×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Υπολογισμό μικρότερων φορολογικών αποσβέσεων σε προγενέστερες χρήσης νομικού προσώπου που τηρεί απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1257
12.06.18
Σε απλογραφικά βιβλία γινόταν αποσβέσεις σε πάγια που αποκτήθηκαν το 2010 έως το 2016 με φθίνουσα μέθοδο αλλά και με τους ίδιους συντελεστές. Δεδομένου του ότι από το 2013 άλλαξαν και οι συντελεστές και έπρεπε να γίνονται αποσβέσεις με την σταθερή μέθοδο, έχω υπολογίσει ότι έχουν διενεργηθεί λιγότερες αποσβέσεις κατά 4.200€ περίπου σωρευτικά. Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση του θέματος την 31/12/2017; Πρέπει να γίνει η εγγραφή των αποσβέσεων 4.200 ευρώ στα βιβλία και αναμόρφωση τους;

Κατηγορία: 

ΦΠΑ αυτοπαράδοσης

Ερώτηση 1251
12.06.18
Εταιρεία χονδρικού εμπορίου καταναλωτικών ειδών, υπογράφει συμφωνητικό με πελάτη της (καφετέρια), σύμφωνα με το οποίο:
1. O πελάτης παραλαμβάνει με το ξεκίνημα της συνεργασίας δωρεάν ποσότητα (ανάγκες περίπου 1 μηνός) εμπορευμάτων. Επιπλέον η εταιρεία του χρησιδανείζει πάγιο εξοπλισμό ο οποίος είναι αναγκαίος για την πώληση των προϊόντων.

Κατηγορία: 

Διανομή μερίσματος σε ΙΚΕ που συμμετέχει σε ΟΕ η οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση M019
08.06.18
ΙΚΕ συμμετέχει με 90% σε μία ΟΕ με απλογραφικά βιβλία.
Η ΙΚΕ όταν θα πάρει το μέρισμα θα κάνει διανομή.
Τι εγγραφές γίνονται στα βιβλία της ΙΚΕ και της ΟΕ και πώς απεικονίζεται στο έντυπο Ν (και για την ΙΚΕ και για την ΟΕ).
Ουσιαστικά, τι φορολογία έχει;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ

Ερώτηση 1244.
24.05.18
Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 64 του ΚΦΕ παρακράτηση φόρου ενεργείται μόνο εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Έχουμε ιατρό (φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος) ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του (σε νομικό πρόσωπο) και εκδίδει κάθε μήνα παραστατικό μικρότερο των 300 ευρώ. Ερωτάται αν πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου. Δηλ. συναλλαγή θεωρείται το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας (οπότε υπερβαίνει τα 300 ευρώ και γίνεται παρακράτηση του 20%) ή κάθε μεμονωμένη απόδειξη που προσκομίζει η οποία είναι κάτω των 300 ευρώ και δεν πρέπει να γίνεται παρακράτηση;


Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών και συμπλήρωση Ε3 επί εκπρόθεσμης εξόφλησης - Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

Ερώτηση 1236.
18.05.18
Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία έχει ασφαλιστικές εισφορές 2017 ποσού 6.000 από τις οποίες καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα 3.000. Τι ποσό θα καταχωρήσω στα βιβλία και στον πίνακα Ε [707-715-723-731 και 141-142 πίνακας ΣΤ] αντίστοιχα;


Έκπτωση δαπανών που εξοφλούνται από μη δηλωμένο λογαριασμό (επαγγελματικό)

Ερώτηση 1234.
10.05.18
Ατομική επιχείρηση (πολύ μικρή οντότητα, απλογραφικά) δήλωσε στο taxis-net ως επαγγελματικό λογαριασμό τον ΙΒΑΝ του POS.
Αν εξοφλεί τιμολόγια (είτε κάτω των 500€ είτε πάνω των 500€) ή εξοφλεί την δαπάνη μισθοδοσίας ή τον ΕΦΚΑ, από έναν άλλο ΙΒΑΝ, υπάρχει κίνδυνος μη αναγνώρισης της δαπάνης στα πλαίσια της ΚΥΑ ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση εκμίσθωσης αυτοκινήτου από ιδιώτη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων

Ερώτηση 1232.
10.05.18
Ιδιώτης μπορεί να ενοικιάσει το ΙΧ αυτοκίνητο του σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων; Μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματίας με αυτή την ενέργεια;


Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1228.
10.05.18
Διαχειριστής ΙΚΕ καταβάλλει μηνιαία εισφορές προς τον ΕΦΚΑ .
1. Η πληρωμή τους μπορεί να γίνεται από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας ή θα πρέπει να καταβάλλονται από τον ίδιο, καθότι αφορούν ατομική ασφάλιση;
2. Οι εισφορές αυτές μπορούν να θεωρηθούν εκπιπτόμενη δαπάνη της εταιρίας και σε ποιά περίπτωση;


Ετεροχρονισμός εσόδων και προσωρινές διαφορές λογιστικής-φορολογικής βάσης από φροντιστήριο

Ερώτηση 1233.
09.05.18
Κέντρο Ξένων γλωσσών (πολύ μικρή επιχείρηση, απλογραφικά) εφαρμόζει διάφορες πολιτικές στην τιμολόγηση των αμοιβών ανάλογα με τον χρόνο που αυτές συμφωνήθηκαν (συνήθως προφορικά) απαιτητές.
Α) συμφωνεί μία αμοιβή για ολόκληρη την σεζόν (από Σεπ έως Μάιο) π.χ. 900,00€ με απαιτητό το 1/3 στην εγγραφή, άλλο 1/3 τα Χριστούγεννα και το τελευταίο 1/3 τις απόκριες.
Β) συμφωνεί μία αμοιβή για ολόκληρη την σεζόν (Σεπ-Μάιο) π.χ. 750,00€ με απαιτητό το ποσό 100% στην εγγραφή.
Γ) συμφωνεί μία αμοιβή για ολόκληρη την σεζόν (Σεπ-Μάιο) π.χ. 1050,00€ με απαιτητό το ποσό 100% το Πάσχα.
Πως θα συμπληρωθεί στις παραπάνω 3 περιπτώσεις ο πίνακας Ε του Ε3;

Κατηγορία: 

Εξόφληση μισθοδοσίας συγγενούς α’ βαθμού σε ακανόνιστες περιόδους

Ερώτηση 1226.
27.04.18
Εργοδότης-νομικό πρόσωπο απασχολεί εργαζόμενη η οποία είναι σύζυγος-συγγενής α’ βαθμού του διαχειριστή. Καταβάλλει εμπρόθεσμα τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ-ΕΦΚΑ. Η πληρωμή των καθαρών μηνιαίων αποδοχών γίνεται ακανόνιστα 2-3 φορές τον χρόνο και όχι ανά μήνα,
α)αφαιρούνται από τα φορολ. έσοδα της επιχείρησης οι εργοδοτικές εισφορές;
β)αφαιρούνται από τα φορολ. έσοδα της επιχείρησης οι καθαρές μισθολογικές αμοιβές, όλες ή μόνο οι πληρωτέες ή καμία απολύτως λόγω ακανόνιστων πληρωμών;


Σελίδες