην της απλής παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Πως θα γίνει ο διακανονισμός ΦΠΑ και σε τι βάθος χρόνου για την αξία κτήσης (συμβολαιογραφική και μεσιτική αμοιβή), τις προσθήκες και τις βελτιώσεις των ακινήτων καθώς και του ΦΠΑ των δαπανών που πραγματοποιούνται για τη λειτουργίας τους, εφόσον:

Α) η εκμετάλλευση τους περιοριστεί μόνο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Β) παρέχονται και πρόσθετες υπηρεσίες στους μισθωτές και δεν θα απαλλάσσεται το εισόδημα αυτό από τον ΦΠΑ.

Αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης παρέχονται και πρόσθετες υπηρεσίες στους μισθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό τομέα, προκύπτει υποχρέωση έκδοσης στοιχείου (τιμολόγιο ή απόδειξη) για το εισόδημα αυτό;

Κατηγορία: 

Συμμετοχή Ε.Ε. σε άλλη Ε.Ε.

Ερώτηση 1388
19.12.18
Ετερόρρυθμη εταιρεία συμμετέχει ως ετερόρρυθμο μέλος με σε άλλη Ε.Ε. με ποσοστό 60%. Σε ποιόν λογαριασμό θα περαστεί η συμμετοχή αυτή (18.00.08, 18.01.08, 18.30.08)? Θεωρείται θυγατρική ή συγγενική εταιρεία ή όχι;

Κατηγορία: 

Σελίδες